“Cel mai mare păcat faţă de semenii noştri nu este acela de a-i urî, ci de a fi indiferenţi…”

În baza invitațiilor remise deja la domiciliu, unui număr de 794 de pensionari din municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou, le vor fi distribuite tichete sociale în valoare de 100 lei, cu prilejul Zilei Internaționale a Vârstnicului. Măsura, stabilită prin HCL 270/2015 şi 35/2016, este una de suport şi de sprijin pentru persoanele vârstnice (pensionari la limită de vârstă sau anticipată cu un venit lunar de maxim 600 lei) și se acordă cu ocazia sărbătorilor de 8 Martie, Paşti, Ziua Internaţională a Vârsticului (1 octombrie) şi Crăciun. Direcţia de Asistenţă Socială (D.A.S.) Mediaş va proceda la distribuirea celei de-a treia „tranşă” a tichetelor sociale în zilele de 27, 28 și 29 septembrie 2016, între orele 9-13, la sediul din Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11 (fosta Școală de Aviație) pe baza actului de identitate, în original, al beneficiarului.tich-soc-1

O dată cu debutul noului an şcolar, Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş a început (din data de 12 septembrie) preluarea cererilor în vederea acordării tichetelor de grădiniţă, în conformitate cu Legea 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Stimulentul educaţional în speţă constă în tichete în valoare de 50 lei lunar, acordate pe întreaga perioadă a anului școlar. De respectiva prestaţie socială beneficiază copiii înscrişi la o unitate de învăţământ preşcolar, care frecventează grădiniţa, venitul lunar pe membru de familie fiind stabilit la 284 lei. De menţionat că, acordarea stimulentului educaţional este condiţionată de frecvenţa regulată a copiilor la grădiniţă, nefiind admise absenţe nemotivate mai mari de 3 zile lunar. Tichetele de grădiniţă sunt destinate achiziţionării produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte şi a rechizitelor. Cererile, însoţite de celelalte documente justificative pot fi depuse pe întreaga perioadă a anului şcolar 2016-2017 (în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi între orele 8-13) la sediul D.A.S. Mediaş (Serviciul Beneficii de Asistenţă Socială şi Servicii Sociale) din incinta fostei Școli de Aviaţie (Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11).tich-gra

DSCF7605În cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), vineri a ajuns la Mediaş ultimul transport de alimente de la Uniunea Europeană, distribuirea acestora urmând a se finaliza, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, în termen de 45 de zile. Direcţia Asistenţă Socială mulţumeşte în mod public pentru colaborare şi implicare consilierului local Radu George, manager la Teracota Mediaş, firmă aparţinând grupului SN DECO, condusă de omul de afaceri Uwe Draser.

Această prezentare necesită JavaScript.

Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) care asigură distribuţia gratuită a ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeană, se va derula la Mediaş, începând de joi, 30 iunie 2016. În cursul zilei de luni au sosit cantităţile necesare de alimente, pentru cei aproximativ 3.600 de beneficiari, prima categorie căreia îi vor fi distribuite acestea, în ordine alfabetică (pe baza invitațiilor deja remise prin poștă), fiind pensionarii, care reprezintă circa o treime din totalul beneficiarilor ce locuiesc în Mediaş şi satul aparţinător, Ighişu Nou. Potrivit art. 3 din HGR nr. 799/2014 categoriile de persoane defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD sunt:

  1. a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv;
  5. e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv;
  6. f) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950—1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv;
  7. g) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;
  8. h) persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a)—g), stabilite prin dispoziţie a primarului.

În cadrul POAD 2016 ajutoarele vor fi distribuite în două cutii de carton cu conţinut identic, fiecare cutie conţinând următoarele produse alimentare şi cantităţi:

Produs Ambalare Număr ambalaje Greutate     (kg sau litri)
Faină albă de grâu pungă de 1 kg. 1 1,000
Mălai pungă de 1 kg. 2 2,000
Paste făinoase pungă de 400 g. 1 0,400
Ulei sticla din plastic de 1 l. 2 2,000
Zahăr pungă de 1 kg. 1 1,000
Conservă carne de vita cutie metalică de 300 g. 1 0,300
Conservă pateu  de ficat de porc cutie metalică de 200 g. 1 0,200
Orez pungă de 1 kg. 1 1,000
Conservă de pasta de tomate cutie metalică  de 400 g. 1 0,400
Fasole boabe pungă de 500 g. 1 0,500
Total 12 8,800
La Mediaş, distribuirea alimentelor se va face la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din strada Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11 (fosta Școală de Aviație), începând cu data de 30 iunie 2016, în toate zilele lucrătoare (de luni până vineri) între orele 07.30 – 12.30.

mama_bebelusÎn şedinţa de Guvern din data de 22 iunie 2016 a fost aprobată Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.52/2011. Astfel, Guvernul României prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială îşi respectă angajamentele în favoarea adoptării şi implementării unor politici specifice de asistenţă socială pentru stimularea creşterii natalităţii, ocrotirea copilului, protecţia familiei şi asigurarea unui nivel de trai decent. Noua Hotărâre de Guvern aduce schimbări majore prin care se suplimentează în mod semnificativ beneficiile privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor şi în acelaşi timp contribuie în mod real la simplificarea procedurilor administrative în relaţia cu cetăţenii, la reducerea numărului de documente şi a timpului necesar pentru obţinerea beneficiilor.

Normele metodologice adoptate în data de 22 iunie 2016 care stabilesc procedurile de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului se aplică noilor drepturi ce vor fi solicitate după data de 1 iulie 2016. Pentru beneficiarii aflaţi în plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 1 an sau în plata stimulentului de inserţie, precum şi cei aflaţi în concediu fără plată pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, procedura de prelungire/reluare a concediului și a indemnizației aferente, în baza art.III alin.2 din Legea nr.66 din 2016, se aprobă prin ordin al ministrulului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice. Persoanele aflate în plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani beneficiază din oficiu de majorarea cuantumului indemnizației. Aceste persoane NU TREBUIE să depună documente suplimentare întrucât majorarea cuantumului indemnizaţiei lunare se va face automat, pe baza documentelor existente la dosar, începând cu dreptul aferent lunii iulie 2016, plata acestor drepturi urmând să se facă începând cu luna august 2016. Beneficiarii aflaţi în plata indemnizatiei lunare pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 1 an sau în plata stimulentului de inserţie, precum şi cei aflaţi în concediu fără plată pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani şi care doresc modificarea opţiunii prin prelungirea/ reluarea concediului şi plata indemnizaţiei lunare vor trebui să depună cerere tip şi acte doveditoare privind suspendarea realizării de venituri supuse impozitului, care se transmit prin e-mail, poştă sau se depun la sediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv a muncipiului București, care efectuează plata. Pentru acești beneficiari, majorarea cuantumului indemnizației aferente se face pe baza documentelor depuse inițial.
Formularul cererii tip va fi disponibil imediat după publicarea în Monitorul Oficial, prin publicarea pe site-ul ANPIS/ AJPIS/ APISMB.
Pentru persoanele aflate în plata stimulentului de inserţie care nu doresc modificarea opţiunii, majorarea cuantumului şi prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserţie până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap, se va face în mod automat.
Schimbările importante privind majorările de cuantum ale beneficiilor se reflectă în faptul că:
-limita minimă a indemnizației crește la 85% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 1.063lei (1.250 lei reprezintă salariul minim) față de 600 lei, cât este în prezent;
-limita maximă a indemnizației este eliminată, aceasta urmând să fie calculată la 85% din veniturile nete realizate;
-stimulentul de inserție se stabileşte la 50% din indemnizația minimă, respectiv va creşte de la 500 lei la 531 lei.
Prin eforturile depuse de către Parlamentul şi Guvernul României în ultima perioadă de timp şi prin măsurile adoptate în momentul de faţă în domeniul asistenţei sociale, pentru creşterii natalităţii se promovează o politică socială coerentă care asigură premisele unei dezvoltări durabile în România, în deplin acord cu noua Agendă 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă.DSCF7603

Această prezentare necesită JavaScript.

Sala de ședințe a Direcției de Asistență Socială Mediaș, situată în strada Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11, a fost luni, pe durata a 5 ore, gazda ciclului de întâlniri de lucru derulate în cadrul proiectului „Județul Sibiu mai prietenos pentru copii – autorități locale mai bine echipate, intervenții mai eficiente”, având scopul elaborării și adaptării pentru specificul județului Sibiu, a unei metodologii de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C) Sibiu și Asociația „S.O.S. Satele Copiilor România”. În cadrul întâlnirilor programate la Mediaș, Agnita și Sibiu vor fi definite responsabilitățile și modalitățile de asigurare a comunicării între cele două niveluri – local și județean – și vor fi detaliate și clarificate toate aspectele ce impun respectiva colaborare. Concluziile și recomandările acestor întâlniri de lucru vor sta la baza elaborării metodologiei întemeiate pe prevederile Anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 691/19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia. Întâlnirea de lucru de la Mediaș a debutat cu speech-ul de deschidere al asistentului de proiect, Anca Rodean, urmat de prezentarea D.G.A.S.P.C. Sibiu de către directorul adjunct al instituției, Codruța Codău. Finalul a fost rezervat prezentării de spețe și probleme specifice privind aplicarea HG nr. 691/2015, fiind avansate propuneri și soluții pentru îmbunătățirea colaborării dintre DGASPC și direcțiile, respectiv serviciile publice de asistență socială din cadrul primăriilor din nordul județului Sibiu. 

Această prezentare necesită JavaScript.

Pentru al optulea an consecutiv, municipalitatea medieșeană, la propunerea reprezentanților Direcției de Asistență Socială, a procedat (marți de la ora 10, la Casa Căsătoriilor) la omagierea cuplurilor care au aniversat (în prima parte a acestui an) o jumătate de veac de la celebrarea căsătoriei. Astfel, un număr de 38 de cupluri au fost recompensate cu diplome de excelență și suma de 600 lei, evenimentul debutând (pe acordurile „Marșului nupțial” al lui Felix Mendelssohn Bartholdy) cu o re-căsătorire simbolică a cuplului Albu Andronic și Olivia. Două ore mai târziu, în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei Mediaș a avut loc festivitatea de premiere a celor 134 de persoane care au împlinit (până la data de 30 aprilie 2016) 80 de ani de viață. Recompensa octogenarilor a constat tot în acordarea diplomelor de excelență și respectiv a sumei de 400 lei.

Nor etichete