“Cel mai mare păcat faţă de semenii noştri nu este acela de a-i urî, ci de a fi indiferenţi…”

Ajutor pentru încălzirea locuinţei

AJUTOARE   DE   ÎNCĂLZIRE 

– acordate conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare  –  O.U.G. 27/2013

– H.G.  920/2011 – Norme Metodologice de aplicare,  cu modificările şi completările ulterioare – H.G. 778/2013

 Pot beneficia de ajutoare de încălzire a locuinţei familii ori persoane singure cu venituri reduse care folosesc una dintre următoarele modalităţi de încălzire:

– Energie termică în sistem centralizat

– Gaze naturale

– Energie electrică

– Lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri

 Descarcă Cerere acordare drepturi de asistență socială

Pentru a beneficia de ajutor pentru încălzire este necesar să depuneţi o cererea tipizată, completată corect şi complet care va fi însoţită de  următoarele  acte :

 – o factură de gaz sau factură de energie electrică, în funcţie de ajutorul de încălzire solicitat, cât mai recentă

– xero-copii după buletinele de identitate ale membrilor familiei (cu adresa corectă),  după certificate de naştere, după caz – se vor prezenta obligatoriu  buletinele de  identitate  pentru  toţi membri  familiei  şi în original

– xero-copie după  certificatul de căsătorie

– acte de venit din  luna  septembrie 2013: adeverinţe  de salariu, (fluturaş salariu semnat şi ştampilat) cu venitul net,( inclusiv tichete de masă ), cupoane de şomaj, cupoane pensie,  cupoane indemnizaţie  persoană cu handicap,  etc.

– pentru persoanele care nu realizează nici  un venit, declaraţie  pe  propria  răspundere

– hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau de încuvinţare a adopţiei,  potrivit legii

– hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei comisiei pentru protecţia copilului privind  măsura plasamentului, potrivit  legii

– dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a tutelei/curatelei, potrivit legii

– alte acte doveditoare, după caz : xero-copii după sentinţă divorţ şi stabilire pensii de întreţinere, certificate de handicap, certificat de deces,  etc.

– pentru persoanele care nu  sunt  proprietare,  xero-copii după contractele  de  închiriere,  comodat   sau  concesiune, contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie,   împuternicire   de la proprietarul  locuinţei

– xero-copie după  cartea de identitate/talonul de înmatriculare, al autoturismului/motocicletei, pentru persoanele care deţin autoturism/motocicletă

  – adeverinţă  eliberată  de  DIRECŢIA   FISCALĂ   LOCALĂ MEDIAŞ  (Primărie)   din  care  rezultă   dacă  familia   sau   persoana   singură  are  în  proprietate  cel  puţin  unul dintre  bunurile   cuprinse în   anexa 4 – HG 920/2011  modificată

 Perioada de  preluare a cererilor  însoţite de  acte  doveditoare

25  octombrie  2013 – 15  noiembrie  2013

Puncte de  preluare  a  cererilor:

 Sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş (str. A.Vlaicu nr.33,  în  incinta  fostei  şcoli de aviaţie)

 Cartier  Vitrometan  –  Sala Polivalentă (str.Lotru)

 Program zilnic  luni – vineri  8 – 13

 Cartier  Gura Câmpului – punct de lucru pentru plata taxelor şi  impozitelor  (str.1 Decembrie)

 Program zilnic  luni – vineri  9 – 13

Pentru beneficiarii de ajutoare de încălzire cu lemne  şi ajutoare pentru  energie  electrică   cererile, informaţiile şi primirea  actelor  se  face  numai  la  sediul    D.A.S. MEDIAŞ

(str. A.Vlaicu nr.33, în incinta fostei şcoli de aviaţie).

 Program zilnic  luni – vineri  8 – 13

 ÎNCĂLZIRE  CU  GAZE  NATURALE

 Art.9 – O.U.G. 70/2011

Consumatorii  vulnerabili, care utilizează  pentru încălzirea locuinţei gaze naturale  beneficiază de ajutor pentru încălzirea  locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum urmează :

Trepte de venituri

Valoare Ajutor

Până la  155 lei / pe membru pe familie

262  lei

Intre 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie

190  lei

Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie

150  lei

Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie

120  lei

Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie

90    lei

Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie

70    lei

Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie

45    lei

Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie

35    lei

Între 540,1- 615  lei / pe membru pe familie

20    lei

 ÎNCĂLZIRE  CU  ENERGIE   ELECTRICĂ

Art.10 – O.U.G. 70/2011

Consumatorii  vulnerabili, care utilizează  pentru încălzirea locuinţei energie  electrică  beneficiază de ajutor pentru încălzirea  locuinţei pe perioada sezonului rece , după cum urmează :

Trepte de venituri

Valoare Ajutor

Până la  155 lei / pe membru pe familie

240  lei

Intre 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie

216  lei

Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie

192  lei

Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie

168  lei

Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie

144  lei

Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie

120  lei

Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie

 96   lei

Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie

 72   lei

Între 540,1- 615  lei / pe membru pe familie

 48   lei

Conform prevederilor  legale, ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, precum și consumatorii debranşaţi de la furnizarea gazelor naturale şi care au  contracte  valabile  de  furnizare a  energiei electrice .

 Consumatorii care  solicită ajutor  pentru  încălzirea locuinţei  cu energie electrică  pe lîngă  actele doveditoare  vor  ataşa  şi  xero-copie după  ultima factură  pentru  energie  electrică.   

ÎNCĂLZIRE  CU  LEMNE 

Art.11 – O.U.G. 70/2011

 Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse  vulnerabili, care utilizează  pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri,  beneficiază de ajutor pentru încălzirea  locuinţei pe perioada sezonului rece , după cum urmează :

Trepte de venituri

Valoare Ajutor

Până la  155 lei / pe membru pe familie

54  lei

Intre 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie

48  lei

Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie

44  lei

Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie

39  lei

Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie

34   lei

Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie

30   lei

Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie

26   lei

Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie

20   lei

Între 540,1- 615  lei / pe membru pe familie

16   lei

 PRECIZĂRI 

 ART.19  – O.U.G. 70/2011

Titularii  ajutoarelor pentru  încălzirea  locuinţei  sunt obligaţi să comunice Primarului  orice   modificare   intervenită  în  componenţa  familiei  şi  a  veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării .

ART. 6 – O.U.G. 70/2011

 i) titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei – reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune   al acesteia ori alt membru de familie major şi  împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16  ani.

ART.32 – O.U.G. 70/2011

Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale,  în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite,  constituie    infracţiune de fals  sau  înşelăciune,  după caz  şi se pedepseşte potrivit  dispoziţiilor  CODULUI  PENAL .

ART.14 ALIN.3, ART.32 LIT.EO.U.G. 70/2011

La completarea cererii titularul are obligaţia de a mentiona  corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia , precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt trecute în formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere ; nerespectarea de către  titular  a acestei  prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei.  .

VENITURI   CARE SE IAU  ÎN CALCUL  LA  STABILIREA  AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA  LOCUINŢEI

 LEGEA 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

 ART. 8

    (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale,  cu excepţia

– alocaţiei pentru  susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

 – a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 – a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,

 – a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi

 – a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare.

Lista bunurilor care duc la excluderea acordării ajutorului de încălzire

Anexa4lista excludere)

Reclame

Comments on: "Ajutor pentru încălzirea locuinţei" (8)

 1. BUNA SEARA MA NUMESC FLORIN, SI ..SINT PENSIONAT PE CAZ DE BOALA, CU O PENSIE DE 370 LEI, SI AVEM DOI COPII MINORI, CU ALOCATIA NORMALA DE STAT, IN ” CONCUBINA- IN UNIUNE CONSENSUALA” , AS DORII SA MA INFORMATI , CARE ESTE VENITUL MINIM GARANTAT PE MEMBRU DE FAMILIE, SI , CARE AR FI BENEFICIUL ” DE CARE AS AVEA DREPTUL PENTRU AJUTOR DE INCALZIRE CU LEMNE . VA MULTUMESC ANTICIPAT. CU STIMA SI RESPECT FLORIN COZAC . Adresa de IME: cozacflorin80@yahoo.com sau pe facebok. : FLORIN COZAC (Alesul).

  • Buna ziua, pentru a beneficia de venitul minim garantat trebuie sa va prezentati la sediul Directiei de asistenta sociala de pe str. Aurel Vlaicu nr.33 in vederea evaluarii socio-economica a familiei, deoarece nu este un cuantum fix stabilit pe membru de familie. Venitul minim garantat se acorda ca si un beneficiu de asistenta sociala complementar veniturilor familiei. Cu privire la ajutorul de incalzire cu lemne, la veniturile mentionate de dumneavoastra aici si la numarul membrilor de familie puteti beneficia de ajutor de incalzire cu lemne in cuantum de 54 de lei pe luna, daca nu detineti unul din bunurile care duc la excluderea ajutorului.

 2. Ilea simona said:

  se mai pot face ajutoare de incalzire acum?

 3. Horatiu said:

  Buna ziua,
  Anul trecut nu aveam masina si primeam suventie pentru gaz. Daca cumva voi achizitiona un autovehicul cu capacitatea mai mica de 2000 cmc, o sa mai pot primi suventia pentru gaz? Va multumesc mult ! Cu stima Horatiu Horvat

 4. Horatiu said:

  Am gasit raspunsul pentru intrebarea mea in pdf-ul cu lista pentru excluderea. Multumesc oricum !

 5. culiceanu said:

  Buna sunt un om care vreau si eu un pic de caldura vine iarna sunt bolnava asi dori si eu un pic de ajutor familia mea a tras gaz pina in deal dar in casa nu au mai avut bani si vreau sa va rog sa ne ajutati cumva pensia mea este de 232 ron si sotul ia salarul net si nu avem cum sa punem buteliile care le umplem jumate sunt cu apa …va rugam din inima noastra ajutati ne si pe noi oameni calzi sau datine niste sfaturi…0757355048

 6. Buna ziua, sunt persoana singura,locuiesc la bloc,am un venit din pensie de 836 lei si va rog sa-mi spuneti
  cum se calculeaza subventia la caldura ,adica procentul de 10% la ce se aplica? indicele de referinta cum se aplica?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Nor de etichete

%d blogeri au apreciat asta: