“Cel mai mare păcat faţă de semenii noştri nu este acela de a-i urî, ci de a fi indiferenţi…”

Archive for the ‘Noutăţi’ Category

Campanie împotriva violenței în familie

Reclame

Direcția de Asistență Socială Mediaș oferă posibilitatea angajării de zilieri

Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care funcționează în municipiul Mediaş și au nevoie de forţă de muncă pot încheia contracte ca zilieri, cu persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social. În acest sens se pot adresa Direcției de Asistență Socială Mediaş din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mediaş.
Această nouă activitate este disponibilă ca urmare a modificărilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat prin Legea nr.192/2018, scopul modificării fiind acela de a valorifica forța de muncă locală. În baza acestor prevederi, Primăria Mediaş va întocmi planul de activităţi sezoniere în funcție de solicitările primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă şi funcţionează pe raza unităţii administrativ-teritoriale.
Concret, persoanele juridice care au nevoie de forţă de muncă pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere vor transmite o cerere în scris la sediul instituției Mediaş Aleea C.D.Moraru nr.11 sau la adresa de e-mail das_medias@yahoo.com, precizând activitatea pentru care au nevoie de zilieri, numărul de lucrători solicitaţi şi perioada de desfăşurare a activităţii respective. Termenul de depunere al acestor solicitări este data de 20 a lunii pentru luna următoare. Ordinea de satisfacere a cererilor va fi în funcție de cerințele acestora ținând cont de aptitudinile persoanei apte de muncă.
Trebuie precizat faptul că modificările legislative prevăd și remunerarea zilierilor pentru activitatea desfășurată. Remunerația, norma de lucru, precum şi alte obligaţii şi îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări şi persoana care prestează activitatea, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legislația proaspăt intrată în vigoare specifică și faptul că, în cazul în care un beneficiar refuză două oferte de activități sezoniere, acesta își pierde dreptul la ajutor social începând cu luna următoare constatării acestui caz. Respectivul cetățean poate solicita din nou obținerea ajutorului social doar după o perioadă de 12 luni.
La începutul lunii noiembrie, în evidențele Direcției de Asistență Socială se aflau 30 de persoane, beneficiare de ajutor social, apte de muncă care au obligația de a presta acțiuni sau lucrări de interes local, însă numărul acestora poate varia. Precizăm că întâietate are efectuarea orelor de muncă în folosul comunității prevăzute în Legea 416/2001 și ulterior activitățile sezoniere.

Beneficiile de asistență socială – tema unei întâlniri de lucru la D.A.S. Mediaș

Sediul Direcției de Asistență Socială (D.A.S.) Mediaș a fost, miercuri dimineața, gazda unei întâlniri de lucru organizată de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (A.J.P.I.S.) Sibiu, la care au participat reprezentanți ai administrațiilor locale din nordul județului. Cu acest preilej au fost dezbătute teme din domeniul beneficiilor de asistență socială precum condițiile de eligibilitate privind stabilirea și acordarea ajutorului social, a alocației de susținere a familiei, a ajutoarelor de încălzire pentru sezonul rece, a alocației de stat pentru copii, a îndemnizației de creștere a copilului și a stimulentului de inserție, respectiv verificarea îndeplinirii obligațiilor legale și a întocmirii documentațiilor specifice acordării/modificării/suspendării/încetării drepturilor de beneficii de asistență socială; modificările legislative privind beneficiile de asistență socială; organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale de către autoritățile administrației publice locale.

Cinci săptămâni pentru preluarea cererilor privind acordarea subvenției la încălzire

AJUTOARELE   DE   ÎNCĂLZIRE pentru perioada noiembrie 2018-martie 2019 sunt acordate conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările  ulterioare

(H.G.  920/2011 – Norme  Metodologice de aplicare,  cu modificările şi completările ulterioare), familiilor și persoanelor singure care au un venit lunar de maxim 615 lei pe membru de familie

Cererea tipizată,  completată  corect şi complet  va fi însoţită de următoarele acte :

– o factură de gaz cât mai recentă

– xero-copii după buletinele de identitate ale membrilor familiei (cu adresa corectă),  după certificate de naştere, după caz – se vor prezenta obligatoriu  buletinele de  identitate  pentru  toţi membri  familiei  şi în  original

– xero-copie după  certificatul de căsătorie

– acte de venit din  luna  septembrie 2018: adeverinţe  de salariu, (fluturaş salariu semnat şi ştampilat) cu venitul net,( inclusiv tichete de masă ), cupoane de şomaj, cupoane pensie,  cupoane indemnizaţie  persoană cu   handicap,  etc.

– pentru persoanele  care nu realizează  nici  un venit, declaraţie  pe  propria  răspundere 

– hotărâre judecătorească  definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau de  încuvinţare a adopţiei,  potrivit legii

– hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei comisiei pentru protecţia copilului  privind   măsura  plasamentului,  potrivit  legii

– dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a tutelei/curatelei, potrivit legii

– alte acte doveditoare, după caz : xero-copii după sentinţă divorţ şi stabilire pensii de întreţinere,  certificate de handicap, certificat de deces,  etc.

– pentru persoanele care nu  sunt  proprietare,  xero-copii după contractele  de  închiriere,  comodat   sau  concesiune, contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie,   împuternicire   de la proprietarul  locuinţei

– xero-copie după  cartea de identitate a autoturismului/motocicletei/  /talonul de înmatriculare, pentru persoanele care deţin autoturism/motocicletă

– adeverinţă   eliberată  de    DIRECŢIA   FISCALĂ   LOCALĂ

MEDIAŞ  (Primărie)   din  care  rezultă   dacă  familia   sau   persoana   singură  are  în  proprietate  cel  puţin  unul dintre       bunurile   cuprinse în   anexa 4 –  norme metodologice  

 Perioada de  preluare a cererilor  însoţite de  acte  doveditoare

11  octombrie  2018 – 15  noiembrie  2018    

Program  zilnic   luni – vineri   8 – 13   

Cererile  (însoţite  de  acte  doveditoare) se depun la sediul Direcției de Asistență Socială (Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11, în incinta fostei Școli de Aviație.

 

PRECIZĂRI

Titularul cererii de acordare a ajutorului de încălzire trebuie să fie titularul contractului de furnizare a gazului ( persoana trecută pe factura de gaz ) .

 ART.19  – O.U.G. 70/2011

Titularii  ajutoarelor pentru  încălzirea  locuinţei  sunt obligaţi să comunice ulterior depunerii cererii ,   orice   modificare   intervenită  în  componenţa  familiei  şi  a  veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data  modificării .

ART. 6 – O.U.G. 70/2011

 1. i) titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei – reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

ART.14 – O.U.G. 70/2011

La completarea cererii titularul are obligaţia de a mentiona  corect componenţa familiei, veniturile  membrilor acesteia , precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt  trecute în formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere ; nerespectarea de către  titular  a acestei  prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor  legale.

 

ÎNCĂLZIRE  CU  GAZE  NATURALE

Art.9 – O.U.G. 70/2011

Consumatorii  vulnerabili, care utilizează  pentru încălzirea locuinţei gaze naturale  beneficiază de ajutor pentru încălzirea  locuinţei pe perioada sezonului rece , după cum urmează :

 

 

 

Trepte de venituri Valoare Ajutor
Până la  155 lei / pe membru pe familie 262  lei
Intre 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie 190  lei
Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie 150  lei
Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie 120  lei
Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie 90    lei
Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie 70    lei
Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie 45    lei
Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie 35    lei
Între 540,1- 615  lei / pe membru pe familie 20    lei

 

 

ÎNCĂLZIRE  CU  ENERGIE   ELECTRICĂ

 

 

Art.10 – O.U.G. 70/2011

 

Consumatorii  vulnerabili, care utilizează  pentru încălzirea locuinţei energie  electrică  beneficiază de ajutor pentru încălzirea  locuinţei pe perioada sezonului rece , după cum urmează :

 

Trepte de venituri Valoare Ajutor
Până la  155 lei / pe membru pe familie 240  lei
Intre 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie 216  lei
Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie 192  lei
Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie 168  lei
Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie 144  lei
Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie 120  lei
Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie  96   lei
Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie  72   lei
Între 540,1- 615  lei / pe membru pe familie  48   lei

 

 

Conform prevederilor  legale, ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălziredebranşaţi  de la furnizarea gazelor naturale şi care au  contracte  valabile  de  furnizare a  energiei electrice . 

 

Consumatorii care  solicită ajutor  pentru  încălzirea locuinţei  cu energie electrică   pe lângă  actele doveditoare  vor  ataşa  şi  xero-copie  după  ultima   factură   pentru  energie  electrică.   

 

ÎNCĂLZIRE  CU  LEMNE 

 

Art.11 – O.U.G. 70/2011

 

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse  vulnerabili, care utilizează  pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri,  beneficiază de ajutor pentru încălzirea  locuinţei pe perioada sezonului rece , după cum urmează :

 

 

Trepte de venituri Valoare Ajutor
Până la  155 lei / pe membru pe familie 54  lei
Intre 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie 48  lei
Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie 44  lei
Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie 39  lei
Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie 34   lei
Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie 30   lei
Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie 26   lei
Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie 20   lei
Între 540,1- 615  lei / pe membru pe familie 16   lei

 

VENITURI

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat,  asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă,  obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale,

 

 cu excepţia

 

ajutorului  social , acordat  conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările  şi completările  ulterioare

 alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,

burselor şcolare, a sumelor acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

stimulentului educaţional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate,

a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu»,  cu modificările şi completările ulterioare,

a sumelor acordate în baza Programului naţional de protecţie socială «Bursa profesională» prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional,

precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi  cu  caracter  ocazional  desfăşurate  de zilieri,  republicată.

ANEXA 4 la normele metodologice

                                                          LISTA

Cuprinzând  bunurile ce conduc la excluderea acordării

                     ajutorului pentru  încălzirea  locuinţei

 

Bunuri imobile:

– clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu  şi a anexelor gospodăreşti ;

– terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane

care  depăesc 1.000  mp în zona urbană şi 2.000 mp in zona rurală.

Fac excepţie terenurile din   zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/ construcţie /  producţie agricolă

 

Bunuri mobile (aflate în stare de funcţionare):

 

    1.Autoturism/Autoturisme  şi/sau   motocilcletă/motociclete  cu o vechime mai

 mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora ,precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.

 

2.Mai mult de un  autoturism / motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani  .                    .

 

3.Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.

 

4.şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.

 

5.Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.

 

6.Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.

 

7.Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate   hidraulic, mecanic sau electric.

 

Depozite bancare  cu valoare  de peste 3.000 lei , cu excepţia dobânzii .                      .

 

Terenuri/animale şi/sau păsări:

 

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie.

 

 

NOTĂ   Deţinerea  unuia  dintre  bunurile  menţionate  în  această  listă conduce la  excluderea  acordării   ajutorului   pentru  încălzirea  locuinţei.

 

La Mulți Ani de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice!

La inițiativa ONU, ziua de 1 octombrie a fost desemnată, încă din anul 1991, drept Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, în semn de respect pentru oamenii vârstnici din întreaga lume.
De cele mai multe ori grăbiți să trecem prin vremurile contemporane, uneori liniștite, alteori mai puțin senine, uităm, adesea, esențialul: în orice societate, persoanele de vârsta a treia au jucat şi joacă un rol vital! Ne-au deschis drumul, ne-au arătat destinația, ne-au călăuzit visele, ne-au avertizat în legătură cu primejdiile, ne-au învățat să facem diferența! Bunicii noștri ne-au ocrotit pașii și viața, iar unii o mai fac chiar și acum.
De aceea, persoanele vârstnice merită respect și admirație. Experiența lor de viață este prețioasă, pildele lor trebuie luate în seamă. Istoria ne arată cu fiecare zi că vârstnicii știu, în timp ce noi doar bâjbâim, oscilăm, tatonăm! Direcţia Asistenţă Socială Mediaș se apleacă cu condescendență în fața acestora și le urează, în această zi de sărbătoare, un sincer La Mulți Ani, sănătate, fericire, o viață lipsită de griji și de nevoi!

ACTIVITATEA  DIRECȚIEI  DE  ASISTENȚĂ  SOCIALĂ  (D.A.S.)  MEDIAȘ  ÎN ANUL 2017

Direcţia de  Asistenţă Socială  Mediaş  (D.A.S.), înfiinţată prin H.C.L. Mediaș  nr. 98/2006,  funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică, acordând servicii sociale primare şi specializate, în condiţiile prevăzute de lege.

Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş asigură aplicarea politicilor sociale la nivel local în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în nevoie , având atribuții  în  conformitate cu prevederile legale..

Din punct de vedere cantitativ activitatea D.A.S. Mediaș   pentru  anul 2017 , se reflectă în numărul de acte  înregistrate ( acte interne,  cereri , dosare din partea cetățenilor )  si anume  un  număr   de  6137   de astfel de acte .

 SERVICIUL   BENEFICII  DE   ASISTENŢĂ   SOCIALĂ   ŞI   SERVICII  SOCIALE 

 Serviciul  Beneficii de Asistenţă Socială  şi  Servicii Sociale   oferă  beneficii  şi servicii sociale  persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor,  în vederea  depăşirii  unor situaţii de dificultate,  vulnerabilitate sau  dependenţă   pentru  creşterea  calităţii vieţii  şi  promovarea  coeziunii sociale,  în  conformitate cu  actele  normative  în vigoare.

Serviciul are în structura sa 3 compartimente diferite, fiecare cu atribuţii specifice,  care se intersectează  însă în anumite puncte .

In cadrul serviciului  își  desfășoară  activitatea  un  număr  de  14  persoane.

COMPARTIMENT   BENEFICII   DE  ASISTENŢĂ    SOCIALĂ

 Venitul  minim  garantat

În luna ianuarie 2017 existau un număr de  41 familii sau persoane singure beneficiare de acest beneficiu social; în decursul anului 2017  s-au primit  30 cereri noi, iar  în luna decembrie  2017  au  fost  în   plată   49  de  persoane singure sau familii.

Pentru plata acestor persoane se prelucrează lunar o serie de acte prin care se dovedeşte că sunt îndreptăţiţi  să beneficieze  de ajutorul social; o parte din aceste acte sunt înaintate lunar  la A.J.P.I.S. Sibiu,  instituţie  care efectuează  plata  ajutorului  social.

Ajutoare de urgenţă  şi  ajutoare  de  înmormântare 

 • acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru cazuri extreme şi ajutoare de înmormântare  pentru deces în familia  beneficiară de ajutor social.

În cursul anului 2017 au fost acordate un număr de  8  ajutoare de urgenţă; nu a fost acordat nici un ajutor de înmormântare.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă în perioada sezonului rece, pentru patru  categorii de beneficiari; sunt  îndeplinite următoarele  atribuţii:

 • consilierea cetăţenilor şi primirea cererilor, întocmirea referatelor, statelor de plată, a  rapoartelor  statistice
 • introducerea în baza de date a  acestor cereri
 • întocmirea lunară a referatelor, tabelelor si a rapoartelor statistice, înaintarea situaţiilor la E-ON GAZ ,   S.C. ELECTRICA  şi  AJ.P.I.S.Sibiu

 Situaţia statistică  se prezintă astfel :

 

Nr. Beneficiari Nr.beneficiari Nr. Beneficiari Nr.beneficiari
 Luna  Gaze  naturale Energie electrică Lemne – pentru familiile fără ajutor social Lemne – pentru familiile cu ajutor social
Noiembrie 2017       396         8            32        28
Decembrie 2017        419         13            32        28

 

Alocaţii de stat pentru copii, indemnizaţii  pentru creşterea copilului, stimulent de inserţie

 Sunt preluate dosarele beneficiarilor, toate aceste  dosare sunt verificate  şi  înaintate lunar la  A.J.P.I.S.  Sibiu, instituţie care  efectuează plata  acestor beneficii sociale.

 

 Situaţia statistică  se  prezintă astfel:

 

Dosare  – Alocaţii de stat pentru  copii  338 dosare
Dosare – Indemnizaţii  crestere copil  265 dosare
Dosare – Indemnizatii  acordate în cazul copilul cu  handicap şi /sau a părintelui cu handicap  10 dosare
Dosare – Stimulente de inserţie  142 dosare
Cereri – Modificări la alocaţia de stat pentru copii  (cont bancar,

schimbare de reprezentant  legal, restanţă, schimbare de adresă)

 178  dosare
Anchete  sociale / dosare  pentru familii cu copii aflaţi în diferite

situaţii  (născuţi în străinătate, părinţi şi copii plecaţi în

străinătate,  familii cu copii  revenite  din străinătate ).

 58 anchete sociale /dosare

 

Alocaţia pentru  susţinerea familiei

 În cazul acestui tip de beneficiu social sunt îndeplinite următoarele atribuții :

Verificarea dosarelor, întocmirea de referate şi dispoziţii, întocmire borderouri privind acordarea, modificarea cuantumului, încetarea acestui beneficiu social şi predarea lor la A.J.P.I.S. Sibiu, instituţie care efectuează plata  acestui  beneficiu social.

 

 • Actualizarea permanentă a bazei de date privind familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei

 

Dinamica dosarelor pentru  acest  beneficiu social, pentru anul  2017 se prezintă astfel:

 

Dosare noi depuse               74
Dosare încetate din plată               61
Dosare în care s-au efectuat modificări               59

 

La sfârşitul anului 2017  în evidenţa  noastră au existat un număr de  165 de familii beneficiare de alocaţie pentru  susţinerea familiei.

 Stimulent educaţional – tichete de  grădiniţă  2017

 Din anul 2016 au fost  implementate prevederile Legii nr.248/2015  privind stimularea participării în  învăţământul  preşcolar  a copiilor provenind  din familii defavorizate, cu modificările şi completările  ulterioare, fiind acordate  tichete de grădiniță .  

            La nivelul serviciului au fost făcute următoarele demersuri: informarea comunităţii locale cu privire la acest beneficiu social,  identificarea beneficiarilor, preluarea şi prelucrarea dosarelor – întocmirea referatelor, dispoziţiilor, tabele, etc., conumicarea  permanentă cu instiţuţiile de  învăţământ  preşcolar.

          Tabelul următor reliefează numărul copiilor care au beneficiat de  tichete de  gradiniţă ( conform  prevederilor legale în lunile iulie , august nu  se acordă  aceste tichete ) :

 

Nr.crt.  Luna Număr copii beneficiari de stimulent educaţional
  1.  Ianuarie         24
  2.  Februarie         30
  3.  Martie         27
  4.  Aprilie         26
  5.  Mai         28
  6.  Iunie         26
  7.  Septembrie         20
  8.  Octombrie         28
  9. Noiembrie         30
  10. Decembrie         30

 

Abonamente  gratuite pentru  transportul  urban în comun,  evidenţa şi  distribuirea lor, pentru  următoarele  categorii  de beneficiari: persoane cu  handicap accentuat şi grav precum şi asistenţii personali ai acestora, veterani de război şi văduvele acestora, deportaţi,  refugiaţi,   deţinuţi  politici, eroi  ai  revoluţiei  din decembrie  1989.

Întocmirea de rapoarte lunare către  Consiliul  Local şi a  tabelelor cu  beneficiarii acestor facilităţi.

La sfârşitul anului 2017 au fost  1043  persoane care au beneficiat de astfel de abonamente gratuite.

 

Abonamente gratuite pentru transportul urban în comun pentru pensionari Întocmirea de rapoarte lunare către Consiliul Local şi a tabelelor cu beneficiarii acestor facilităţi.

La sfârşitul anului 2017  în evidenţa noastră au fost   8971  de pensionari care au beneficiat de astfel  de abonamete  gratuite.

Măsuri de suport şi  sprijin  pentru  persoane  vârstnice

Pentru anul 2017 la nivelul  Consiliului  Local Mediaş au fost stabilite  măsuri de suport şi sprijin pentru persoanele  vârstnice care  au fost puse în aplicare de către D.A.S.Mediaş, şi anume :

 • premierea (sub forma acordării unor drepturi băneşti într-un cadru festiv)  persoanelor vârstnice care au împlinit 80 de ani  ( 372  de persoane premiate) şi  premierea familiilor care au  aniversat 50 de ani de căsătorie  (100 familii premiate ).
 • acordarea unui ajutor material  constând   în  tichete sociale în valoare de 100 lei / persoană cu ocazia a 2 evenimente din an categoriei de pensionari cu venitul de până la  600 lei/lună .

 

         Eveniment   Număr

beneficiari tichete

sociale

Sărbătorile de Paşti       594  vârstnici
Sărbătorile de Crăciun       457  vârstnici

 

COMPARTIMENT  SERVICII  SOCIALE

 Cantina de  Ajutor  Social

Beneficiază  de serviciile  Cantinei de Ajutor  Social  persoane  aflate în situații economico-sociale sau  medicale deosebite , fiind îndeplinite următoarele atribuții :

 • întocmirea tabelelor lunare cu beneficiarii, a  referatelor şi a dispoziţiilor pentru acordare sau sistare de hrană, a   referatelor şi a  dispoziţiilor  de alocaţie de hrană ( suma necesară lunar ), efectuarea periodică a anchetelor sociale la domiciliul beneficiarilor în  vederea  reevaluarii  situaţiei  socio-financiare  a familiilor
 • colaborare cu S.C.ARIS S.R.L., societatea care se ocupă cu prepararea şi distribuirea hranei  zilnice  beneficiarilor.

Situaţia lunară  a porţiilor de  hrana acordate,   anul  2017 se prezintă astfel :

 

Luna Număr porţii
Ianuarie   77
Februarie   77
Martie   79
Aprilie   79
Mai   79
Iunie   80
Iulie   75
August   75
Septembrie   75
Octombrie   75
 Noiembrie   75
Decembrie   75

 

Protecţia  copilului

 •  Întocmirea de  anchete sociale pentru copiii  aflaţi în dificultate, la solicitarea instituţiilor sau din oficiu – un număr de  117  anchete sociale întocmite;
 • Întocmirea de rapoarte psiho – sociale  pentru minorii care sunt redaţi în familie sau pentru menţinerea lor în instituţii de ocrotire, fişe de monitorizare  pentru minorii aflaţi în dificultate,  în vederea redării lor în familia de provenienţă sau luarea unei măsuri  de protecţie  – un număr de 86 de  rapoarte şi  fişe de monitorizare.
 • Întocmirea de planuri de servicii în vederea prevenirii separării copiilor de familia de provenienţă – un număr de  53   planuri de servicii
 • Verificări periodice în teren împreună cu reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu

În preajma sărbătorilor religioase de iarnă,  au fost distribuite un număr de aproximativ 3500  de pachete cadou copiilor cu vârsta până la 14 ani din municipiul nostru. Aceste pachete au fost donate de   Asociaţia   Kleiner   Prinz   din  Germania,  asociație  care a dezvoltat în timp o  relație  de  colaborare  cu municipalitatea   medieșană .

Persoane cu handicap

 • Întocmirea de  anchete sociale pentru persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu,  adulţi şi copii,  necesare la comisia de expertiză  pentru adulţi, respectiv pentru comisia pentru protecţia copilului Sibiu,  pentru evaluarea sau reevaluarea cazului, sau pentru internarea într-un centru specializat – în medie  45  anchete sociale / lună .
 • Întocmirea periodică de anchete sociale pentru persoanele cu handicap grav  care solicită acordarea indemnizaţiei sau asistent personal
 • Întocmirea Contractelor cu familiile  copiilor cu dizabilități și /sau cu cerințe educaționale speciale, în  vederea implementării și monitorizării Planului de abilitare/reabilitare  a acestor copii

Specialiştii din cadrul serviciului acordă permanent servicii sociale de informare , consiliere socială  persoanelor  cu privire  la procedura încadrării în grad de handicap, existând o bună colaborare cu Comisia de Evaluare  Complexă a Persoanelor   Adulte  pentru  încadrarea  în grad de handicap  din cadrul  D.G.A.S.P.C. Sibiu care îşi  desfăşoară  activitatea  de două  ori pe lună la sediul   direcției   noastre.

În evidenţa  D.A.S. Mediaş  se află   asistenţii  personali pentru persoanele cu handicap grav , angajaţi cu contract individual de muncă ,  în  conformitate cu   prevederile legale.

Situaţia  statistică  se  prezintă  astfel :

 

Nr. Luna Numar total asistenţi personali Numar asistenţi personali pentru adulti cu handicap grav Numar asistenţi personali pentru copii  cu handicap grav
 1 Ianuarie  2017  84    70    14
 2 Februarie 2017  84    71    13
 3 Martie 2017  87    74    13
 4 Aprilie 2017  87    74    13
 5 Mai 2017  88    75    13
 6 Iunie 2017  89    76    13
 7 Iulie    2017  91    77    14
 8 August   2017  89    75    14
 9 Septembrie   2017  89    75    14
 10 Octombrie   2017  88    72    16
 11 Noiembrie     2017  88    70    18
 12 Decembrie  2017  90    70    20

 

De asemenea este acordată indemnizaţia   pentru  persoanele cu handicap grav persoanelor  care optează   pentru  acest   beneficiu  social   în   locul   asistentului   personal.

Numărul total  la sfârşitul  anului    2017   a fost  de   284    indemnizaţii pentru persoanele cu handicap  grav.

Pentru a veni în  sprijinul  persoanelor cu handicap  din  municipiul nostru, au fost acordate  subvenţii, în anul 2017, conform  Legii nr. 34/1998  privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor  române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru  Asociaţia Phoenix  Speranţa,  ARPEHAM Mediaş și    Caritas  Mitropolitan  Greco  Catolic  Blaj –  Pruncul  Isus   Mediaș .

Persoane vârstnice

 • întocmirea de anchete sociale pentru persoanele vârstnice în vederea internării lor în centre rezidențiale  pe perioadă  determinată sau nedeterminată  de timp –43   anchete sociale

Întocmirea  anchetelor  sociale la solicitarea diferitelor  instituţii: la solicitarea instituţiilor de învăţământ pentru elevi în vederea acordării drepturilor băneşti în cadrul programului  „Bani de liceu“ , la solicitarea Casei  Judeţene de Pensii  Sibiu,  la solicitarea  Judecătoriei  municipiului Mediaş în vederea  instituirea  curatelei  pentru  persoane  în dificultate,  la solicitarea  centrelor  rezidențiale ,  etc.

COMPARTIMENT LOCUINŢE SOCIALE ŞI COMPARTIMENT LOCUINŢE DE  NECESITATE

Direcția de Asistență  Socială Mediaș  administrează fondul  locuințelor sociale din municipiul nostru ,  în conformitate  cu prevederile legale.

Astfel sunt  îndeplinite  următoarele  atribuții :

 • evaluarea şi verificarea periodică a situaţiei socio-economice pentru familiile care deţin  locuinţe sociale şi  de   necesitate
 • întocmirea a 46   de contracte de închiriere pentru  titularii de locuinţe sociale şi acte adiţionale pentru prelungirea de contracte de închiriere
 • întocmirea Listei de priorităţi pe anul 2017; au fost depuse  71   dosare care au fost analizate şi cuprinse în Lista de priorităţi pentru anul 2017   aprobată  prin hotărâre de consiliu local.
 • a  fost  repartizată  o singură   locuinţă  socială.
 • anchete sociale şi răspunsuri pentru  de cetăţeni care s-au adresat instituţiilor superioare (Prefectura Sibiu, Guvern, Parlament, Preşedinţie) pentru obţinerea unei locuinţe sociale şi  de răspunsuri date persoanelor care au  solicitat o locuinţă socială  – 32
 • adrese periodice pentru beneficiarii de locuinţă socială cu privire la obligaţiile prevăzute în  contractele de închiriere  –  45   adrese
 • verificarea  periodică a locuinţelor sociale şi de necesitate,  în vederea soluţionării problemelor existente şi a conservării şi întreţinerii fondului existent de locuinţe sociale precum şi consilierea si orientarea cetăţenilor cu privire la prevederile Legii nr. 114/1996,   Legea  locuinţelor  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.

SERVICIUL  CONTABILITATE  RESURSE UMANE ADMINISTRATIV  IT

In  cadrul serviciului  își desfășoară   activitatea un  număr  de 11  persoane .

 COMPARTIMENT  RESURSE  UMANE

 -a asigurat organizarea şi desfăşurarera concursurilor de recrutare sau, după caz, de promovare pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Directiei de Asistenţă Socială , a verificat îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege, precum şi angajarea personalului pe bază de competenţă ca urmare a promovării concursurilor;

-a urmărit respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul  direcției ;

– a pregătit documentele necesare în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Mediaş a organigramei si a statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială;

– a ţinut evidenţa fişelor de post şi a fișelor de evaluare, a urmărit corelarea acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;

– a solicitat avize la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul de activitate;

– a organizat şi a ţinut la zi  evidenţa personalului din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială;

-a efectuat lucrări legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, mutarea, transferul în interesul serviciului sau după caz, la cerere, detaşarea sau încetarea raportului de muncă/de serviciu al personalului din cadrul  Direcţiei de Asistenţă Socială;

– a întocmit decizii de angajare, promovare şi definitivare în funcţii, de sancţionare şi încetare a raportului de muncă/de serviciu etc.;

– a întocmit şi eliberat legitimaţii de serviciu;

– s-a ocupat de rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi conflictelor de muncă care revin în competenţa serviciului;

– a întocmit şi eliberat adeverinţe cu privire la modificările de drepturi salariale, determinate de majorări, promovări în funcţii şi în grade profesionale, etc.;

– a gestionat dosarele profesionale pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială;

– a eliberat adeverinţe privind calitatea de salariat, la cerere;

– a rezolvat sesizări şi reclamaţii referitoare la activitatea de personal, salarizare;  organizare din cadrul serviciilor Direcţiei de Asistenţă Socială;

 COMPARTIMENT  FINANCIAR  CONTABILITATE

Compartimentul financiar contabilitate este compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială prin intermediul căruia se asigură managementul financiar contabil pentru întreaga  activitate  economică  a  instituţiei.

Compartimentul financiar contabilitate a gestionat în anul 2017  bugetul pentru activităţi finanţate din buget local  în sumă de  7.620.005 lei și din bugetul de stat în sumă de 4.583.974  lei

Toate operaţiunile contabile au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii.

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV  IT

 În cadrul acestui compartiment s-a avut în vedere  reînnoirea tuturor contractelor  de achiziţie pentru materiale  precum şi a celor de prestări  servicii pentru Direcţia de Asistenţă   Socială.

 Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş este cea care urmăreşte punerea în aplicare a mandatelor de executare cu muncă în folosul comunităţii , în conformitate cu sentințele judecătorești .

În acest sens au fost îndeplinite următoarele atribuții :

–  evidența  mandatelor de executare;

– stabilirea  conținutului  activității ce urmează să fie prestată de contravenienți în baza H.C.L. Mediaș  privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități  în folosul comunității;

– s-a ținut evidența orelor prestate de contravenienți și au fost  comunicate instanțelor de judecată  efectuarea lor dar și cazurile în care contravenienții cu rea-voință s-au sustras de la executarea orelor, solicitând transformarea muncii în folosul comunității cu sancțiunea amenzii.

Pe tot parcursul anului  2017  au fost făcute toate demersurile  pentru ducerea la îndeplinire a mandatelor de executare, în sensul că  reprezentantul  D.A.S.Mediaș   însoțit de  echipaje ale Poliţiei Locale s-a  deplasat la domiciliile celor în cauză pentru a-i informa de existenţa mandatelor şi a-i determina să le  ducă la  îndeplinire.

De asemenea a existat o colaborare  permanentă  cu organele abilitate, Judecătoria Mediaș, Poliţia Locală,  Poliţia  municipiului Mediaș   dar şi cu  S.P.C.L.E.P. Mediaş,  în special în vederea identificării domiciliilor celor care trebuie să execute munca în folosul comunităţii.  S-a  colaborat  de asemenea cu Direcția de Administrare a Domeniului Public  Mediaș , U.A.M.S. Mediaș , Direcția  Municipală  pentru  Cultură,Sport , Turism și Tineret  Mediaș ,  Spitalul Municipal  Mediaș, locații  unde cei care au avut mandate şi-au executat efectiv  munca .

D.A.S. Mediaş urmăreşte, de asemenea, punerea în aplicare a ordonanţelor provenite de la Parchetele de pe lângă  judecătorii, pentru cei care, conform dispoziţiilor din Codul de procedură penală trebuie să presteze muncă  neremunerată în folosul comunităţii dar și a deciziilor Serviciilor de probațiune care dispun în conformitate cu Legea 253/2013 privind  executarea  pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate  dispuse de organele  judiciare în cursul procesului penal. Astfel în decursul anului 2017, au fost executate  35 de sentințe civile, 27 decizii ale Serviciului de Probațiune  Sibiu și 9 ordonanțe  emise  de  procuror.

CREŞE 

 În cadrul Direcției  de  Asistență Socială  funcţionează două  creşe care  oferă servicii sociale

cu program de zi specializate în creşterea,  îngrijirea  şi educarea  timpurie a  copiilor în vârstă de până  la 3  ani.

Creşa nr. 1 situată în Mediaş, str. Sondorilor nr. 18  are o   capacitate de  30 de locuri, din care în

anul 2017   au fost ocupate  28  de locuri , în prezent efectivul creșei este ocupat în proporție de

80 %  şi există deja  2  solicitări  pentru anul şcolar 2018-2019.

In cadrul  acestei  creșe  își  desfășoară   activitatea  un număr  de  5  persoane.

Creşa nr. 2  situată în Mediaş, str. 1 Decembrie nr. 34 are o  capacitate de 60 de locuri  iar in anul 2017 au fost ocupate 46 de locuri, în prezent efectivul  creșei este ocupat în proporție de 80 % şi există deja 9  solicitări   pentru anul şcolar  2018-2019.

In cadrul acestei creșe   își  desfășoară   activitatea  un  număr de 8  persoane .

Pentru  această  creșă fucționează  un sistem  video  prin intermediul căruia părinții ( pe baza unei parole de acces , a unui acord cu privire la imaginile furnizate și a declarației de confidențialitate )   pot să își  vadă copiii în  timpul  programului  creșei .

Ambele creșe  funcționează cu program  zilnic în intervalul orar 6.00 -16.00 .

În cele  219  zile  lucrătoare  din  anul  2017 au  frecventat  creșele  din  cadrul  direcției  noastre un număr 8107 copii, cu o medie , cu o medie  de 37 copii/zi .

Micul dejun și prânzul sunt  pregătite zilnic de bucătar în blocul alimentar, meniul fiind stabilit de bucătar  împreună cu asistentul medical și este diversificat în fiecare zi respectându-se normele de nutriție și igienă a copiilor .

Serviciile celor două creșe sunt asigurate de personal calificat care s-a implicat  permanent  în organizarea  diferitelor activități  tematice cu copiii : serbare de 8 Martie , carnaval ,  “saptămâna Altfel “ , sarbătoarea  Unirii, ziua  Iei,  ziua  Recoltei , acordarea  unor  diplome  cu diverse  ocazii , etc.

De asemenea există  stabilită o  bună relație  de comunicare și colaborare cu  părinții copiilor .

Personalul angajat s-a preocupat  zilnic de îngrijirea  şi educarea copiilor care au frecventat creşa precum şi de întreţinerea şi buna gospodărire a mijloacelor fixe şi mobile din cadrul unităţii.

ASISTENŢĂ  MEDICALĂ – UNITĂŢI   DE  ÎNVĂŢĂMÂNT

În cadrul Direcţiei de  Asistenţă  Socială  Mediaş, îşi desfăşoară  activitatea doi medici – medicină generală, un medic stomatolog şi 9 asistenţi  medicali,  în  vederea acordării de servicii medicale competente în cadrul cabinetelor medicale  şcolare din  municipiul nostru.

În cadrul cabinetelor de medicină generală îşi desfăşoară activitatea doi medici de medicină generală şi 9 asistenţi medicali care acordă servicii de asistenţă medicală unui  număr de 7203 elevi care au frecventat învăţământul de masă în cursul anului 2017 în toate unităţile de învăţământ din municipiul  Mediaş.

În cadrul acestui an s-au desfăşurat  următoarele  activităţi:

 • Triaje epidemiologice efectuate după vacanțele școlare – 13377 , în urma lor fiind depistate un număr de  337 cazuri de boli  infecto-contagioase

Consultaţii: – 3208  elevi

 • Eliberarea adeverințelor medicale în diferite cazuri
 • Vizarea meniurilor  săptămânale în unităţile  de învăţământ  cu bloc alimentar.
 • Susţinerea de ore cu tematica educaţie pentru sănătate.
 • Asigurarea asistenţei medicale la competiţii sportive organizate de unităţile de învăţământ arondate, examenele de capacitatea şi bacalaureat precum şi în taberele şcolare.

CABINETE   STOMATOLOGICE

 În cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială există un  cabinet şcolar stomatologic, a acest cabinet sunt  arondate  toate unităţile  de  învăţământ din municipiul nostru .

În cadrul Cabinetului medical stomatologic îşi desfăşoară activitatea un medic specialist stomatolog.

.Activitatea medicală în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017 s-a concretizat în:

 • Consultaţii – 1492
 • Ore educaţie sanitară – 12
 • Tratamente – 2152 (  tratamente  pulpare ,  extracții , detartraj  mecanic , periaj

profesional,  obturații , sigilări  în șanțuri și fosete , anestezii,   tratamente afte, stomatite etc )

 ASISTENȚĂ   MEDICALĂ   COMUNITARĂ

 Din anul 2016  în cadrul   direcției  își  desfășoară  activitatea   un mediator  sanitar ,persoană responsabilă să faciliteze comunicarea între membrii  comunității de romi din municipiul nostru  și  autoritatea  publică locală , să colaboreze cu medicii de familie ori de câte ori este nevoie , în   diferite campanii  de   prevenție,  informare,  educare și conștientizare  din domeniul promovării  sănătății, în  colaborare cu  specialiști din cadrul  direcției : asistent  social , psiholog , sociolog  .

 SMURD

SMURD din  cadrul D.A.S. Mediaş reprezintă componenta  instituţională a administraţiei publice locale Mediaş constituită   în parteneriat cu Autoritatea de Sănătate Publică prin Spitalul Judeţean Sibiu (UPU), cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă, I.S.U. Sibiu, prin Detaşamentul de pompieri  Mediaş. Acest serviciu funcţionează în vederea apărării şi salvării de vieţi omeneşti atunci când acestea sunt expuse unui pericol iminent determinat de diferiţi factori care apar în timpul unor evenimente care se produc la nivelul sectorului de competenţă.

In cadrul SMURD, din partea autorității publice locale  își  desfășoară  activitatea 5 pompieri  salvatori .

În cursul anului 2017, serviciul SMURD din cadrul Secției de pompieri Mediaş  a intervenit în 1638  de cazuri cu 347 de cazuri mai mult  decât în anul 2016.

În ceea ce priveşte cazuistica acţiunilor, 94% din totalul intervenţiilor o reprezintă asistenţa medicală de urgenţă, restul de 6% fiind  reprezentată de asistenţa medicală la cazuri de natură traumatică: accidente rutiere, traumatisme produse prin agresiune, traumatisme produse prin cădere de  la acelaşi nivel, cădere de la înălţime,  etc.

 • Asistenţa medicală de urgenţă s-a asigurat în  următoarele  cazuri :
  • 80  afecțiuni  cardiace,
  • 194 intoxicaţii
  • 302 traumatisme
  • 6  arsuri
  • 1  stop cardio-respirator  resuscitat
  • 23 stop  cardio-respirator  neresuscitat
  • 772 medicale
  • 148 neurologice
  • 4 decedați
  • 4 alte  afecțiuni
  • 43 prim ajutor la accidente rutiere
  • 5 asistență persoane
  • 31 deplasări  fără  intervenţie
  • 20 patrulări pentru prevenirea  hipotermiei

 ADĂPOST  DE NOAPTE   ŞI ASISTENŢĂ  DE REINSERŢIE  PENTRU  PERSOANELE   FĂRĂ  ADĂPOST ( A.N.A.R.)

 Adăpostul  de Noapte şi Asistenţă de Reinserţie pentru Persoanele fără Adăpost, serviciu social în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, acordă servicii sociale pentru persoane fără adăpost, fără sprijin familial, în general fără surse de venit.

In cadrul A.N.A.R.  își  desfășoară    activitatea  6 persoane.

Capacitatea  adăpostului de  noapte este de 15 locuri, distribuite în două dormitoare – 8 locuri bărbaţi şi 7 locuri femei.

Pe parcursul anului 2017, activitatea adăpostului de noapte s-a desfăşurat în raport cu programul de lucru  stabilit, ture de  12 ore, între orele 19.oo – 07.oo,

Adăpostul de noapte a oferit servicii sociale şi asistenţă unui număr de 36 de persoane, majoritatea bărbaţi, cu vârsta cuprinsă  între  24 ani  şi  83 de ani, în medie un număr de 8  beneficiari / pe noapte .

Pentru asigurarea unei bune funcţionări a adăpostului de noapte, au fost efectuate pe parcursul anului  reparaţii de întreţinere , a fost asigurat  în permanenţă  necesarul de materiale de curăţenie în vederea igienizării corespunzătoare a adăpostului precum şi materialele necesare în vedere realizării igienei personale pentru  beneficiarii  adăpostului. Tot în vederea asigurării unui  cadru de lucru igienic  au fost efectuate deratizări periodice.

Pe timpul staţionării în adăpost, persoanelor fără adăpost li s-a  asigurat igiena corporală în regim de urgenţă, deparazitare, după caz, un loc în spaţiul amenajat pentru dormit, haine şi lenjerie pentru  uzul personal şi de  asemenea li s-a oferit  ceai cald  servit într-un spaţiu  amenajat  şi dotat  cu mese şi scaune,   spaţiu  adecvat şi  pentru socializare.

Pe parcursul anului 2017 s-au primit sponsorizări pentru beneficiarii adăpostului  constând  în alimente  (hrană caldă şi conserve)  şi îmbrăcăminte, de la persoane fizice  din municipiul Mediaş.

 PROIECTUL   „ Strategia  de  Dezvoltare Locală  a  Zonelor  Urbane  Marginalizate  de pe raza Municipiului   Mediaș „

În perioada   16.08.2017- 04.12.2017  specialiștii   din cadrul  D.A.S.Mediaș au fost implicați în  implementarea  proiectului   „ Strategia de  Dezvoltare Locală a  Zonelor Urbane  Marginalizate de  pe raza Municipiului   Mediaș „

Proiectul a fost  cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020 Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității,  Prioritatea de investiție 9.vi Strategii de dezvoltare locală apel de proiecte elaborate la nivelul comunității, în cadrul apelului  de proiecte  POCU/86/5/1/ .

Valoarea totală eligibilă  a proiectului  (fără TVA)  a fost de  de 221.951,84 lei, din care 215.688, 89 lei  reprezintă  finanțare  nerambursabilă.

Proiectul a fost  implementat de către  Municipiul Mediaș, jud Sibiu, in parteneriat cu  Romactiv Business  Consulting SRL București  și  Asociația ”Phoenix-Speranța” Mediaș  și  a avut  ca obiectiv general  creșterea  capacității de planificare strategică la nivelul municipiului Mediaș prin elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală având ca scop creșterea gradului de dezvoltare socio-economică a zonelor urbane marginalizate, bazată pe responsabilitatea  comunității.

Activitățile  în cadrul proiectului  au fost următoarele :

– înființarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și asigurarea funcționalității  acestuia, inclusiv prin îmbunătățirea  competențelor membrilor și  personalului  GAL;

– delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), inclusiv a zonei urbane marginalizate  (ZUM);

– animarea partenerilor  locali și  mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL;

– elaborarea Strategiei de Dezvoltare  Locală si a listei indicative de  intervenții prin  care GAL consideră că vor fi  atinse  obiectivele  Strategiei  de  Dezvoltare  Locală.

Prin implementarea  proiectului  s-au  obținut   următoarele   rezultate:

 • Constituirea unui parteneriat local viabil (Grup de Actiune Locală) având ca scop dezvoltarea socio-economică a comunității marginalizate  de pe  raza  municipiului  Mediaș
 • Diagnosticarea stării relațiilor funcționale, a  disparităților  și a oportunităților  de dezvoltare în scopul formulării  direcțiilor de  dezvoltare  locală
 • Stimularea participării și implicării membrilor comunității în procesul de planificare strategică, în  vederea construirii  unei  relații de parteneriat  necesare  rezolvării în  comun a unor  probleme de importanță  majoră pentru  dezvoltarea  zonei  marginalizate  din  Municipiul  Mediaș.
 • Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală și a listei de intervenții ca instrument pentru dezvoltarea sustenabilă și  echilibrată a comunității   marginalizate, în  sensul  combaterii  sărăciei și  excluziunii  sociale  din  municipiul   nostru .
 • diagrama beneficii de asistenţă socială 2017
 • diagrama in procente

D.A.S. Mediaș preia cereri pentru locuințe sociale

Ca la fiecare început de an, Direcția de Asistență Socială Mediaș (D.A.S.) va proceda la preluarea cererilor persoanelor și a familiilor îndreptățite să obțină o locuință socială.
ACTELE NECESARE pentru dosarul de solicitare a unei locuinţe sociale sunt:
CEREREA TIP – se obţine de la ghişeul D.A.S. şi va fi însoţită de următoarele acte doveditoare necesare pentru evaluare şi stabilire a listei de priorităţi :
1. Copie după actul de identitate pentru toţi membrii familiei;
2. Copie după certificatul de naştere pentru toţi membrii familiei;
3. Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul) ;
4. Dovezile de venit la toţi membrii familiei (după caz): adeverinţă salariu net și dovada încadrării în muncă; cupoane de pensie; cupoane şomaj; ajutor special persoană cu handicap accentuat sau grav; adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară pentru persoanele fizice autorizate; adeverinţă privind cuantumul ajutorului social; cupoanele cu alocaţia de stat pentru copii ( sau extrasul de cont); adeverinţa de la institutuția de învățământ pentru fiecare copil de vârstă şcolară; declaraţie pe propria răspundere şi adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară, pentru persoanele majore care nu realizeaza venituri;
5. Copie decizie de pensie invaliditate (dacă este cazul)
6. Copie după ultima diplomă de studii sau cursuri acreditate (persoane adulte dacă este cazul );
7. Copie după diploma obținuță la compeții nationale sau internaționale (copii cu vârstă școlară dacă este cazul )
8. Copie după carnetul de elev pentru elevii care au obtinut media generală minim 8 sau calificativul minim B (dacă este cazul)
9. Acte doveditoare conform art. 43 din Legea nr. 114/1996 pentru solicitanţii care se încadrează în urmatoarele categorii:
• Persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari,
• Tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani,
• Persoanele cu handicap accentuat sau grav
• Pensionarii, veteranii şi văduvele de război,
• Eroii şi urmaşii eroilor Revoluţiei române din decembrie 1989
• Persoanele persecutate din motive politice precum şi celor deportate în străinatate ori constituite în prizonieri, începând cu 1 martie 1945 – Decretul-lege nr. 118/1990
• Solicitanţii care provin din rândul persoanelor repatriate;
• Persoanele care dovedesc că sunt marginalizate social – beneficiarii de ajutorul social conform legii nr. 416/2001 si H.G nr. 1149/2002.
Perioada de preluare a dosarelor este de cinci săptămâni, respectiv 08.01.2018 – 16. 02. 2018 (de luni până vineri între orele 8.00 – 12.00) la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială – Mediaş situat pe Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 (fosta Școală de Aviație).

Nor de etichete