La Mulți Ani și An Nou fericit!

2020, un an atipic, dificil pentru fiecare dintre noi, va lăsa, foarte curând, locul lui 2021. E așadar momentul să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranță, în jos cu înțelegere și în sus cu recunoștință. Iar dacă în anul care a trecut n-am avut tot ce am vrut, în anul care vine vrem sa fie totul bine, inclusiv pentru beneficiarii și colaboratorii Direcției de Asistență Socială Mediaș. Tuturor, pace în suflete, bucurii nemărginite, sănătate maximă și numai împliniri. La Mulți Ani și un An Nou fericit!

Articol sponsorizat Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

D.A.S. Mediaș preia cereri pentru acordarea ajutoarelor de încălzire în sezonul rece

AJUTOARE   DE   ÎNCĂLZIRE  PENTRU SEZONUL RECE (noiembrie 2020 – martie 2021)

– acordate conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările  ulterioare  

– H.G.  920/2011 – Norme  Metodologice de aplicare,  cu modificările şi completările ulterioare     

Cererea tipizată,  completată  corect şi complet  va fi însoţită de  următoarele   acte :

– o factură de gaz cât mai recentă

– xero-copii după buletinele de identitate ale membrilor familiei (cu adresa corectă),  după certificate de naştere, după caz – se vor prezenta obligatoriu  buletinele de  identitate  pentru  toţi membri  familiei  şi în  original

– xero-copie după  certificatul de căsătorie

– acte de venit din  luna  septembrie 2020 : adeverinţe  de salariu, (fluturaş salariu semnat şi ştampilat) cu venitul net,( inclusiv tichete de masă ), cupoane de şomaj, cupoane pensie,  cupoane indemnizaţie  persoană cu   handicap,  etc.

– pentru persoanele  care nu realizează  nici  un venit, declaraţie  pe  propria  răspundere 

– hotărâre judecătorească  definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau de  încuvinţare a adopţiei,  potrivit legii

– hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei comisiei pentru protecţia copilului  privind   măsura  plasamentului,  potrivit  legii

– dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a tutelei/curatelei, potrivit legii 

– alte acte doveditoare, după caz : xero-copii după sentinţă divorţ şi stabilire pensii de întreţinere,  certificate de handicap, certificat de deces,  etc.   

– pentru persoanele care nu  sunt  proprietare,  xero-copii după contractele  de  închiriere,  comodat   sau  concesiune, contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie,   împuternicire   de la proprietarul  locuinţei

– xero-copie după  cartea de identitate a autoturismului/motocicletei/  /talonul de înmatriculare, pentru persoanele care deţin autoturism/motocicletă

  – adeverinţă   eliberată  de    DIRECŢIA   FISCALĂ   LOCALĂ MEDIAŞ  (Primărie)   din  care  rezultă  dacă  familia  sau   persoana   singură  are  în  proprietate  cel  puţin  unul dintre bunurile   cuprinse în   anexa 4 –  norme metodologice  ( H.G. 50/2011 )

  Perioada de  preluare a cererilor  însoţite de  acte  doveditoare

 12  octombrie  2020 – 13  noiembrie  2020  

 Program  zilnic   luni – vineri   8 – 13   

  Cererile  însoţite  de  acte  doveditoare vor fi preluate la :

  Sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş ( Aleea Comandor    

  Dimitrie  Moraru  nr.11,  în   incinta  fostei  Școli de Aviaţie )  

PRECIZĂRI

Titularul cererii de acordare a ajutorului de încălzire trebuie să fie titularul contractului de furnizare a gazului ( persoana trecută pe factura de gaz ).

ART.19  – O.U.G. 70/2011

Titularii  ajutoarelor pentru  încălzirea  locuinţei  sunt obligaţi să comunice ulterior depunerii cererii ,   orice   modificare   intervenită  în  componenţa  familiei  şi  a  veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data  modificării .

ART. 6 – O.U.G. 70/2011

 i) titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei – reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale  de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare  cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat,  concesiune al  acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani .

ART.14 – O.U.G. 70/2011

La completarea cererii titularul are obligaţia de a mentiona  corect componenţa familiei, veniturile  membrilor acesteia , precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt  trecute în formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere ; nerespectarea de către  titular  a acestei  prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor  legale.

ÎNCĂLZIRE  CU  GAZE  NATURALE

Art.9 – O.U.G. 70/2011

Consumatorii  vulnerabili, care utilizează  pentru încălzirea locuinţei gaze naturale  beneficiază de ajutor pentru încălzirea  locuinţei pe perioada sezonului rece , după cum urmează : 

Trepte de venituri Valoare Ajutor
Până la  155 lei / pe membru pe familie 262  lei
Intre 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie 190  lei
Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie 150  lei
Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie 120  lei
Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie 90    lei
Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie 70    lei
Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie 45    lei
Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie 35    lei
Între 540,1- 750 lei / pe membru pe familie 20    lei

ÎNCĂLZIRE  CU  ENERGIE   ELECTRICĂ

Art.10 – O.U.G. 70/2011

Consumatorii  vulnerabili, care utilizează  pentru încălzirea locuinţei energie  electrică  beneficiază de ajutor pentru încălzirea  locuinţei pe perioada sezonului rece , după cum urmează : 

Trepte de venituri Valoare Ajutor
Până la  155 lei / pe membru pe familie 240  lei
Intre 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie 216  lei
Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie 192  lei
Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie 168  lei
Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie 144  lei
Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie 120  lei
Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie  96   lei
Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie  72   lei
Între 540,1- 750  lei / pe membru pe familie  20  lei

Conform prevederilor  legale, ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, debranşaţi  de la furnizarea gazelor naturale şi care au  contracte  valabile  de  furnizare a  energiei electrice . 

Consumatorii care  solicită ajutor  pentru  încălzirea locuinţei  cu energie electrică   pe lângă  actele doveditoare  vor  ataşa  şi  xero-copie  după  ultima   factură   pentru  energie  electrică.   

ÎNCĂLZIRE  CU  LEMNE 

Art.11 – O.U.G. 70/2011

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse  vulnerabili, care utilizează  pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri,  beneficiază de ajutor pentru încălzirea  locuinţei pe perioada sezonului rece , după cum urmează :  

Trepte de venituri Valoare Ajutor
Până la  155 lei / pe membru pe familie 54  lei
Intre 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie 48  lei
Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie 44  lei
Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie 39  lei
Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie 34   lei
Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie 30   lei
Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie 26   lei
Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie 20   lei
Între 540,1- 750  lei / pe membru pe familie 20   lei

VENITURI  – ajutoare încalzire sezon 2020-2021

 (ART. 8 – Legea 416/2001 , cu modificările şi completările ulterioare )  

  (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:


  a) alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
  f) sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările și completările ulterioare;
  g) veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  h) sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.

        i) ajutorului social, acordat conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare

ANEXA 4 la normele metodologice ( HG 50/2011)

                                                              LISTA

 Cuprinzând  bunurile ce conduc la excluderea acordării VMG, ASF,  ajutorului  pentru  încălzirea  locuinţei

    Bunuri imobile:

    – clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu  şi a anexelor gospodăreşti ;

    – terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane

care  depăesc 1.000  mp în zona urbană şi 2.000 mp in zona rurală.

Fac excepţie terenurile din   zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/ construcţie /  producţie agricolă                                                                       

    Bunuri mobile (aflate în stare de funcţionare):

    1. Autoturism/Autoturisme  şi/sau   motocilcletă/motociclete  cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora ,precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.

    2. Mai mult de un  autoturism / motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani .                    .

    3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.

    4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.

    5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.

    6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.

    7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate   hidraulic, mecanic sau electric.

    Depozite bancare  cu valoare  de peste 3.000 lei , cu excepţia dobânzii .                      .

    Terenuri/animale şi/sau păsări:

    Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă  de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie.

    NOTĂ   Deţinerea  unuia  dintre  bunurile  menţionate  în  această  listă conduce la   excluderea  acordării   ajutorului    pentru   încălzirea  locuinţei.

La Mulți Ani tuturor seniorilor, de Ziua Internațională a Vârstnicului!

Pe data de 1 octombrie se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, o dovadă sinceră de respect şi preţuire, pe care naţiunile lumii o datorează seniorilor.
Această zi, dedicată dumneavoastră, părinţilor şi bunicilor noştri care aţi ajuns la vârsta înţelepciunii, este un minunat prilej pentru a vă transmite sentimentele noastre pline de respect şi gratitudine pentru rolul major pe care l-aţi avut în dezvoltarea comunităţii noastre, fiind, pe rând, deschizători de drumuri, adevăraţi piloni, pentru ca acum să ne fiţi sfătuitori dragi şi plin de învăţăminte.
Cu speranţa că vom reuşi, ca şi dumneavoastră, să ajungem la acelaşi nivel de înţelepciune şi echilibru, ne aplecăm cu respect în faţa concetăţenilor noştri vârstnici, pentru contribuţia însemnată pe care au adus-o de-a lungul anilor la dezvoltarea societăţii româneşti şi vă urăm multă sănătate, bucurii şi viaţă lungă alături de cei dragi!
Direcția de Asistență Socială Mediaș vă urează un sincer „La Mulţi Ani”!

D.A.S. Mediaș preia cereri pentru acordarea stimulentului educațional destinat preșcolarilor defavorizați

LEGEA 248 /2015  privind  stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor   provenind    din  familii   defavorizate,  modificată   prin   O.U.G. nr. 14/2016

H.G. 15/2016 – Norme Metodologice de  aplicare a  prevederilor   Legea  nr.248/ 2015  privind    stimularea   participării  în   învăţământul  preşcolar   a copiilor  provenind  din  familii   defavorizate

 

CONDIŢII   DE   ELIGIBILITATE 

 Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele  criterii:

 1. a) copilul este înscris într-o unitate de învățământ preșcolar , conform Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare
 2. b) venitul lunar pe membru de familie este de până la   284/lei / membru de familie

Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor  din familiile beneficiare ale  stimulentului educaţional .

Prin frecvenţă regulată se înţelege  prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu excepţia  absenţelor motivate.

Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă:

 1. a) absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată  au lipsit mai  mult de 50% din  zilele de grădiniţă,  din motive medicale;
 2. b) învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor didactice.

DEPUNEREA   DOSARELOR

Dosarele se depun la   sediul  Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş – Serviciul Beneficii de Asistenţă Socială şi Servicii Sociale  ( str. A.Vlaicu nr.33,  în  incinta  fostei  şcoli de aviaţie )  începând cu  data  de  14 septembrie   2020. În conformitate cu prevederile legale, pentru anul şcolar 2019-2020 cererile, însoţite de  documentele  justificative,   se pot depune până  la sfârșitul lunii în curs pentru drepturile aferente lunii septembrie 2020, de luni până joi , intervalul orar 08-12.

PRECIZĂRI  

 Beneficiarul stimulentului educaţional  este copilul,  titularul tichetului social pentru grădiniţă  este  reprezentantul  familiei,  respectiv  reprezentantul legal  al  copilului. Valoarea nominală lunară  a stimulentului educaţional se raportează la indicatorul social de referinţă şi este de 50  lei, pentru fiecare copil înscris la grădiniţă, beneficiar al stimulentului educaţional, însă valoarea acestuia va fi majorată la 100 lei de la 1 ianuarie 2021. Stimulentele educaţionale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru achiziţionarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte şi/sau a rechizitelor. Este interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani. În cazul în care se constată una dintre aceste situaţii,  acordarea stimulentului educaţional încetează,  iar sumele  utilizate astfel se  recuperează de la  titularul  dreptului.

VENITURI

Art. 10. – HG. 15/2016

 (1) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 2 lit. c) din lege, se iau în considerare toate veniturile impozabile  şi neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligațiile legale de întreţinere față de copii și/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional.
(2) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie conform prevederilor alin. (1) se exceptează  următoarele:

 1. a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. b) alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
 3. c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;
 5. e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educației Naţionale și Cercetării Știinţifice, altor instituţii publice și private, inclusiv organizații neguvernamentale;
 6. f) sumele primite din activitatea de zilier, în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată;

 

 1. g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă  acestea nu  au titlu de  venituri  salariale;
 2. h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat  sau  local  cu  titlu  de  ajutor  de  urgență.

(3) Veniturile realizate de membrii familiei, prevăzute la alin. (1), inclusiv cele exceptate conform alin. (2),  se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de  alte  autorităţi  competente, mandate  poştale  de plată,  extrase de cont,  decizii ori dispoziţii  de stabilire  a  drepturilor.

ACTE   NECESARE

– Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere  tip  – completată  corect şi complet

–  dosar  plic

Acte privind componenţa familiei  ( după caz )  :

 –  xero-copii   buletine/carţi  de identitate  părinţi

–  xero-copii certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea  familiilor  defavorizate;

– xero-copie  certificat de căsătorie;

– xero-copie  sentinţă judecătorească de divorţ, de încredinţare a copilului minor, de custodie ,   de stabilire a    contribuţiei  de întreţinere , etc.

– xero-copie certificat de handicap

– xero-copie  hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;

– xero-copie  hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;

– xero-copie  dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura  plasamentului;

– xero-copie  hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia  autorităţii tutelare, potrivit legii;

– xero-copie hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
– xero-copie  hotărârea judecătorească prin care soţul/soția este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai  mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea  copiilor;

– după caz, alte acte  doveditoare  privind componenţa  familiei.

Acte privind  veniturile  familiei,  pentru luna anterioară  depunerii cererii  (după caz)  :

adeverinţă de venit  eliberată de  ANAF – Serviciul  Fiscal Municipal  Mediaş    pentru persoanele  fără venituri

 • adeverinţă salariu, cupon indemnizaţie de şomaj, cupon   pensie
 • decizia de acordare a indemnizaţiei  pentru  creşterea copilului
 • alte acte doveditoare, după  caz

Acte privind  înscrierea la  gradiniţă :

–  dovada  înscrierii  la  grădiniță a copilului .

Titularul tichetului social pentru grădiniță are obligația să anunțe orice modificare în componența familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile   de  la  producerea acesteia.

 

 

Condițiile și documentele necesare în vederea obținerii tichetelor sociale de sprijin educațional, în valoare de 500 lei

În baza OUG 133/2020 copiii defavorizați din învățământul de stat preșcolar / primar / gimnazial vor beneficia de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional ce vor putea fi folosite pentru achiziționarea de materiale școlare (rechizite precum și articole de vestimentație).

Tichetul este în valoare de 500 lei / an școlar 2020-2021.

Condiții de eligibilitate:

– Pentru preșcolari:

–  să fie înscriși în învățământul preșcolar

–  venitul net lunar pe membru de familie să fie mai mic de 284 lei

Pentru elevii din ciclul primar/gimnazial:

 • să fie înscriși în învățământul primar / gimnazial
 • venitul net pe membru de familie în luna iulie 2020 să fie mai mic de 1115 lei

Persoanele cu domiciliul / reședința în Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou, care îndeplinesc condițiile legale pentru a beneficia de acest tip de sprijin, pot depune cererea însoțită de documentele doveditoare la sediul Direcției de Asistență Socială (DAS) Mediaș, Aleea C-dor Dimitrie Moraru, nr.11 (fosta Școală de Aviație) sau acestea pot fi descărcate de pe site-ul instituției dasmedias.wordpress.com, în perioada 07 septembrie – 11 septembrie 2020, între orele 8-14.

Documente doveditoare necesare:

– cerere-tip, obținută de la ghișeele DAS Mediaș sau descărcată de mai jos, împreună cu celelalte documente necesare, după caz;

1.Model cerere acordare tichete sociale copii – 21 08 2020

2.Declarație pe propria răspundere tichete sociale preșcolari

3.Declarație pe propria răspundere tichete sociale școlari

– copii ale actelor de identitate ale părinților;

– copii ale certificatelor de naștere ale copiilor;

– copia certificatului de căsătorie al părinților / certificatului de divorț, după caz;

– dovada înscrierii copiilor la grădiniță / școală;

– acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei în luna iulie 2020 (adeverință cu salariul net, inclusiv bonuri de masă / cupon de pensie / cupon șomaj / cupon pensie de întreținere copil ) pentru elevii din învățământul de stat primar și gimnazial sau  acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii;

– după caz, alte documente doveditoare pentru situația familiei (certificat de deces părinte / hotărâre de adopție / hotărâre de plasament / hotărâre de stabilire domiciliu copil) și pentru veniturile acesteia (declarație pe propria răspundere pentru cei cu venituri ocazionale / adeverință venit ANAF pentru cei cu venituri din activități independente).

 

După primirea și verificarea cererilor, în data de 15 septembrie 2020, DAS Mediaș va înainta lista beneficiarilor finali către Prefectura Județului Sibiu. Lista va fi actualizată lunar, astfel încât cei care nu au depus cerere, dar se încadrează în prevederile legale, o pot face și ulterior, urmând a se regăsi pe lista din luna următoare depunerii cererii și documentelor aferente.

Beneficiarii de venit minim garantat și cei de  alocație pentru susținerea familiei care sunt deja în evidențele DAS Mediaș trebuie să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021, nemaifiind necesară depunerea celorlalte documente. 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0746 091 664 (zilnic, între orele 8-12) sau pe e-mail, la adresa das_medias@yahoo.com

Tichete sociale de sprijin educațional pentru elevii defavorizați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial

Pentru reducerea impactului socio-economic al epidemiei de coronavirus SARS-CoV-în rândul celor mai afectate categorii de persoane, respectiv cea a copiilor defavorizați, fără sprijin material, sau cu venituri mici, la nivelul venitului minim garantat, pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin, iar, pe de altă parte, asigurarea de rechizite şcolare şi vestimentaţie pentru frecventarea şcolii, pentru evitarea riscului de sărăcie extremă în rândul populaţiei vulnerabile, a fost adoptată pe 7 august 2020 O.U.G. nr. 133.

Potrivit respectivului act normativ se vor acorda din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional de Ajutorare a Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD) și cu sprijinul financiar al Guvernului României, tichete sociale pe suport electronic elevilor celor mai defavorizaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar și gimnazial.

Direcției de Asistență Socială Mediaș îi revine obligația ca până la data de 15 septembrie 2020 să transmită Prefecturii Sibiu listele cu beneficiarii acestui nou tip de prestație socială, identificați pe baza evidențelor proprii și a situațiilor obținute de la școlile din municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou, urmând ca după începerea noului an școlar aceste liste să fie finalizate.

 

Vor beneficia de această măsură de sprijin financiar:

 

 1. elevii cei mai defavorizați din învățământul de stat preșcolar care provin din familiile care realizează în luna anterioară depunerii cererii venituri lunare pe membru de familie de până la 284 lei, conform Legii 248/2020 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;
 2. elevii cei mai defavorizați din învățământul de stat primar care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an este de maxim 50% din salariul de bază minim brut pe țară – 1.115 lei;
 3. elevii cei mai defavorizați din învățământul de stat gimnazial care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an este de maxim 50% din salariul de bază minim brut pe țară – 1.115 lei;

 

Valoarea tichetelor sociale este de 500 de lei pentru fiecare an şcolar și va fi virată beneficiarilor pe card, la începutului anului şcolar. Cu acest card vor putea fi achiziționate numai materiale școlare, respectiv rechizite şi vestimentaţie necesare frecventării şcolii.

De pe aceste tichete sociale pe suport electronic nu se pot efectua operaţiuni de retragere de numerar și sunt valabile numai pe teritoriul României. De asemenea, ele se pot utiliza doar în reţeaua unităţilor afiliate, pe baza actului de identitate al beneficiarului eligibil şi/sau al părinţilor/reprezentantului legal/tutorelui.

Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educaţional are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii și poate fi folosit numai pe perioada de valabilitate a acestuia.

După ce cardurile vor fi emise, ele vor fi distribuite de către Prefectura Sibiu, D.A.S. Mediaș care, apoi, le va repartiza beneficiarilor.

Pentru benefeciarii nedeplasabili, autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciile publice de asistenţă socială au obligaţia de a asigura livrarea tichetului electronic la domiciliul sau reşedinţa acestora.

Unicul obiectiv urmărit prin acordarea acestor tichete este prevenirea absenteismului și a abandonului școlar  în rândul elevilor celor mai defavorizați din învățământul de stat preșcolar, primar şi gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe țară.

Informații suplimentare referitoare la acordarea tichetelor sociale pentru achiziționarea de mese calde se pot obține la sediul Direcției de Asistență Socială Mediaș,  Aleea C-dor Dimitrie Moraru, nr. 11, prin e-mail la adresa: das_medias@yahoo.com, precum și la numărul de telefon 0269/ 448.254

 

Informații de interes public privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Introducere

Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal (General Data Protection Regulation – GDPR). Regulamentul are ca scop crearea unui cadru legislativ unic european care să protejeze persoanele fizice în privința prelucrării datelor cu caracter personal și să reglementeze circulația acestora.

Luând în considerare următoarele:

 • Cerințele Regulamentului nr. 679/2016/ GDPR;
 • Cerințele de reglementare și obligațiile de asigurare a confidențialității informațiilor și datelor prelucrate,

În continuare prezentăm elementele sistemul propriu de management al securității datelor cu caracter personal: ce fel de date cu caracter personal prelucrăm, modul în care sunt utilizate și de către cine, unde  sunt distribuite datele, temeiul prelucrării, durata păstrării, drepturile persoanelor vizate.

Direcția de Asistență Socială Mediaș (D.A.S. Mediaș) actualizează periodic principiile, măsurile tehnice și organizatorice aplicabile securității datelor cu caracter personal, pentru a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea datelor beneficiarilor și partenerilor noștri, on-line și off-line.

 

Ce categorii de date cu caracter personal sunt prelucrate?

 

Menționăm că sunt prelucrate doar datele necesare pentru a furniza servicii pentru beneficiari/cetățeni/petenți.

În acest sens, se prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanele vizate din exteriorul instituției:

 • nume și prenume, adresa, CNP, serie și număr de buletin, date fiscale și date bunuri imobile, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail, angajatori, date privind studiile și profesia, date privind eventualele infracțiuni, condamnări penale sau cazier, originea etnică, date despre sănătatea beneficiarilor;
 • în privința partenerilor cu care există colaborări pentru furnizarea de produse sau servicii și execuția de lucrări, se colectează date cu caracter personal ale reprezentanților legali sau delegați, funcția deținută, telefon mobil, adresa de e-mail;
 • pentru asigurarea măsurilor de ordine, a pazei și securității persoanelor (angajați, beneficiari, vizitatori, invitați etc.) și a bunurilor se realizează supravegherea video în spațiile aparținând Adăpostului de Noapte și Asistență de Reinserție pentru Persoanele fără adăpost, Creșa nr. 1 și Creșa nr. 2. Astfel, se colectează imagini ale persoanelor care au acces în aceste spații și care sunt stocate pentru o perioadă de 30 zile.

 

Cum sunt prelucrate de către DAS Mediaș datele cu caracter personal?

 

„Datele cu caracter personal” reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, propriei sale identități fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

D.A.S. Mediaș procesează datele cu caracter personal ale beneficiarilor, ale partenerilor comerciali, ale vizitatorilor sediului, ale persoanelor care accesează website-ul nostru sau comunică cu noi pe diverse canale de comunicare (email, fax, poștă, întâlniri, participare la evenimente etc.), angajați și colaboratori, alte persoane fizice, astfel:

 

 • obținem date cu caracter personal în mod direct de la beneficiari/persoane fizice în diferite moduri, incluzând următoarele modalități: contact direct în cadrul întâlnirilor de la sediul instituției, telefonic, primirea de date pe email/fax, trimiterea de cereri și completarea unor documente necesare furnizării serviciilor administrației publice locale, completarea unor formulare online, vizitarea sediului sau trimiterea de CV-uri pentru angajarea pe posturile vacante din cadrul instituției;
 • putem obține date cu caracter personal și indirect, din alte surse: prin dezvăluiri făcute de alte instituții (transfer de date) dezvăluiri efectuate în interesul dumneavoastră sau interes legitim, prin interogarea bazelor de date naționale unde avem acces reglementat legislativ, dezvăluiri ale altei persoane vizate, dumneavoastră fiind inițial parte terță iar ulterior prin prelucrare – parte vizată. Aceste categorii de informații pot cuprinde numele și datele de identificare ale dumneavoastră, adresa de e-mail, alte informații adiționale despre dumneavoastră.

 

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

 

Ne întemeiem prelucrările de date cu caracter personal pe următoarele temeiuri legale:

 

 • prelucrările sunt necesare în vederea îndeplinirii unor obligații legale care ne revin, servesc interesului legitim și/sau servesc interesului public, sunt necesare pentru executarea unui contract (în interesul persoanei vizate);
 • consimțământ: atunci când prelucrarea nu are la bază o obligație legală sau nu decurge din îndeplinirea obligațiilor legate de furnizarea serviciilor noastre, numai în baza consimțământului persoanei vizate;
 • prin completarea formularelor, solicitanții își dau acordul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către DAS Mediaș.

 

În ce scop prelucreazĂ DAS Mediaș datele cu caracter personal?

 

Prelucrare  înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Procesarea datelor cu caracter personal se efectuează pentru:

 • furnizarea serviciilor sociale;
 • executarea unei operațiuni de plată;
 • soluționare petiții/sesizări; prelucrarea oricăror altor solicitări primite direct sau online, inclusiv formularea răspunsurilor la solicitări;
 • încheierea și executarea de contracte;
 • administrarea și întreținerea website-ului;
 • activități de recrutare și selecție de candidați calificați, capabili să ocupe posturile vacante din cadrul instituției;
 • promovarea unor acțiuni și evenimente;
 • servicii de consiliere legală și reprezentare în justiție;
 • gestionarea declarațiilor de avere și de interese;
 • pentru analize interne destinate îmbunătățirii serviciilor sociale;
 • îndeplinirea altor obligații legale specifice domeniului de activitate;
 • prelucrări statistice la nivel național; prelucrări în scop de cercetare științifică;

 

Unde trimitem datele furnizate de dvs?

 

Transferăm date cu caracter personal atunci când cerințele de reglementare ne impun acest lucru; ne conformăm cerințelor legale ori de câte ori primim cereri legate de dvs. de la autorități sau în cazul unui proces.

Atunci când primim astfel de cereri, transmitem datele personale numai dacă suntem convinși, cu bună credință, că legea ne cere să o facem. Nimic din această informare nu vizează limitarea mijloacelor legale de apărare sau obiecțiile pe care le-ați putea avea față de solicitarea unui terț de a divulga informațiile dvs.

Transferăm date cu caracter personal atunci când credem că este necesar a face aceasta pentru a împiedica prejudicierea dvs. sau a altor persoane.

Vom partaja cu dvs. informații în această manieră numai dacă apreciem în mod rezonabil, cu bună credință, că este necesar pentru protejarea drepturilor, proprietății și securității dvs. sau ale altor parteneri.

Putem să comunicăm date cu caracter personal unor terțe părți în scopul îmbunătățirii calității serviciilor sociale pe care le oferim. Acești terți au, la rândul lor, obligații similare cu ale D.A.S. Mediaș în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

Unii dintre aceștia sunt terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu noi, cum ar fi societăți care asigură întreținere tehnică, auditori financiari, juridici sau privind sistemul de management al calității, organisme de certificare, autorități ale statului.

În timpul navigării dvs. pe site-ul web și în scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal către furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare pentru ca aceștia sa furnizeze servicii de întreținere a site-ului nostru web. 

 

Pe ce durată prelucrează D.A.S. Mediaș datele cu caracter personal?

 

            Vom stoca datele cu caracter personal necesare furnizării serviciilor publice conform obiectului de activitate, pentru a păstra legătura cu persoanele vizate și pentru a ne conforma obligațiilor legale aplicabile.

Datele vor fi stocate doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare și a interesului de protejare a drepturilor persoanelor vizate.

Dacă D.A.S. Mediaș va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal și în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

De asemenea, nu păstrăm datele dvs. personale mai mult decât este necesar, astfel că le păstrăm numai o perioadă suficient de lungă pentru a îndeplini scopul în care le-am colectat conform prevederilor legale aplicabile. De îndată ce nu mai avem nevoie de ele, inițiem acțiuni de ștergere, anonimizare, arhivare, distrugere în conformitate cu procedurile legale aplicabile și cerințele de protejare a intereselor persoanelor vizate, cu excepția cazului în care legislația ne impune să le păstrăm o perioadă mai lungă de timp.

Drepturile persoanei vizate

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita un raport privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. aflate în posesia D.A.S. Mediaș;
 • de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 • dreptul la portabilitatea datelor, dacă prelucrarea are la bază consimțământul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a solicita D.A.S. Mediaș să furnizeze datele cu caracter personal obținute direct de la persoana vizată și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui operator;
 • dreptul de a solicita D.A.S. Mediaș să rectifice orice date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
 • dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu mai sunt necesare/dreptul de a fi uitat;
 • în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării până la clarificarea sau finalizarea litigiului;
 • dacă prelucrarea se bazează pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplică).

 

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți adresa o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresa:

 • D.A.S. Mediaș,  Aleea C-dor Dimitrie Moraru, nr. 11 , Mediaș, telefon 0269846517
 • Email: das_medias@yahoo.com  pentru a vă informa privind măsurile de securitate implementate.

Vă este recunoscut dreptul de a va adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care v-au fost încălcate.

Adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, este București, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

Dacă doriți să corectați datele dvs. cu caracter personal sau alte informații, să modificați modul în care colaborăm și prelucrăm aceste date sau dacă doriți să adresați întrebări despre politicile noastre aplicabile securității prelucrării datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la datele de contact de mai jos:

Direcția de Asistență Socială Mediaș

Adresa: Aleea C-dor Dimitrie Moraru, nr. 11

Adresă e-mail: das_medias@yahoo.com

Tel. 0269846517

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal – Velicea Dorin

Norme și criterii de acordare a ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

În ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș din data de 25 iunie 2020 a fost adoptată HCL nr. 168 privind Metodologia de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă. Hotărărea a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 16, art. 17 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, art. 67 și art. 73 alin. (2) lit. „b” și alin. (3) din Legea nr. 292/2011 legea asistenței sociale, Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, H.G. nr. 652/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații:

a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;

b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la respectivul ajutor financiar. Acesta se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:

a) până la 2.100 lei – 710 lei;

b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei – 550 lei;

c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei – 390 lei;

d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei – 250 lei.

Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie cetățean român, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată.

Pot beneficia de ajutorul financiar și persoanele care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

a) sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;

b) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

(3) Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță.

Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

a) este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislația în vigoare;

b) copilul/copiii este/sunt în întreținerea acestor persoane, în temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) se află în perioada de concediu pentru creșterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;

e) nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu Legea nr.167/2014, poate exercita profesia de bonă orice persoană fizică dacă îndeplinește următoarele condiții:

a) este cetățean român sau străin cu domiciliul/reședința, de regulă, în aceeași localitate cu domiciliul/reședința copilului;

b) este cetățean străin cu drept de muncă în România și posedă un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă;

c) are capacitate deplină de exercițiu, în condițiile legii;

d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; îndeplinirea acestei condiții se dovedește cu certificat medical eliberat în condițiile legii;

e) este aptă din punct de vedere psihologic; îndeplinirea acestei condiții se dovedește cu raportul de evaluare eliberat în condițiile legii;

f) nu are antecedente penale, respectiv fapte de natură penală săvârșite din culpă, dovedite prin certificat de cazier judiciar.

(2) Prin titlu oficial de calificare a bonelor se înțelege:

a) certificatul obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, republicată;

b) diploma, certificatul sau un alt titlu de bonă, recunoscute ori echivalate în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone pot fi acordate după cum urmează:
a) la domiciliul/reşedinţa bonei;
b) la domiciliul/reşedinţa copilului.

(2) Serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei pot fi prestate după cum urmează:
a) în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale şi care deţine licenţa de funcţionare pentru serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone.
b) în baza unui contract de prestări de servicii încheiat între bonă, persoană fizică
autorizată, acreditată ca furnizor de servicii sociale şi care deţine licenţă de funcţionare pentru serviciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone, şi reprezentantul legal al copilului.
În vederea încheierii contractului individual de muncă cu bona, furnizorul de servicii sociale solicită următoarele documente:
a) copie CI/paşaport, după caz;
b) copie certificat de calificare pentru calificarea de bonă obţinut în conformitate cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) adeverinţă medicală
d) raportul de evaluare eliberat în condiţiile legii, din care să reiasă că persoana este aptă din punct de vedere psihologic să exercite profesia de bonă;
e) cazier judiciar;

Registrul comerţului emite certificatul constatator pentru PFA (persoană fizică autorizată) având ca obiect activitatea de bonă, în baza documentelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

ANUNȚ IMPORTANT

Ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, Primăria Municipiului Mediaș prin Direcția de Asistență Socială vine în sprijinul persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, care nu au susținători legali sau vreo altă formă de ajutor, în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinței. Pe această cale adresăm  rugămintea de a ne sprijini în identificarea persoanelor vârstnice din comunitatea noastră, care nu au aparținători legali, prin anunțarea la unul dintre numerele de telefon menționate mai jos, zilnic, între orele 6-21:

– 0758.028.194

– 0758.028.199

– 0757.026.943

– 0723.797.645

De asemenea persoanele din municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou, care se află în izolare la domiciliu, ne pot contacta la numărul de telefon:

0758. 028.195