“Cel mai mare păcat faţă de semenii noştri nu este acela de a-i urî, ci de a fi indiferenţi…”

RAPORT DE ACTIVITATE DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş înfiinţată prin HCL nr.98/2006, funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică, acordând servicii sociale primare şi specializate, în condiţiile prevăzute de lege. Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş asigură aplicarea politicilor sociale la nivel local în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în nevoie.
Pe parcursul anului 2014, în cadrul programului de audienţe realizat de către director D.A.S. şi director adjunct D.A.S., au fost realizate 126 de audienţe, în cadrul acestora 121 au avut ca obiect locuinţe sociale, restul au constat în cereri internare U.A.M.S. Mediaş şi alte probleme de natură socială.
În perioada septembrie – decembrie 2014 D.A.S. Mediaş a distribuit ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi anume persoane cu handicap grav şi accentuat, şomerii, beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, republicată şi actualizată, pensionarii cu venituri sub 400 lei. Pe raza mun. Mediaş a beneficiat de aceste ajutoare alimentare un număr de 3.006 de persoane.
Au avut loc acţiuni de salubrizare a spaţiului verde din jurul blocurilor de locuinţe sociale situate pe str. Tineretului şi str. Luncii nr.3, cu implicarea beneficiarilor de locuinţe sociale şi a Serviciului Public de Ecologizare.
În preajma sărbătorilor religioase de iarnă au fost distribuite un număr de 8000 pachete cadou copiilor cu vârsta până la 14 ani din municipiul nostru. Aceste pachete au fost donate de Asociaţia Kleiner Prinz din Germania.
În preajma sărbătorilor religioase au fost distribuite ajutoare materiale, sub forma de alimente, unui număr de 30 familii, acestea provenind din donaţii şi sponsorizări.
Au fost acordate subvenţii, în anul 2014,conform Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru Asociaţia Phoenix Speranţa şi ARPEHAM Mediaş.

SERVICIUL BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SERVICII SOCIALE

Serviciul Beneficii de Asistenţă Socială şi Servicii Sociale oferă beneficii şi servicii sociale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor, în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea coeziunii sociale, în conformitate cu actele normative în vigoare.
Serviciul are în structura sa 4 compartimente diferite, fiecare cu atribuţii specifice, care se intersectează însă în anumite puncte.

COMPARTIMENT BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Venitul minim garantat

În luna ianuarie 2014 existau un număr de 64 familii sau persoane singure beneficiare de aceast beneficiu social ; în decursul anului 2014 s-au primit 31 cereri noi , iar în luna decembrie 2014 au fost în plată 62 persoane singure sau familii.
Pentru plata acestor persoane se prelucrează lunar o serie de acte prin care se dovedeşte că sunt îndreptăţiţi să beneficieze de ajutorul social; o parte din aceste acte sunt înaintate lunar la Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Sibiu, instituţie care efectuează plata ajutorului social.

Ajutoare de urgenţă şi ajutoare de înmormântare

• acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru cazuri extreme şi ajutoare de înmormântare pentru deces în familia beneficiară de ajutor social.
In cursul anului 2014 au fost acordate 5 ajutoare de urgenţă şi 4 ajutoare de înmormântare în cazul persoanelor beneficiare de ajutor social.

Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne

( pentru două categorii de beneficiari : cei cu ajutor social si cei fară ajutor social ), în perioada sezonului rece
• consilierea cetăţenilor şi primirea cererilor, întocmirea referatelor, statelor de plată, a rapoartelor statistice
Situaţia statistică se prezintă astfel :

Luna sezonului rece/Nr.beneficiari (cu ajutor social)/(fără aj. social)
Ianuarie 2014                               36                                             8
Februarie 2014                             36                                             8
Martie 2014                                   36                                             8
Noiembrie 2014                             32                                           14
Decembrie 2014                            32                                           14

Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale

• consilierea cetăţenilor şi primirea cererilor în 3 puncte de lucru din Mediaş .
• introducerea în baza de date a acestor cereri
• întocmirea lunară a referatelor, tabelelor si a rapoartelor statistice, înaintarea situaţiilor la E-ON GAZ şi AJ.P.I.S.Sibiu
Astfel în luna noiembrie 2014 au beneficiat de ajutor de încalzire un număr de 964 familii iar în luna decembrie 2014, 1041 familii.

Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică

Astfel în luna noiembrie şi decembrie 2014 au beneficiat de ajutor de încalzire un număr de 18 familii.

Alocaţii de stat pentru copii, indemnizaţii pentru creşterea copilului, stimulent de inserţie

Sunt preluate dosarele beneficiarilor, toate aceste dosare sunt verificate şi înaintate lunar la Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Sibiu, instituţie care efectuează plata acestor beneficii sociale .

Situaţia statistică se prezintă astfel :

Alocaţii de stat pentru copii – 377 dosare
Indemnizaţii crestere copil – 252 dosare
Indemnizatii acordate în cazul copilul cu handicap şi /sau a părintelui cu handicap – 18 dosare
Stimulente de inserţie – 75 dosare
Modificări la alocaţia de stat (cont bancar,
schimbare de reprezentant legal, restanţă, schimbare de adresă) – 255 dosare
anchete sociale pentru familii cu copii aflaţi în diferite
situaţii (născuţi în străinătate, părinţi şi copii plecaţi în
străinătate, copii aflaţi în grija bunicilor) – 19 anchete sociale

Alocaţii pentru susţinerea familiei

• Verificarea dosarelor, întocmirea de referate şi dispoziţii, întocmire borderouri şi predarea lor la A.J.P.I.S. Sibiu privind acordarea, modificarea cuantumului, încetarea acestui beneficiu social.
• Actualizarea permanentă a bazei de date privind familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei

Dinamica dosarelor pentru acest beneficiu social, pentru anul 2014 se prezintă astfel :

Dosare noi depuse – 66
Dosare încetate din plată – 86
Dosare suspendate din plată – 118
Dosare repuse în plată după perioada de suspendare – 53
Dosare în care s-au efectuat modificări – 52

La sfârşitul anului 2014 în evidenţa noastră au existat un număr de 189 de familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei .

Abonamente gratuite pentru transportul urban în comun,

evidenţa şi distribuirea lor, pentru urmatoarele categorii de beneficiari : persoane cu handicap accentuat şi grav precum şi asistenţii personali ai acestora, veterani de război şi văduvele acestora, deportaţi, refugiaţi, strămutaţi ,deţinuţi politici , eroi ai revoluţiei din decembrie 1989.
Întocmirea de rapoarte lunare către Consiliul Local şi a tabelelor cu beneficiarii acestor facilităţi.
La sfârşitul anului 2014 au fost 1069 persoane care au beneficiat de astfel de abonamente gratuite.

Abonamente gratuite pentru transportul urban în comun pentru pensionari

Întocmirea de rapoarte lunare către Consiliul Local şi a tabelelor cu beneficiarii acestor facilităţi.
La sfârşitul anului 2014 în evidenţa noastră au fost 7713 de pensionari care au beneficiat de astfel de abonamete gratuite.

Măsuri de suport şi sprijin pentru persoane vârstnice

Pentru anul 2014 la nivelul Consiliului Local Mediaş au fost stabilite măsuri de suport şi sprijin pentru persoanele vârstnice care au fost puse în aplicare de către D.A.S.Mediaş, şi anume :
• premierea (sub forma acordării unor drepturi băneşti într-un cadru festiv) persoanelor vârstnice care au împlinit 80 de ani ( 287 de persoane premiate ) şi premierea familiilor care au aniversat 50 de ani de căsătorie ( 83 familii premiate ).
• acodarea unui ajutor material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei / persoană cu ocazia a 4 evenimente din an categoriei de pensionari cu venitul de până la 540 lei / lună .

