Produse de igienă pentru persoane defavorizate

Începand de vineri 10 ianuarie, între orele 10-13, Direcția de Asistență Socială Mediaș va distribui, la depozitul de pe Șoseaua Sibiului, nr. 100 A (Meditur) produse de igienă ce vor fi acordate  categoriilor defavorizate ale populației, prin intermediul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD).

Beneficiari ai acestora sunt:

  • persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziție a primarului, dreptul la un venit minim garantat
  • familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei

aflați cu toții în evidența D.A.S. în decembrie 2019, respectiv 400 de persoane, urmând ca produsele rămase să fie repartizate persoanelor aflate temporar în situații deosebite de vulnerabilitate.

Beneficiarii acestor ajutoare vor fi programați mai întâi și ulterior vor fi anunțați telefonic de către funcționarii Direcției de Asistență Socială cu privire la data la care trebuie să se prezinte pentru ridicarea produselor.

Concomitent cu această acțiune, se vor oferi și servicii de consiliere cu privire la igiena corporală și a locuințelor propri.

D.A.S. Mediaș preia cereri pentru locuințe sociale

Direcția de Asistență Socială Mediaș a început preluarea cererilor, însoțite de documente justificative, în vederea întocmirii listei de priorități pentru repartizarea unei locuințe sociale din fondul locativ al Municipiului Mediaș pentru anul 2020.

În conformitate cu  art. 48 din Legea 114/1996, cu modificările și completările ulterioare nu pot beneficia sau deţine locuinţe din fondul locativ  persoanele sau  familiile care :

  1. a) deţin în proprietate o locuinţă ;
  2. b) au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990 ;
  3. c) au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe ;
  4. d) deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat ;

Cererile pentru repartizarea unei locuințe sociale  însoțite de acte doveditoare vor fi depuse la sediul Direcției de Asistență  Socială  Mediaș,  Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11, în  perioada   06 ianuarie 2020 – 14 februarie 2020, zilnic între orele 8 – 12 .

Aceste cereri vor fi analizate de specialiștii instituției și de Comisia Socială, constituită în baza Hotărârii  Consiliului Local Mediaş în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 , cu modificările și completările  ulterioare, urmând a fi aprobate doar cele care corespund prevederilor legale în vigoare.

Crăciun fericit și un An Nou, 2020, mult mai bun!

Crăciunul este perioada în care copiii îi spun Moşului ce doresc iar părinţii le împlinesc dorințele. Asistența Socială este deopotrivă mamă și tată, familia adoptivă a tuturor celor năpăstuiți, neajutorați, aflați în suferință și lipsuri, cărora le oferă sprijin și alinare, nu doar de sărbători ci în toate cele 365 zile ale anului. Spiritului Crăciunului ne îndeamnă, acum, pe toți, să aprindem focul ospitalităţii în case și pe cel al dragostei în inimi. De aceea, în prag de sărbători, întreg personalul Direcției de Asistență Socială Mediaș vă dorește ca minunatele nopți ale Crăciunului, colindelor și datinilor strămoșești să vă găsească la ceas de bucurie si împăcare alături de cei dragi, gândurile bune și curate să vă însoțească pretutindeni, fericirea și succesul să fie nedespărțite în casele tuturor. Crăciun Fericit și un An Nou 2020, mult mai bun!!!

Cererile pentru acordarea subvenției la încălzire se preiau în perioada 10 octombrie – 15 noiembrie 2019

Pentru sezonul rece, respectiv perioada noiembrie 2019 – martie 2020, cererile privind ajutoarele de încălzire acordate persoanelor / famiilor din municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou, însoțite de documentele justificative referitoare la veniturile, componența familiei, identitatea și situația juridică a membrilor familiei, vor putea fi depuse începând din data de 10 octombrie 2019, între orele 8-13, la sediul Direcției de Asistență Socială Mediaș, Aleea C-dor Dimitrie Moraru, nr. 11 (în incinta fostei Școli de Aviaţie).
De respectivul ajutor beneficiază familiile care își încălzesc locuințele cu gaze naturale, lemne sau energie electrică, în funcție de venitul net realizat pe membru de familie/ persoană singură, potrivit O.U.G. 70 /2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, modificată de art. 94 din O.U.G. nr.114/ 2018.
Astfel, limita maximă a venitului net pe membru de familie/ persoană singură, stabilită pentru a putea beneficia de acest ajutor, trebuie să fie de 750 lei, valoarea ajutorului fiind cuprinsă între:
– 20 și 262 lei în cazul încălzirii cu gaze naturale,
– 20 și 240 lei pentru încălzirea cu energie electrică,
– 20 și 54 lei pentru încălzirea cu lemne.
La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepția:
-ajutorului social, acordat conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
-alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
– alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
– bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,
-burselor şcolare, a sumelor acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
-stimulentului educaţional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate,
-sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare
-sumelor acordate în baza Programului naţional de protecţie socială «Bursa profesională» prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată.
Nu vor beneficia de ajutorul de încălzire a locuinței persoanele care au în proprietate:
-clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti ;
– terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane, care depășesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.
– autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.
-mai mult de un autoturism / motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani .
-autovehicule, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, utilaje agricole, utilaje de prelucrare agricolă, utilaje de prelucrat lemnul;
– depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii.
-suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie.

Toate informațiile cu privire la modalitatea de acordare a ajutoarelor de încalzire pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2019 – martie 2020, se pot obține la sediul DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ MEDIAS, Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11 (în incinta fostei școli de aviație), de luni până vineri, între orele 8-13, iar cererile vor fi preluate până la data de 15 noiembrie 2019.

Direcția de Asistență Socială Mediaș oferă posibilitatea angajării de zilieri

Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care funcționează în municipiul Mediaş și au nevoie de forţă de muncă pot încheia contracte ca zilieri, cu persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social. În acest sens se pot adresa Direcției de Asistență Socială Mediaş din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mediaş.
Această nouă activitate este disponibilă ca urmare a modificărilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat prin Legea nr.192/2018, scopul modificării fiind acela de a valorifica forța de muncă locală. În baza acestor prevederi, Primăria Mediaş va întocmi planul de activităţi sezoniere în funcție de solicitările primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă şi funcţionează pe raza unităţii administrativ-teritoriale.
Concret, persoanele juridice care au nevoie de forţă de muncă pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere vor transmite o cerere în scris la sediul instituției Mediaş Aleea C.D.Moraru nr.11 sau la adresa de e-mail das_medias@yahoo.com, precizând activitatea pentru care au nevoie de zilieri, numărul de lucrători solicitaţi şi perioada de desfăşurare a activităţii respective. Termenul de depunere al acestor solicitări este data de 20 a lunii pentru luna următoare. Ordinea de satisfacere a cererilor va fi în funcție de cerințele acestora ținând cont de aptitudinile persoanei apte de muncă.
Trebuie precizat faptul că modificările legislative prevăd și remunerarea zilierilor pentru activitatea desfășurată. Remunerația, norma de lucru, precum şi alte obligaţii şi îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări şi persoana care prestează activitatea, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legislația proaspăt intrată în vigoare specifică și faptul că, în cazul în care un beneficiar refuză două oferte de activități sezoniere, acesta își pierde dreptul la ajutor social începând cu luna următoare constatării acestui caz. Respectivul cetățean poate solicita din nou obținerea ajutorului social doar după o perioadă de 12 luni.
La începutul lunii noiembrie, în evidențele Direcției de Asistență Socială se aflau 30 de persoane, beneficiare de ajutor social, apte de muncă care au obligația de a presta acțiuni sau lucrări de interes local, însă numărul acestora poate varia. Precizăm că întâietate are efectuarea orelor de muncă în folosul comunității prevăzute în Legea 416/2001 și ulterior activitățile sezoniere.