“Cel mai mare păcat faţă de semenii noştri nu este acela de a-i urî, ci de a fi indiferenţi…”

Archive for octombrie, 2016

DGASPC Sibiu recrutează potențiali asistenți maternali profesioniști

6maternali237Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu desfășoară o nouă campanie de recrutare a persoanelor ce pot fi angajate ca asistenți maternali profesioniști. Este cunoscut faptul că, la nivelul județului Sibiu există o mare nevoie de asistenți maternali profesioniști, având în vedere că, pe de o parte, rețeaua în speță este una îmbătrânită, impunându-se înlocuirea persoanelor vârstnice (care se pensionează), cu altele mai tinere și apte de muncă, iar pe de altă parte că există copii în situații de risc, care au nevoie de protecție specială asigurată de asistenții maternali profesioniști. Prin acest tip de activitate se oferă un loc de muncă persoanelor din comunitate, care doresc și îndeplinesc condițiile de eligibilitate, persoane care nu și-au găsit un loc de muncă și care au puține șanse de reconversie profesională, dar și o alternativă familială pentru copiii aflați în situații de risc. Necesitatea de a petrece mai mult timp alături de familie, pentru rezolvarea problemelor gospodărești dar și nevoia de a contribui la asigurarea veniturilor familiei, pentru prosperitatea ei, poate reprezenta o soluție pentru aceste persoane, munca de Asistent Maternal Profesionist (AMP), constituindu-se într-o opțiune viabilă de muncă la domiciliu.

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR INTERESATE  SĂ  DEVINĂ ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI

(ANGAJAŢI AI DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI)

 Asistentul maternal profesionist (AMP) este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor primiţi în plasament.

 

Câteva din condiţiile  pe care trebuie să le îndeplinească persoanele interesate sunt:

 

 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative;
 • Prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 • Să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utlizatorilor săi;
 • Să aibă minimum 10 clase;
 • Să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate;
 • Să fie dispusă şi să aibă capacitatea să primească copil/copii în plasament în regim de urgenţă, cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani, având in vedere situaţia de risc.

Mai multe informaţii referitoare la condiţiile de atestare ca asistent maternal profesionist pot fi găsite pe site-ul DGASPC Sibiu- www.dasib.ro

 

NU POATE FI ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST:

 • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu profesia de asistent maternal profesionist;
 • părintele decăzut din drepturile părinteşti sau căruia i-au fost interzise sau limitate drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • persoana care suferă de boli cronice psihice sau boli cronice transmisibile;
 • persoana care are proprii copii daţi în plasament.

 

Facilităţile financiare acordate pentru creşterea şi îngrijirea copilului în asistenţă maternală sunt:

 • salariul asistentului maternal (minim pe economie – 1050 lei/lună);
 • spor de 15% pentru al II- lea copil dat în plasament;
 • spor de 25% pentru plasamentul unui copil cu dizabilităţi;
 • alocaţia lunară de plasament în cuantum de 600 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocaţie lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 900 lei;
 • alocaţia de stat pentru copil: – pentru copilul cu vârsta până la 2 ani sau pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap – 200 lei/luna;
 • pentru copilul peste 2 ani – 84 lei/lună;
 • pentru copilul peste 3 ani încadrat în grad de handicap – 168 lei/lună

 

Persoanele interesate trebuie să se prezinte la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu (Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2), la Serviciul Management de caz pentru Asistenţă Maternală (tel.0269.23.20.66 int.43) pentru a primi toate informaţiile necesare şi a fi consiliate de specialiştii serviciului.

 

ACTE NECESARE PENTRU ATESTAREA CA ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST

Conform Hotărârii nr. 679/2003 privind condițiile de obținerea atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist

 

 • cerere de evaluare a capacității, (formular tipizat, se obține de la sediul DGASPC Sibiu, Serviciul Management de Caz pentru Adulți);
 • curriculum vitae al solicitantului precum și motivele pentru care dorește să devină asistent maternal profesionist;
 • copii legalizate după actele de studii ale solicitantului;
 • copie Livret de Familie a solicitantului;
 • copii legalizate de pe actele de stare civilă pentru solicitant și membrii familiei acestuia (C.N., C.C., C.D., B.I./C.I.);
 • o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuiește solicitantul, în care să se menționeze numele, prenumele și data nașterii acestora, precum și, după caz, gradul de rudenie cu solicitantul;
 • certificate medicale eliberate de policlinica de care aparțin, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului și a persoanelor cu care acesta locuiește;
 • certificat de evaluare psihologică solicitant și membrii familiei;
 • cazier judiciar al solicitantului și al persoanelor peste 18 ani, cu care acesta locuiește;
 • un document care să ateste dreptul de folosință asupra locuinței, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declarația autentificatăa titlului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin care acesta recunoaște solicitantului un drept de folosință asupra locuinței, cunoscând specificul activității pe care solicitantul urmează să o desfășoare ca asistent maternal profesionist, sau, după caz, copie legalizată de pe contractul de subînchiriere, încheiat în condițiile legii;
 • declarație pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă faptul că nu desfășoară alte activități independente din care să realizeze venituri;
 • adeverințe de venituri pentru membrii familiei solicitantului;
 • recomandări/referințe ale vecinilor, cunoscuților, rudelor, precum și ale reprezentanților autorității publice locale de la domiciliul acestuia (Poliția locală, Primărie), cu privire la profilul moral al solicitantului (minim 3 recomandări);
 • recomandări/referințe pentru ceilalți membri adulți ai familiei solicitantului (Poliția locală, Primărie, loc de muncă), cu privire la profilul moral al acestora (minim 3 recomandări pentru fiecare membru);
 • caracterizări școlare pentru copiii biologici ai solicitantului;
 • declarație pe proprie răspundere dată de solicitant din care să reiasă faptul că nu este decăzut din drepturile părintești;
 • declarații ale solicitantului din care să reiasă faptul că va colabora cu familia biologică/adoptivă a copilului, că va manifesta atitudini non-discriminatorii față de persoanele cu nevoi speciale și față de minoritățile etnice;
 • declarații date de soțul/soția și copiii proprii ai solicitantului, din care să reiasă faptul că vor colabora cu familia biologică/adoptivă a copilului, că vor avea atitudine non-discriminatorie față de persoanele cu nevoi speciale și față de minoritățile etnice;
Reclame

Din 10 octombrie 2016 se preiau cererile pentru ajutoare de încălzire

noul-sediu-das-mediasAjutoarele de încălzire sunt acordate conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare  –  O.U.G. 27/2013 , respectiv H.G.  920/2011 – Norme Metodologice de aplicare,  cu modificările şi completările ulterioare   și H.G. 778/2013

Cererea tipizată, completată corect şi complet  va fi însoţită de  următoarele  acte:

– o factură de gaz cât mai recentă

– xero-copii după buletinele de identitate ale membrilor familiei (cu adresa corectă),  după certificate de naştere, după caz – se vor prezenta obligatoriu  buletinele de  identitate  pentru  toţi membri  familiei  şi în  original

– xero-copie după  certificatul de căsătorie

– acte de venit din  luna  septembrie 2016: adeverinţe  de salariu, (fluturaş salariu semnat şi ştampilat) cu venitul net,( inclusiv tichete de masă ), cupoane de şomaj, cupoane pensie,  cupoane indemnizaţie  persoană cu handicap,  etc.

– pentru persoanele care nu realizează nici  un venit, declaraţie  pe  propria  răspundere 

– hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau de încuvinţare a adopţiei,  potrivit legii

– hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei comisiei pentru protecţia copilului privind  măsura plasamentului, potrivit  legii

– dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a tutelei/curatelei, potrivit legii

– alte acte doveditoare, după caz : xero-copii după sentinţă divorţ şi stabilire pensii de întreţinere, certificate de handicap, certificat de deces,  etc.

– pentru persoanele care nu  sunt  proprietare,  xero-copii după contractele  de  închiriere,  comodat   sau  concesiune, contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie,   împuternicire   de la proprietarul  locuinţei

– xero-copie după  cartea de identitate a autoturismului/motocicletei/  /talonul de înmatriculare, pentru persoanele care deţin autoturism/motocicletă

– adeverinţă  eliberată  de  DIRECŢIA   FISCALĂ   LOCALĂ MEDIAŞ  (Primărie)   din  care  rezultă   dacă  familia   sau   persoana   singură  are  în  proprietate  cel  puţin  unul dintre       bunurile   cuprinse în   anexa 4 – HG 920/2011  modificată

Titularul cererii de acordare a ajutorului de încălzire trebuie să fie titularul contractului de furnizare a gazului ( persoana trecută pe factura de gaz ) .

Perioada de  preluare a cererilor  însoţite de  acte  doveditoare

10  octombrie  2016 – 10  noiembrie  2016     

Cererile  însoţite de  acte  doveditoare se depun numai la:

Sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş ( Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11,  în  incinta  fostei  Şcoli de Aviaţie )

Program zilnic:  luni – joi  (orele 8 – 14) şi vineri (orele 8 – 12)

 ÎNCĂLZIRE  CU  GAZE  NATURALE

Art.9 – O.U.G. 70/2011

Consumatorii  vulnerabili, care utilizează  pentru încălzirea locuinţei gaze naturale  beneficiază de ajutor pentru încălzirea  locuinţei pe perioada sezonului rece , după cum urmează :

Trepte de venituri Valoare Ajutor
Până la  155 lei / pe membru pe familie 262  lei
Intre 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie 190  lei
Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie 150  lei
Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie 120  lei
Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie 90    lei
Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie 70    lei
Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie 45    lei
Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie 35    lei
Între 540,1- 615  lei / pe membru pe familie 20    lei

ÎNCĂLZIRE  CU  ENERGIE   ELECTRICĂ

Art.10 – O.U.G. 70/2011

Consumatorii  vulnerabili, care utilizează  pentru încălzirea locuinţei energie  electrică  beneficiază de ajutor pentru încălzirea  locuinţei pe perioada sezonului rece , după cum urmează :

Trepte de venituri Valoare Ajutor
Până la  155 lei / pe membru pe familie 240  lei
Intre 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie 216  lei
Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie 192  lei
Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie 168  lei
Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie 144  lei
Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie 120  lei
Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie  96   lei
Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie  72   lei
Între 540,1- 615  lei / pe membru pe familie  48   lei

Conform prevederilor  legale, ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, debranşaţi  de la furnizarea gazelor naturale şi care au  contracte  valabile  de  furnizare a  energiei electrice . 

Consumatorii care  solicită ajutor  pentru  încălzirea locuinţei  cu energie electrică  pe lîngă  actele doveditoare  vor  ataşa  şi  xero-copie după  ultima factură  pentru  energie  electrică.   

ÎNCĂLZIRE  CU  LEMNE 

Art.11 – O.U.G. 70/2011

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse  vulnerabili, care utilizează  pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri,  beneficiază de ajutor pentru încălzirea  locuinţei pe perioada sezonului rece , după cum urmează :

Trepte de venituri Valoare Ajutor
Până la  155 lei / pe membru pe familie 54  lei
Intre 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie 48  lei
Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie 44  lei
Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie 39  lei
Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie 34   lei
Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie 30   lei
Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie 26   lei
Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie 20   lei
Între 540,1- 615  lei / pe membru pe familie 16   lei

PRECIZĂRI 

 ART.19  – O.U.G. 70/2011

Titularii  ajutoarelor pentru  încălzirea  locuinţei  sunt obligaţi să comunice Primarului  orice   modificare   intervenită  în  componenţa  familiei  şi  a  veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării .

ART. 6 – O.U.G. 70/2011

 1. i) titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei – reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune  al acesteia ori alt membru de familie major şi  împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

ART.32 – O.U.G. 70/2011

Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale,  în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite,  constituie    infracţiune de fals  sau  înşelăciune,  după caz  şi se pedepseşte potrivit  dispoziţiilor  CODULUI  PENAL .

ART.14 ALIN.3, ART.32 LIT.EO.U.G. 70/2011

La completarea cererii titularul are obligaţia de a mentiona  corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia , precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt trecute în formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere ; nerespectarea de către  titular  a acestei  prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei.

 VENITURI   CARE  SE  IAU  ÎN CALCUL LA  STABILIREA AJUTORULUI PENTRU  ÎNCĂLZIREA   LOCUINŢEI

ART. 8

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale,

cu excepţia:

 alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare,

alocaţiei de stat pentru copii prevăzută de Legea 61/1993 privind alocația de stat pentru copii cu modificările ulterioare,

a bugetului personal complementar  prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,

a burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare,

a ajutorului social prevăzut de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

precum şi a veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA 4 la normele metodologice(HG 920/2011 modificată) cuprinzând

                                                 LISTA                                                         

cu bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Bunuri imobile:

– clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu  şi a anexelor gospodăreşti ;

– terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăesc 1.000  mp în zona urbană şi 2.000 mp in zona rurală.

Bunuri mobile (aflate în stare de funcţionare):

1.Autoturism/Autoturisme  şi/sau   motocilcletă/motociclete  cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora ,precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.

2.Mai mult de un autoturism/motocicletă .

3.Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.

4.şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.

5.Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.

6.Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.

7.Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate   hidraulic, mecanic sau electric.

Depozite bancare  cu valoare  de peste 3.000 lei.

Terenuri/animale şi/sau păsări:

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie.

NOTĂ   Deţinerea  unuia  dintre  bunurile  menţionate  în  această  listă conduce la  excluderea  acordării   ajutorului   pentru   încălzirea  locuinţei.

D.A.S. Mediaș – solidară cu campania de prevenire a cancerului de sân

mars-fundite-rozMai multe angajate ale Direcției de Asistență Socială Mediaș și-au manifestat solidaritatea cu susținătorii campaniei de prevenție a cancerului la sân și au participat, vineri, începând cu ora 17, la un Marș al Fundițelor Roz, desfășurat pe traseul Turnul Forkesch – str. Nicolae Iorga – Piața Regele Ferdinand I – str. George Enescu, punctul terminus fiind Liceul Teoretic St. L. Roth. În curtea respectivei instituții de învățământ, a fost realizată o enormă fundiță roz, după care participanții au luat parte la un miniconcert de muzică populară și folk, susținut de artiști medieșeni precum și la un seminar despre importanța prevenirii cancerului de sân. Cu acest prilej, au fost acordate și câteva premii femeilor care au efectuat, în acest an, un control mamar.

Nor de etichete