Eveniment                                                              Număr beneficiari

8 Martie                                                                       816 vârstnici
Sărbătorile de Paşti                                                    755 vârstnici
1Octombrie–Ziua internaţională a vârstnicului        768 vârstnici
Sărbătorile de Crăciun                                               787 vârstnici

COMPARTIMENT SERVICII SOCIALE

Cantina de Ajutor Social

• 170 de porţii acordate , în medie , lunar la 102 familii sau persoane singure ; în cursul anului au fost 26 de solicitări de acordare de hrană la Cantina de Ajutor Social
• întocmirea tabelelor lunare cu beneficiarii, a referatelor şi a dispoziţiilor pentru acordare sau sistare de hrană, a referatelor şi a dispoziţiilor de alocaţie de hrană ( suma necesară lunar ), efectuarea periodică a anchetelor sociale la domiciliul beneficiarilor
• colaborare cu S.C.ARIS S.R.L., societatea care se ocupă cu prepararea şi distribuirea hranei zilnice beneficiarilor.

Protecţia copilului

• Întocmirea de anchete sociale pentru copiii aflaţi în dificultate, la solicitarea instituţiilor sau din oficiu – un număr de 59 anchete sociale întocmite;
• Întocmirea de rapoarte psiho – sociale pentru minorii care sunt redaţi în familie sau pentru menţinerea lor în instituţii de ocrotire, fişe de monitorizare pentru minorii aflaţi în dificultate, în vederea redării lor în familia de provenienţă sau luarea unei măsuri de protecţie – un număr de 60 de rapoarte şi fişe de monitorizare.
• Întocmirea de planuri de servicii în vederea prevenirii separării copiilor de familia de provenienţă – un număr de 35 planuri de servicii
• Verificări periodice în teren împreună cu reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Proteccţia Copilului Sibiu

Persoane cu handicap

• Întocmirea de anchete sociale pentru persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, adulţi şi copii, necesare la comisia de expertiză pentru adulţi, respectiv pentru comisia pentru protecţia copilului Sibiu, pentru evaluarea sau reevaluarea cazului, sau pentru internarea într-un centru specializat – în medie 45 anchete sociale / lună .
• Întocmirea periodică de anchete sociale pentru persoanele cu handicap grav care solicită acordarea indemnizaţiei sau asistent personal

Persoane vârstnice

• întocmirea de anchete sociale pentru persoanele vârstnice în vederea internării lor în instituţii pe perioadă determinată sau nedeterminată de timp – 13 anchete sociale
• specialiştii din cadrul D.A.S.Mediaş au intervenit în colaborare cu specialişti din cadrul altor instituţii ( Spital , Politie , medici de familie) ori de câte ori au fost sesizate şi s-au identificat cazuri de tratamente inumane sau degradante aplicate persoanelor vârstnice .

Întocmirea anchetelor sociale la solicitarea diferitelor instituţii :
– la solicitatrea instituţiilor de învăţământ pentru elevi în vederea acordării drepturilor băneşti “ bani de liceu “ – 44 anchete sociale efectuate
– la solicitarea Casei Judeţene de Pensii – 11 anchete sociale efectuate
– la solicitarea Judecătoriei municipiului Mediaş în vederea instituirea curatelei – 10 anchete sociale efectuate

COMPARTIMENT LOCUINŢE SOCIALE ŞI COMPARTIMENT LOCUINŢE DE NECESITATE

• evaluarea şi verificarea periodică a situaţiei socio-economice pentru familiile care deţin locuinţe sociale şi de necesitate
• întocmirea a 94 acte adiţionale pentru prelungirea de contracte de închiriere.
• întocmirea a 13 contracte de închiriere pentru titularii de locuinţe sociale
• întocmirea Listei de priorităţi pe anul 2014; au fost depuse 142 dosare care au fost analizate şi cuprinse în Lista de priorităţi aprobată prin hotărâre de consiliu local.
• au fost repartizate 2 locuinţe sociale .
• anchete sociale şi răspunsuri pentru 12 de cetăţeni care s-au adresat instituţiilor superioare
( Prefectura Sibiu, Guvern, Parlament, Preşedinţie) pentru obţinerea unei locuinţe sociale şi 57 de răspunsuri date persoanelor care au solicitat o locuinţă socială
• verificarea periodică a locuinţelor sociale şi de necesitate, în vederea soluţionării problemelor existente şi a conservării şi întreţinerii fondului existent de locuinţe sociale precum şi consilierea si orientarea cetăţenilor cu privire la prevederile Legii nr. 114/1996 Legea locuinţelor cu modificările şi completările ulterioare.

Alte activităţi

– în vederea eradicării fenomenului cerşetoriei, în cursul anului 2014 au fost continuate acţiunile comune cu reprezentanţii Poliţiei Municipiului Mediaş şi a Poliţiei Locale Mediaş, în cadrul Campaniei „STOP CERŞETORIA” – proiect iniţiat de Primăria Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială în în urmă cu 4 ani .
– organizarea în data de 24 octombrie 2014, pentru a patra oară in Mediaş a evenimentului tradiţional Balul Ţiganilor, prilej de integrare si socializare a acestei etnii, de promovare a culturii specifice.
SERVICIUL CONTABILITATE RESURSE UMANE ADMINISTRATIV IT
COMPARTIMENT RESURSE UMANE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

Compartimentul financiar contabilitate este compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială prin intermediul căruia se asigura managementul financiar contabil pentru întreaga activitate economică a instituţiei.
Compartimentul financiar contabilitate a gestionat în anul 2014 bugetul pentru activităţi finanţate din buget local în sumă de 7.933.000 lei si din bugetul de stat în sumă de 324.000 lei
Toate operaţiunile contabile au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii.

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV IT

Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş este cea care urmăreşte punerea în aplicare a mandatelor de executare cu muncă în folosul comunităţii, prin preluarea la data de 25.10.2013, în urma protocolului semnat cu Serviciul Public de Ecologizare Mediaş, a unui număr de 453 de sentinţe însoţite de mandate de executare a sancţiunilor contravenţionale cu obligarea la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, neexecutate. Din totalul celor 453 mandate, 20 de mandate erau prescrise.

La 31.12.2014, numărul a ajuns la 700 sentinţe din care :

– 311 sentinţe – s-au prescris conform art.21^1, alin.1, potrivit căruia executarea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii se prescrie în termen de 2 ani de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a aplicat sancţiunea, respectiv, au fost trimise altor primării pentru punerea în aplicare, făptuitorul a fost încarcerat etc;
– 51 sentinţe – au fost puse în aplicare în sensul că, persoanele în cauză au efectuat orele de muncă în folosul comunităţii, conform mandatelor de executare;
– 338 sentinţe – au rămas şi urmează a fi puse în executare;

Facem precizarea că pe tot parcursul anului 2014 ne-am preocupat pentru ducerea la îndeplinire a mandatelor de executare, în sensul că personal m-am deplasat la domiciliile celor în cauză pentru a-i informa de existenţa mandatelor şi a-i determina să le îndeplinească, acţiune în care am fost sprijinit de echipaje ale Poliţiei Locale. De asemenea am corespondat în permanenţă cu organele abilitate, judecătoriile, poliţia locală, poliţia municipală dar şi cu S.P.C.L.E.P. Mediaş, în special în vederea identificării domiciliilor celor care trebuie să execute munca în folosul comunităţii. Am colaborat cu Serviciul Public de Ecologizare, locul unde cei care au avut mandate şi-au executat efectiv munca.
D.A.S. Mediaş urmăreşte, de asemenea, punerea în aplicare a ordonanţelor pentru cei care, conform dispoziţiilor art.318, alin(3) din Codul de procedură penală trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii. Din totalul de 7 ordonanţe primite în decursul anului 2014, 5 au fost executate, 1 este în curs de executare şi 1 urmează a fi pusă în executare.

SERVICIUL CREŞE- ASISTENŢĂ MEDICALĂ – UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

CREŞE

În cadrul DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ funcţionează două creşe care oferă servicii sociale cu program de zi specializate în creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani.

Creşa nr. 1 situată în Mediaş, str. Sondorilor nr.18 are o capacitate de 30 de locuri din care în anul 2014 au fost ocupate 26 de locuri şi au frecventat creşa zilnic un număr de 3.342 de copii în 214 zile lucrătoare cu o medie de 18 copii/zi, fiind rezolvate toate cererile.
Menţionez că în acest moment efectivul creşei este ocupat în proporţie de 100%, şi avem deja 6 solicitări pentru anul şcolar 2015-2016.
Personalul angajat s-a preocupat zilnic de îngrijirea şi educarea copiilor care au frecventat creşa precum şi de întreţinerea şi buna gospodărire a mijloacelor fixe şi mobile din cadrul unităţii.
Creşa nr. 2 situată în Mediaş, str. 1 Decembrie nr.34 are o capacitate de 60 de locuri iar in anul 2013 au frecventat creşa un număr de 3.925 de copii în 218 zile lucrătoare cu o medie de 16 copii/zi şi au fost rezolvate toate cererile. În momentul de faţă avem 40 de locuri ocupate, 20 de locuri libere şi 2 solicitări pentru anul şcolar 2015-2016.

ASISTENŢĂ MEDICALĂ – UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

În cadrul acestui serviciu, subordonat Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, îşi desfăşoară activitatea doi medici – medicină generală, un medic stomatolog şi asistenţi medicali în vederea acordării de servicii medicale competente în cadrul cabinetelor medicale şcolare din municipiul nostru.
Cabinete medicină generală : în cadrul acestor cabinete îşi desfăşoară activitate doi medici de medicină generala şi 9 asistenţi medicali care acordă servicii de asistenţă medicală unui număr de 8.352 elevi care au frecventat învăţământul de masă în cursul anului 2014 în toate unităţile de învăţământ din municipiul Mediaş.
În cadrul acestui an s-au desfăşurat următoarele activităţi:
 Triaje epidemiologice – 8.113
 Imunizări: – 77 elevi imunizaţi D.T.( DT-VACS)
– 653 elevi imunizaţi V.P.I.(IMOVAX – POLIO)
– 4 elevi imunizaţi R.O.R(PRIORIX)

Consultaţii: – 7048 elevi
 Vizare meniuri săptămânale în unităţile de învăţământ cu bloc alimentar.
 Susţinerea unui număr de 23 acţiuni de educaţie pentru sănătate.
 Asigurarea asistenţei medicale la competiţii sportive organizate de unităţile de învăţământ arondate, examenele de capacitatea şi bacalaureat precum şi în taberele şcolare.

CABINETE STOMATOLOGICE

În cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială există două cabinete şcolare stomatologice dar funcţionează doar unul.

În cadrul Cabinetului medical stomatologic îşi desfăşoară activitatea un medic specialist stomatolog.
La acest cabinet sunt arondate toate unităţile de învăţământ din municipiul nostru
Activitatea medicală în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013 s-a concretizat în:
 Consultaţii – 1664
 Ore educaţie sanitară – 16
 Tratamente – 2351

SMURD

Biroul SMURD din cadrul D.A.S. Mediaş reprezintă componenta instituţională a administraţiei publice locale Mediaş în cadrul serviciului SMURD constituit în parteneriat cu Autoritatea de Sănătate Publică prin Spitalul Judeţean Sibiu (UPU), cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă, I.S.U. Sibiu, prin Detaşamentul de pompieri Mediaş. Acest serviciu funcţionează în vederea apărării şi salvării de vieţi omeneşti atunci când acestea sunt expuse unui pericol iminent determinat de diferiţi factori care apar în timpul unor evenimente care se produc la nivelul sectorului de competenţă.

În cursul anului 2014 serviciul SMURD din cadrul Detaşamentului de pompieri Mediaş a intervenit în 1313 de cazuri cu 88 de cazuri mai puţin decât în anul 2013.
În ceea ce priveşte cazuistica acţiunilor, 76% din totalul intervenţiilor o reprezintă asistenţa medicală de urgenţă, restul de 24,00% fiind reprezentată de asistenţa medicală la cazuri de natură traumatică : accidente rutiere, traumatisme produse prin agresiune, traumatisme produse prin cădere de la acelaşi nivel, cădere de la înălţime, etc.
• Asistenţa medicală de urgenţă s-a asigurat în următoarele cazuri
– 65 bolilor cardiace,
– 38 intoxicaţii
– 205 traumatisme
– 6 arsuri
– 3 stop cardio-respirator resuscitat
– 29 stop cardio-respirator neresusciata
– 1 chirurgical
– 803 medicale
– 93 neurologice
– 5 decedaţi
– 45 prim ajutor la accidente rutiere
– 2 asistenţa persoanei
– 3 accidente cu descarcerare
– 15 deplasări fără intervenţie

COMPARTIMENT ADĂPOST DE NOAPTE

Adăpostul de Noapte şi Asistenţă de Reinserţie pentru Persoanele fără Adăpost este un compartiment în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş care acordă servicii sociale pentru persoane fără adăpost , fără sprijin familial, în general fără surse de venit, aflate în stare precară de sănătate fizică şi psihică.
Capacitatea adăpostului de noapte este de 15 locuri distribuite în două dormitoare – 8 locuri bărbaţi şi 7 locuri femei.
Pe parcursul anului 2014 activitatea adăpostului de noapte s-a desfăşurat în raport cu programul de lucru stabilit, pe ture de 12 ore, între orele 19.oo – 07.oo.
Adăpostul de noapte a oferit asistenţă unui număr de 47 de persoane majoritatea bărbaţi, cu vârsta cuprinsă între 32 ani şi 81 de ani, persoane fără adăpost , unele aflate în trecere prin localitate altele beneficiare de asistenţă în adăpost pe tot parcursul anului.
Pentru asigurarea unei bune funcţionări a adăpostului de noapte au fost efectuate pe parcursul anului reparaţii de întreţinere la instalaţiile sanitare şi la maşinile de spălat .
A fost asigurat în permanenţă necesarul de materiale de curăţenie în vederea igienizării corespunzătoare a adăpostului precum şi materialele necesare în vedere realizării igienei personale pentru beneficiarii adăpostului. Tot în vederea asigurării cadru de lucru igienic au fost efectuate deratizări periodice.
În perioada sărbătorilor de iarnă, datorită temperaturilor extrem de scăzute , programul de lucru în adăpostul de noapte a fost prelungit fiind asigurată asistenţă şi supraveghere permanentă pe timp de zi şi pe timp de noapte.
Pe timpul staţionării în adăpost, persoanelor fără adăpost li s-a asigurat igiena corporală în regim de urgenţă, deparazitare, după caz, un loc în spaţiul amenajat pentru dormit, haine şi lenjerie pentru uzul personal şi de asemenea li s-a oferit ceai cald servit într-un spaţiu amenajat şi dotat cu mese şi scaune, spaţiu adecvat şi pentru socializare.
În perioada sărbătorilor de iarnă şi nu numai s-au primit sponsorizări pentru beneficiarii adăpostului , constând în pachete cu dulciuri, fructe , alimente , hrană caldă, obiecte de îmbrăcăminte, lenjerie de corp , şampon, săpun şi alte lucruri necesare persoanelor fără adăpost prin SC”ROMGAZ”SA, CRUCEA ROŞIE şi persoane fizice din municipiul Mediaş.
La propunerea D.A.S. Mediaş au fost adoptate şi puse în aplicare în cursul anului 2014 un număr de 60 Hotărâri de Consiliu local.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Nor de etichete

%d blogeri au apreciat asta: