“Cel mai mare păcat faţă de semenii noştri nu este acela de a-i urî, ci de a fi indiferenţi…”

Raport de activitate

RAPORT DE ACTIVITATE
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ MEDIAŞ
 ANUL 2011
 
            Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş înfiinţată prin HCL nr.98/2006, funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică, acordând servicii sociale primare şi specializate, în condiţiile prevăzute de lege. Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş asigură aplicarea politicilor sociale la nivel local în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în nevoie.
 
Pe parcursul anului 2011, în cadrul programului de audienţe realizat de către director D.A.S. şi director adjunct D.A.S., au fost realizate  180   de audienţe, în cadrul acestora 169 au avut ca obiect locuinţe sociale, restul au constat în cereri internare U.A.M.S. Mediaş şi alte probleme de natură socială.
În 8 aprilie a fost organizat un eveniment în vederea sărbătoriri zilei internaţionale a romilor.
În perioada septembrie – decembrie 2011 D.A.S. Mediaş a distribuit ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi anume persoane cu handicap grav şi accentuat, şomerii, beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, republicată şi actualizată, pensionarii cu venituri sub  400 lei. Pe raza mun. Mediaş a beneficiat de aceste ajutoare alimentare un număr de 3.544 de persoane.
A fost reabilitat etajul creşei nr. 2 situată administrativ pe str. 1 Decembrie nr.34 iar la data de 19 septembrie 2011 a început să funcţioneze o grupa nouă cu o capacitate de 30 de locuri.
Au avut loc acţiuni de salubrizare a spaţiului verde din jurul blocurilor de locuinţe sociale situate pe str. Tineretului, cu implicarea beneficiarilor de locuinţe sociale şi a Serviciului Public de Ecologizare.
În preajma sărbătorilor religioase de iarnă au fost distribuite un număr de 6000 pachete cadou copiilor cu vârsta până la 14 ani din municipiul nostru. Aceste pachete au fost donate de Asociaţia Kleiner Prinz din Germania.
În luna decembrie a fost reabilitată şi dotată cu mobilier şi obiecte de inventar Creşa nr.1  cu fonduri  obţinute din sponsorizare de SC Dressel+Hofner Internaţional SRL Mediaş în valoare de 22.587,17 lei.
SERVICIUL DE PRESTAŢII  ŞI  SERVICII SOCIALE  
Serviciul este  acreditat, conform legii,  să ofere servicii sociale în cadrul celor 5 compartimente.
 
1.COMPARTIMENT  PRESTAŢII    SOCIALE
 
 Venitul  minim  garantat
În luna ianuarie 2011 existau un număr  de 72  familii sau  persoane singure beneficiare de această  prestatie socială ; în decursul anului 2011  s-au primit   30 cereri iar în luna  decembrie  2011 au fost   în plată   59  persoane  singure sau  familii.
 
Ajutoare de urgenţă şi  ajutoare de înmormântare 
 • acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru cazuri extreme şi ajutoare de înmormântare pentru deces în familia beneficiară de ajutor social.
In  cursul anului  2011    au  fost acordate  2   ajutoare  de înmormântare pentru beneficiari de ajutor social.
 
Ajutoare pentru  încălzirea locuinţei cu lemne ( pentru două  categorii de beneficiari : cei cu ajutor social si cei fară ajutor social ), în perioada sezonului rece
 • consilierea cetăţenilor şi primirea cererilor, întocmirea referatelor, statelor de plată,  a rapoartelor  statistice
Situaţia statistică  se prezintă astfel :
 
Luna sezonului rece
Nr.beneficiari –
cu ajutor social
Nr.beneficiari –
fără  ajutor social
Ianuarie 2011
         35
        44
Februarie 2011
         35
        45
Martie 2011
         36
        45
Noiembrie 2011
         30
        24
Decembrie 2011
         34
        40 
 
Ajutoare pentru  încălzirea locuinţei cu gaze naturale în perioada sezonului  rece
Astfel în luna noiembrie 2011  au beneficiat de ajutor de încalzire un număr de  1844 familii  iar în luna decembrie 2011,   2069  familii .
 
Alocaţii  de stat pentru copii,  indemnizaţii  pentru  creşterea   copilului,   stimulent
 
Alocaţii de stat pentru copii
 424 dosare
Indemnizaţii crestere copil
 253 dosare
Indemnizatii  acordate în cazul copilul cu  handicap şi /sau a părintelui cu handicap
 11 dosare
Stimulente
  36 dosare
Modificări la alocaţia de stat (cont bancar,
schimbare de reprezentant  legal, restanţă, schimbare de adresă)
  224 dosare
anchete  sociale pentru familii cu copii aflaţi în diferite
situaţii (născuţi în    străinătate,  părinţi şi copii plecaţi în străinătate,  copii aflaţi în grija bunicilor).
 4 anchete sociale
 
 
 Alocaţii  pentru  susţinerea   familiei 
 
În cursul anului au fost fost preluate  344 de dosare,  în decursul anului au fost încetate 99 de dosare,  astfel că   la sfârşitul  anului  2011  în evidenţa  noastră au existat un număr de 245 de  familii  beneficiare de alocaţie  pentru  susţinerea   familiei .
 
Abonamente gratuite pentru transportul urban în comun, evidenţa şi distribuirea lor, pentru urmatoarele categorii de beneficiari : persoane cu handicap accentuat şi grav precum şi asistenţii personali ai acestora, veterani de război şi văduvele acestora, deportaţi, refugiaţi, strămutaţi ,deţinuţi politici , eroi ai revoluţiei din decembrie 1989.
 Întocmirea de rapoarte lunare către Consiliul Local şi a tabelelor cu beneficiarii acestor facilităţi.
La sfârşitul anului 2011 au fost   994   persoane  care  au beneficiat de astfel de abonamente gratuite.
 
Abonamente gratuite pentru transportul urban în comun pentru pensionari ( femei  după  împlinirea vârstei  de 60 de ani , bărbaţi după  împlinirea vârstei de 65 de ani)    
Întocmirea de rapoarte lunare către Consiliul Local şi a tabelelor cu beneficiarii acestor facilităţi.
La sfârşitul anului 2011 în evidenţa noastră  au fost   6293  de  pensionari care au beneficiat de astfel de abonamete gratuite.
 
Măsuri de suport  şi  sprijin  pentru  persoane  vârstnice
Pentru anul 2011 la nivelul Consiliului Local Mediaş au fost stabilite măsuri de suport şi  sprijin  pentru  persoanele vârstnice   care au  fost puse în aplicare de către D.A.S.Mediaş, şi anume :
 • premierea  ( sub forma acordării unor drepturi băneşti într-un cadru festiv )  persoanelor vârstnice care au împlinit 80 de ani ( 272 de persoane premiate )  şi  premierea   familiilor  care au aniversat  50 de ani de căsătorie ( 118 de familii premiate ).
 • acodarea unui ajutor material  constând   în  tichete sociale în valoare de 100 lei / persoană  cu ocazia a 4 evenimente din an ( 8 Martie – 767 vârstnici,  Paşti – 803  vârstnici, 1 Octombrie – Ziua internaţională  a vârstnicului – 803 vârstnici,   Crăciun – 801 vârstnici ) categoriei de pensionari cu venitul de până la  500 lei / lună .
 
2.COMPARTIMENT  SERVICII  SOCIALE
Cantina de Ajutor Social
 • 170 de porţii acordate , în medie , lunar  la  92  familii sau  persoane  singure ; în cursul anului 2011 au fost  21 de solicitări  de acordare de hrană la Cantina de Ajutor Social
 
 Protecţia copilului
 •  Întocmirea de  anchete sociale pentru copiii aflaţi în dificultate, la solicitarea instituţiilor sau din oficiu  –  un număr de 121  anchete sociale întocmite;
 • Întocmirea de  rapoarte psiho – sociale pentru minorii care sunt redaţi în familie sau pentru menţinerea lor în instituţii de ocrotire ,  fişe de monitorizare  pentru minorii aflaţi în dificultate, în vederea redării lor în familia de provenienţă sau luarea unei măsuri  de protecţie  – un număr de 150 de  rapoarte şi  fişe de monitorizare.
 • Întocmirea de   planuri de servicii în vederea prevenirii separării copiilor de familia de provenienţă   – un număr de 30  planuri de servicii
  Persoane cu handicap
 • Întocmirea de  anchete sociale pentru persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu,  adulţi şi copii,  necesare la comisia de expertiză pentru adulţi, respectiv pentru comisia pentru protecţia copilului Sibiu,  pentru evaluarea sau reevaluarea cazului, sau pentru internarea într-un centru specializat – în medie  70  anchete sociale / lună .
 • Întocmirea periodică de anchete sociale pentru persoanele cu handicap grav  care solicită acordarea indemnizaţiei sau asistent personal 
Persoane vârstnice
 • întocmirea de  anchete sociale pentru persoanele vârstnice în vederea internării lor în instituţii pe perioadă determinată sau nedeterminată de timp – anchete sociale
 • specialiştii din cadrul D.A.S.Mediaş au intervenit în colaborare cu specialişti din   cadrul altor instituţii ( Spital , Politie , medici de familie )  ori de câte ori au fost sesizate şi s-au identificat  cazuri de tratamente inumane  sau degradante aplicate persoanelor vârstnice .
3.COMPARTIMENT LOCUINŢE   SOCIALE  ŞI  COMPARTIMENT LOCUINŢE  DE  NECESITATE
 • evaluarea şi verificarea periodică a situaţiei socio-economice pentru familiile care deţin  locuinţe sociale şi de necesitate 
 • întocmirea a 153   acte adiţionale pentru prelungirea de contracte de închiriere.
 • întocmirea a 36  contracte de închiriere  pentru titularii de locuinţe sociale
 • întocmirea Listei de priorităţi pe anul 2011 ; au fost depuse 164 dosare  pentru a intra pe lista de priorităţi , dintre care 160  dosare au fost soluţionate şi cuprinse în  Lista  de priorităţi.
 • repartizarea  a  36  de   locuinţe sociale .
 • Anchete sociale şi răspunsuri pentru  14  de cetăţeni  care s-au adresat instituţiilor superioare ( Prefectura Sibiu, Guvern, Parlament, Preşedinţie) pentru obţinerea unei locuinţe sociale  şi  44  de răspunsuri  date persoanelor care au solicitat o locuinţă socială
 • verificarea  periodică a locuinţelor sociale şi de necesitate,  în vederea soluţionării problemelor existente şi a conservării şi întreţinerii fondului existent de locuinţe sociale precum şi consilierea si orientarea cetăţenilor cu privire la prevederile Legii nr. 114/1996 Legea locuinţelor cu modificările şi completările ulterioare ;
În luna aprilie 2011 a fost  inaugurat  şi dat în folosinţă un  bloc nou construit  de locuinţe sociale destinat  persoanelor şi familiilor cu o situaţie socio familială dificilă,   cuprinzând  33 de  unităţi locative,  repartizate unui număr de 33  de familiii   aflate pe  lista de prioritaţi .
4.COMPARTIMENT ADĂPOST  DE NOAPTE
Prin  Compartimentul   Adăpost de noapte şi asistenţă de reinserţie  pentru persoanele fără adăpost au fost  satisfăcute  nevoile de bază  a  persoanelor  fără adăpost, fără  sprijin familial, în general fără surse de venit sau cu venituri foarte mici şi aflate în stare precară de sănătate  fizică şi psihică .
Capacitatea adăpostului de noapte este de 14 locuri, iar în cursul anului 2011 au beneficiat de serviciile sociale primare şi specializate oferite de acest compartiment un număr de 45    persoane dintre care   5  femei  şi  40   bărbaţi .
Alte  activităţi 
– în vederea eradicării fenomenului cerşetoriei,  în cursul anului 2011 au fost continuate acţiunile  comune cu reprezentanţii Poliţiei Municipiului Mediaş, în cadrul   Campaniei „STOP  CERŞETORIA”.- proiect iniţiat de Primăria Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială în  anul 2010 .
-. Organizarea în data de 4 noiembrie 2011,  pentru a patra  oară in Mediaş a evenimentului tradiţional  Balul Ţiganilor,  prilej de integrare si socializare a acestei etnii,  de promovare a culturii  specifice. 
Mediu  Rural.                     
COMPARTIMENT CONTABILITATE RESURSE UMANE
Compartimentul contabilitate resurse umane este compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială prin intermediul căruia se asigura managementul financiar contabil pentru întreaga activitate economică a instituţiei.
Compartimentul contabilitate resurse umane a gestionat în anul 2011 bugetul pentru activităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii în sumă de  2.895,00 mii lei
–         transfer buget local DAS 1.914,74 mii lei
–         transfer buget local Creşa  443,54 mii lei
–         venituri proprii                   536,72 mii lei
–         şi buget local în sumă de 6270,00 mii lei
Veniturile proprii încasate în sumă de 536,72 mii lei şi veniturile din subvenţii în sumă de 2.358,28 mii lei au fost contabilizate după natura veniturilor, conform normelor de organizare şi conducere a contabilităţii veniturilor bugetare.
COMPARTIMENT CREŞĂ
Creşa ca şi structură care oferă servicii sociale specializate pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârstă cuprinsă între 0 si 4 ani, este o instituite publica de interes local.
Capacitatea creşelor este de 90 locuri, locuri care pe parcursul anului 2011 au fost ocupate.  
COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARĂ
            Prin exercitarea atribuţiilor de Autoritate tutelară s-a realizat ocrotirea intereselor persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu sau de capacitate de exerciţiu restrânsă, precum şi a persoanelor care deşi se bucură de capacitate de exerciţiu deplină, datorită unor împrejurări, nu îşi pot apăra interesele în mod corespunzător.       
            Au fost soluţionate  un număr de 500 cazuri, după cum urmează:
Instituirea măsurii de tutelă persoane majore puse sub interdicţie -5 cazuri.
Instituirea măsurii de curatelă 68 cazuri, din care 53 cazuri de curatelă pentru persoane bolnave şi 15 cazuri de curatelă pentru minori.
            Au fost efectuate un număr de 427 anchete sociale şi referate sociale pentru:
Judecătorie, Tribunal –  în vederea încredinţării/reîncredinţării minorilor în urma desfacerii legale a căsătoriei -295 anchete sociale.
Poliţie –  dosare pentru rele tratamente aplicate minorilor, dosare în care au fost implicaţi minori pentru săvârşirea infracţiunii de viol sau lovire – 8 anchete sociale.
Dovezi de întreţinere –  pentru familiile cu venituri mici care nu-şi pot asigura necesarul de existenţă – 95 anchete sociale.
Notariatul public –  în vederea asistării persoanelor vârstnice la încheierea unor contracte de întreţinere – 12 referate sociale.
Alte instituţii (Prefectură, Centre pentru îngrijire persoane vârstnice, Instanţe judecătoreşti, Spitale, DGASPetc.) – 17 anchete sociale.
 
UNITATEA DE ASISTENŢĂ MEDICO SOCIALĂ MEDIAŞ
      Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Mediaş este o instituţie publică specializată, cu personalitate juridică, în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, care acordă servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale de pe teritoriul municipiului Mediaş şi sat aparţinător Ighişul Nou.
            Pe parcursul anului 2011 în U.A.M.S. Mediaş au beneficiat de servicii socio-medicale un număr de 80 de persoane din care 34 au beneficiat de serviciile noastre din anul 2010. Din cele 80 de persoane internate 34   au decedat ( 10 bărbaţi + 24  femei ) iar 9 beneficiari au fost externaţi .
Vă prezentăm pe scurt situaţia socială a persoanelor internate în cursul anului 2011:
Analfabetism: 3 persoane;
Şomaj: 0;
Absenţă locuinţă: 29 din care: 8 oameni ai străzii; 19 persoane locuiesc la copii, rude din familia extinsă, sau cu titlu de chirie, 2 persoane,  la persoană fizică;
Deţin locuinţă: 72 persoane din care: locuinţă neadecvată: 2; 24 persoane locuiesc în locuinţa proprie, 19 persoane locuiesc în familia lărgită neputându-se gospodări singuri (deşi deţin locuinţă); 11 persoane locuiesc şi se gospodăresc în locuinţa proprie, 15 deţin contracte de uzufruct viager, 1 deţine un contract de întreţinere.
Pensionari cu familie: 11
Pensionari fără familie proprie: 69 din care 7 persoane locuiesc cu aparţinători legali, familie lărgită; 9 persoane nu primesc suport de la aparţinători legali, familia lărgită, 15 persoane alte situaţii, concubinaj fără familie lărgită; 8 persoane trăiesc în singurătate.
Sărăcie extremă: 1 caz strict social;
Singurătate: 12;
Familii dezorganizate: 68 din care 6 divorţuri; 47 decesul partenerului; 11 căsătoriţi; 7 necăsătoriţi şi uniuni consensuale 2, despărţiţi în fapt 2;
Motive juridice: 0;
Alte cauze: 14 persoane  cu gr. handicap, sistat, după caz;
            Lunar s-a distribuit lapte praf pentru sugarii  din municipiul Mediaş şi satul aparţinător, Ighişul Nou.
În colaborare cu cetăţeni din municipiu şi sponsori vechi,   în unitate s-au primit ajutoare materiale, alimente, produse de curăţenie, cu ocazia sărbătorilor religioase şi pe parcursul anului; amintim Fundaţia PFLEGE AKTIV-BETREUUNG, Germania, Clinica din Aschaffenburg, Germania, Asociaţia Prometeus 2000, SC ”KONSTA SPLENDID” SRL, Mediaş, Fundaţia Skasterlând din localitatea Jaure,  Biserica Adventistă, Norbert Coch Austria, Fundaţia ANDREEA Mediaş, cetăţeni, persoane fizice, din municipiul nostru şi nu în ultimul rând elevi şi cadre didactice din cadrul Liceului Teoretic „Axente Sever” Mediaş, Colegiului Tehnic  Mediensis , Şcoala Naţională de Gaz Mediaş.
Din punct de vedere strict social în cadrul UAMS au fost organizate activităţi de petrecere a timpului liber în incinta unităţii.
COMPARTIMENT ASISTENŢĂ MEDICALĂ ÎN UNITAŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Prin cabinetele medicale şi stomatologice din grădiniţele şi şcolile din municipiul Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou se asigură asistenţa medicală şi stomatologică preventivă şi curativă.
  La începutul anului şcolar  a fost efectuat triajul epidemiologic al elevilor şi preşcolarilor din toate unităţile de învăţământ, urmat de recoltarea exudatelor faringiene şi raportarea bolilor transmisibile depistate la D.S.P. Sibiu. În perioada 18 – 30 septembrie conform instrucţiunilor primite de la D.S.P. Sibiu, au fost efectuate măsurători somatometrice la copii cu vârsta cuprinsă între 4 şi 19 ani.  Tot în aceasta perioadă s-au făcut verificări la unităţile de învăţământ în vederea aplicări măsurilor ce trebuie luate conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1094/2009 pentru prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor prin gripa AH1N1. La unităţi de învăţământ au fost organizate, de medicii şcolari, campanii de informare a corpului profesoral cu privire la măsurile ce se impun a fi aplicate pentru a prevenii apariţia şi extinderea în rândul elevilor a gripei AH1N1.Au fost recoltate exudate faringiene unui număr de 888 copii .
      Periodic au fost efectuate anchete alimentare la unităţile de învăţământ cu bloc alimentar. S-au
adus la cunoştinţa directorilor de grădiniţe recomandările Ministerului Sănătăţii cu privire la alimentaţia preşcolară.
Au fost efectuate un număr de 5169 consultaţii medicale elevilor care s-au prezentat la cabinetele
medicale şcolare şi un număr de 766 vaccinări  .
            Au fost eliberate/vizate un număr de 3647 scutiri medicale pentru orele de curs  elevilor bolnavi, un număr de 274 scutiri medicale pentru orele de educaţie fizică. S-a asigurat asistenţă medicală la competiţiile sportive organizate de către unităţile de învăţământ pentru 196 elevi.
            Au fost efectuate examene medicale de bilanţ a stării de sănătate unui număr de 2905 de elevi.
            Număr vizări documente medicale în vederea obţinerii de burse sociale şi înscrieri într-o nouă treaptă de învăţământ  – 907.
            La cabinetele stomatologice au fost efectuate examinări periodice pentru 1309 elevi, tratamente pentru carii dentare 569 elevi, tratamente, lucrări protetice, eliberări reţete, trimiteri pentru efectuarea de radiografii dentare – 981.
–         Ore de educaţie sanitară – 7.
–         Scutiri medicale din motive stomatologice – 53.
SMURD
Biroul SMURD din cadrul D.A.S. Mediaş reprezintă componenta instituţională a administraţiei publice locale Mediaş în cadrul serviciului SMURD  constituit în parteneriat cu Autoritatea de Sănătate Publică prin Spitalul Judeţean Sibiu (UPU), cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă, I.S.U. Sibiu, prin Detaşamentul de pompieri Mediaş. Acest serviciu funcţionează în vederea apărării şi salvării de vieţi omeneşti atunci când acestea sunt expuse unui pericol iminent determinat de diferiţi factori care apar în timpul unor evenimente care se produc la nivelul sectorului de competenţă.
În cursul anului 2011 serviciul SMURD din cadrul Detaşamentului de pompieri Mediaş  a intervenit în 664 de cazuri acordând ajutor medical  unui număr de 984 persoane
În ceea ce priveşte cazuistica acţiunilor, 70,02% din totalul intervenţiilor o reprezintă asistenţa medicală de urgenţă (689 cazuri), restul de 29,98% fiind reprezentată de asistenţa medicală la cazuri de natură traumatică (295 cazuri): accidente rutiere, traumatisme produse prin agresiune, traumatisme produse prin cădere de la acelaşi nivel, cădere de la înălţime,  etc.
 • Asistenţa medicală de urgenţă s-a asigurat în cazul bolilor cardiace, lipotimiilor, insuficienţe respiratorii, stopului cardio-respirator neresuscitabil, come diabetice şi etilice, cazuri de natură neurologică, etc.
La propunerea DAS Mediaş au fost adoptate şi puse în aplicare în cursul anului 2011 un număr de  61  Hotărâri de Consiliu local.
Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Nor de etichete

%d blogeri au apreciat asta: