“Cel mai mare păcat faţă de semenii noştri nu este acela de a-i urî, ci de a fi indiferenţi…”

Regulament ROF

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A  DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ – MEDIAŞ
 
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
 
Art. 1. (1) – Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică, acordând servicii sociale în condiţiile prevăzute de lege .Se află în  subordinea directă a Primarului Municipiului Mediaş şi funcţionează în baza Hotărârilor Consiliului Local care potrivit legii asigură cadrul legal pentru furnizarea serviciilor sociale.
(2) – Direcţia de Asistenţă Socială are sediul în Mediaş, str. Aurel Vlaicu nr. 33.
(3) – Primarul Municipiului Mediaş coordonează realizarea serviciilor acordate de DAS, controlează şi răspunde de activitatea Direcţiei de Asistenţă socială Mediaş, potrivit art. 68 alin. 5 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. –  Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş denumită în continuare în prezentul regulament „D.A.S.” asigură aplicarea politicilor sociale la nivel local în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în nevoie.
Art.3. – Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş se regăseşte cu această titulatură în actele, documentele, facturile, publicaţiile, etc. emise, respectiv pe firma instituţiei şi ştampilele proprii.
Art. 4. – Prin directorul executiv, D.A.S. are calitatea de ordonator de credite, cu conturi distincte la Trezoreria Statului sau bancă, şi are responsabilitate faţă de modul de administrare a mijloacelor materiale şi financiare, puse la dispoziţie, în condiţiile legii, de Consiliul Local Mediaş şi din alte fonduri bugetare şi extrabugetare cuprinse în bugetul propriu.
CAPITOLUL II – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUŢII SPECIFICE, PERSONALUL
Art. 5 – Structura organizatorică a D.A.S. este formată din personal de conducere, de specialitate şi auxiliar – funcţionari publici şi personal contractual – potrivit organigramei şi statului de funcţii aprobate de Consiliul Local Mediaş prin H.C.L. nr. 98/2006, H.C.L. nr. 179/2006,  H.C.L. nr. 307/2007, H.C.L. nr.120/2009, HCL. nr. 216/2009, HCL nr.225/2009
Art. 6  – Structura organizatorică a aparatului propriu al DAS:
1. Serviciul de prestaţii şi asistenţă socială;
                – Compartiment servicii sociale
                – Compartiment prestaţii sociale
                – Compartiment Adăpostul de Noapte şi asistenţă de reinserţie pentru persoanele fără adăpost
 – Compartiment locuinţe sociale
                – Compartiment locuinţe asistate
2. Compartiment contabilitate, resurse umane– administrativ;
3.Compartiment creşa nr.1
4. Compartiment creşa nr.2
5.Complex de servicii sociale pentru persoane adulte socio-dependente;
                – Unitatea de Asistenţă Medico – Socială
                – Compartiment îngrijire la domiciliu
                – Compartiment Asistenţă medicală în unităţi de învăţământ
6.Birou S.M.U.R.D.
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A  DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ – MEDIAŞ
 
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
 
Art. 1. (1) – Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică, acordând servicii sociale în condiţiile prevăzute de lege .Se află în  subordinea directă a Primarului Municipiului Mediaş şi funcţionează în baza Hotărârilor Consiliului Local care potrivit legii asigură cadrul legal pentru furnizarea serviciilor sociale.
(2) – Direcţia de Asistenţă Socială are sediul în Mediaş, str. Aurel Vlaicu nr. 33.
(3) – Primarul Municipiului Mediaş coordonează realizarea serviciilor acordate de DAS, controlează şi răspunde de activitatea Direcţiei de Asistenţă socială Mediaş, potrivit art. 68 alin. 5 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. –  Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş denumită în continuare în prezentul regulament „D.A.S.” asigură aplicarea politicilor sociale la nivel local în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în nevoie.
Art.3. – Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş se regăseşte cu această titulatură în actele, documentele, facturile, publicaţiile, etc. emise, respectiv pe firma instituţiei şi ştampilele proprii.
Art. 4. – Prin directorul executiv, D.A.S. are calitatea de ordonator de credite, cu conturi distincte la Trezoreria Statului sau bancă, şi are responsabilitate faţă de modul de administrare a mijloacelor materiale şi financiare, puse la dispoziţie, în condiţiile legii, de Consiliul Local Mediaş şi din alte fonduri bugetare şi extrabugetare cuprinse în bugetul propriu.
CAPITOLUL II – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUŢII SPECIFICE, PERSONALUL
Art. 5 – Structura organizatorică a D.A.S. este formată din personal de conducere, de specialitate şi auxiliar – funcţionari publici şi personal contractual – potrivit organigramei şi statului de funcţii aprobate de Consiliul Local Mediaş prin H.C.L. nr. 98/2006, H.C.L. nr. 179/2006,  H.C.L. nr. 307/2007, H.C.L. nr.120/2009, HCL. nr. 216/2009, HCL nr.225/2009
Art. 6  – Structura organizatorică a aparatului propriu al DAS:
1. Serviciul de prestaţii şi asistenţă socială;
                – Compartiment servicii sociale
                – Compartiment prestaţii sociale
                – Compartiment Adăpostul de Noapte şi asistenţă de reinserţie pentru persoanele fără adăpost
 – Compartiment locuinţe sociale
                – Compartiment locuinţe asistate
2. Compartiment contabilitate, resurse umane– administrativ;
3.Compartiment creşa nr.1
4. Compartiment creşa nr.2
5.Complex de servicii sociale pentru persoane adulte socio-dependente;
                – Unitatea de Asistenţă Medico – Socială
                – Compartiment îngrijire la domiciliu
                – Compartiment Asistenţă medicală în unităţi de învăţământ
6.Birou S.M.U.R.D.
Art. 7.  – D.A.S. are rolul de a asigura la nivel local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, exercitândurmătoarele atribuţii principale, conform Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială:
a) elaborează şi implementează strategiile şi planurile de acţiune la nivel local, în concordanţă cu strategiile şi planurile naţionale şi judeţene de acţiune în domeniu, precum şi cu programul propriu de dezvoltare comunitară;
b) iniţiază şi aplică măsuri de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială şi asigură soluţionarea urgenţelor sociale;
c) coordonează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale în concordanţă cu nevoia socială identificată asigurând o acoperire echitabilă a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul municipiului Mediaş şi acordă sprijin financiar şi tehnic pentru susţinerea acestora;
d) propune înfiinţarea şi administrează serviciile sociale specializate, direct sau în parteneriat, ori prin contractare cu alte autorităţi şi instituţii publice şi private, forme de asociere a societăţii civile, inclusiv cu instituţii de cult recunoscute de lege, implicate în derularea programelor de asistenţă socială;
e) monitorizează şi evaluează serviciile sociale înfiinţate şi administrate;
f) elaborează şi implementează proiecte de finanţare naţională şi internaţională în domeniu;
g) acordă asistenţă de specialitate necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială;
h) elaborează şi propune Consiliului Local Mediaş, proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale şi a altor măsuri de asistenţă socială, în conformitate cu planul de acţiune propriu.
Art. 8 – D.A.S. are următoarele atribuţii specifice:
A. Serviciul de prestaţii şi servicii sociale .
a) Compartiment servicii sociale
 
Protecţie socială : Atribuţii şi competenţe:
 • Asigură realizarea activităţilor de asistenţa socială, în conformitate cu responsabilităţile ce   îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare;
 • Dezvoltă planuri de servicii sociale comunitare la nivelul municipiului Mediaş prin   implicarea tuturor instituţiilor şi factorilor care lucrează sau pot influenţa asistenţa şi  protecţia socială;
 • Urmăreşte punerea în aplicare a planului comunitar de asistenţă socială în sectoarele în care aplicarea acestuia este legată de activitatea serviciului;
 • Verifică în teren situaţiile care ţin de competenţa lui;
 • Ţine evidenţa anchetelor sociale;
 • Întocmeşte şi emite răspunsuri, în termenul legal de 30 de zile, la petiţiile adresate D.A.S.
 • Ia măsuri pentru soluţionarea, în cadrul competenţelor sale, a oricăror solicitări sau sesizări referitoare la cazuri sociale aflate în stare de risc social;
 • Asigură prin comunicări scrise şi invitaţii o legătură permanentă cu toţi beneficiarii sau solicitanţii de servicii în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale;
 • Urmăreşte în permanenţă identificarea unor categorii sau grupuri ţintă de persoane aflate în stare de risc social , în vederea iniţierii şi dezvoltării de noi programe de asistenţă şi protecţie socială;
 • Reprezintă autoritatea publică locală, atunci când este delegat în programele naţionale şi internaţionale, în vederea îmbunătăţirii asistenţei şi protecţiei sociale în municipiul Mediaş;
 • Întocmeşte statistici, informări, rapoarte, situaţii referitoare la domeniul de activitate, ce sunt solicitate în conformitate cu prevederile legale, de către autorităţile legale, parteneri locali, din ţară sau parteneri străini, precum şi alte instituţii, fundaţii sau organizaţii;
 • Verifică în teren şi pe bază de documente, toate solicitările privind întocmirea anchetelor sociale;
 • Efectuează formalităţile necesare înhumării persoanelor neidentificate decedate pe raza municipiului Mediaş si sat aparţinător Ighişul Nou;
 • Oferă asistenţă şi consiliere persoanelor care solicită ajutor social în vederea obţinerii drepturilor prevăzute  de Legea nr. 416/ 2001;
 • Asigură prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea şi combaterea situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare în vederea incluziunii sociale;
 • Asigură relaţionarea cu diversele servicii publice sau alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale;
 • Asigură buna desfăşurare a programului cu publicul, ce se desfăşoară în conformitate cu programul stabilit de conducătorul Direcţiei de Asistentă Socială;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi revin, potrivit prezentului regulament, legii şi obiectului de activitate al serviciului;
  În domeniul protecţiei persoanelor adulte:
 • completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială,
 • depune diligenţele pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;
 • verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul, modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială/medico-socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;
 • asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate;
 • depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.
În domeniul protecţiei drepturilor copilului:
În baza Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului:
 • monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială a municipiului Mediaş şi sat Ighişul Nou, respectarea şi realizarea drepturilor lor, asigură centralizarea şi sintetizarea acestor date şi informaţii;
 • identifică copiii aflaţi în dificultate, elaborează documentaţia pentru stabilirea măsurilor speciale de protecţie a acestora şi susţine în faţa organelor competente măsurile de protecţie propuse;
 • realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;
 • acţionează pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea naşterii acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului;
 • asigură consiliere şi informare familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituţiilor speciale etc.;
 • asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, precum şi a comportamentului delincvent;
 • colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale/judeţene în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătăţirea acestei activităţi;
 • realizează parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societăţii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţie a copilului;
 • asigură relaţionarea cu diverse servicii specializate;
 • sprijină accesul în instituţiile de asistenţă socială destinate copilului sau mamei şi copilului şi evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora;
 • asigură realizarea activităţilor în domeniul asistenţei sociale, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare.
 • Aplică legea în orice situaţie în care are  competenţă în domeniul asistenţei sociale.
 În domeniul protecţiei persoanelor cu handicap
–       întocmeşte anchete sociale pentru copii şi adulţi în vederea obţinerii unui certificat de încadrare în grad de handicap;
–          efectuează anchetele sociale pentru persoanele încadrate într-un grad de handicap şi pentru asistenţii personali ai acestora;
–          întocmeşte documentaţia necesară angajării asistenţilor personali/însoţitorilor ai persoanelor cu handicap grav;
–          urmăreşte ducerea la îndeplinire a programului pentru recuperarea bolnavului, stabilit de medicul specialist;
–          ţine evidenţa rapoartelor de activitate întocmite semestrial de către asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
–          colaborează cu Asociaţiile şi Organizaţiile care au ca obiectiv susţinerea pentru persoanele cu handicap.
–          asigură asistenţă si îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap;
–          sprijină activitatea unităţilor protejate pentru persoanele cu handicap;
–          să promoveze şi să implementeze conceptul Acces pentru toţi, pentru a împiedica  crearea  de noi bariere şi apariţia unor noi surse de discriminare.
b)Compartiment prestaţii sociale
 
 • Asigură aplicarea legislaţiei cu privire la acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/ 2001;
 • Confruntă actele existente în dosare cu informaţiile din baza de date informatizată;
 • Operează pe calculator datele primare din dosarele de ajutor social, în vederea întocmirii şi editării fişelor de calculare a ajutorului social;
 • Verifică în teren şi propune forma în care se acordă ajutorul social;
 • Ţinerea evidenţei privind efectuarea celor 72 ore de muncă în folosul comunităţii, a beneficiarului de ajutor social;
 • Comunică în scris dispoziţia primarului privind acordarea, modificarea, suspendarea, încetarea plăţii ajutorului social sau dispoziţia primarului privind respingerea dreptului la ajutor social, după caz;
 • Urmăreşte modul de comunicare a dispoziţiei primarului privind acordarea, modificarea, suspendarea, încetarea plăţii ajutorului social sau a dispoziţiei primarului privind respingerea dreptului la ajutor social, după caz;
 •  Întocmeşte situaţia lunară a sumelor cuvenite dar neridicate de către beneficiarii de ajutor social şi procedează în consecinţă conform legilor în vigoare;
 • În vederea eliberării statului de plată a ajutorului social efectuează următoarele:
 •  editează lista centralizată de verificare;
 •  confruntă lista centralizată de verificare cu fiecare fişă de recalculare;
 •  întocmeşte, editează şi tipăreşte statul de plată;
 • Întocmeşte lunar raportul statistic privind acordarea ajutorului social;
 • Asigură păstrarea în bune condiţii, în arhiva curentă a Biroului Ajutor Social, a dosarelor solicitanţilor de ajutor social;
 • Emite răspunsuri în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru care s-au adresat cu cereri în vederea clarificării unor situaţii privind ajutorul social;
 • Eliberează adeverinţe privind drepturile de ajutor social;
 • Reactualizarea bazei de date informatice în conformitate cu prevederile legale publicate ulterior;
 • Verifică în teren solicitările de ajutoare de urgentă;
 • Întocmeşte anchete sociale pentru solicitanţii de ajutoare materiale ( îmbrăcăminte, alimente);
 • Verifică documentele necesare dosarului solicitanţilor de hrană prin Cantina de ajutor social;
 • Introduce şi urmăreşte pe calculator dosarele solicitanţilor de masă gratuită;
 • Întocmeşte lista beneficiarilor de masă prin Cantina de ajutor social;
 • Acţionează în vederea delimitării unor zone din municipiul Mediaş pentru antrenarea beneficiarilor de hrană gratuită prin Cantina de ajutor social, la efectuarea unor munci neretribuite, de îngrijire a spaţiilor verzi şi a domeniului public;
 • Preia cererile însoţite de documentaţia necesară pentru obţinerea alocaţiei pentru copiii nou – născuţi, alocaţiei familiale complementare şi de susţinere pentru familia monoparentală precum şi acordarea de trusouri pentru copii nou-născuţi, ;
 • Efectuează anchetele sociale pentru acordarea alocaţiei familiale complementare şi de susţinere pentru familia monoparentală;
 • Întocmeşte referatele şi proiectele de dispoziţii pentru acordarea alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, alocaţiei familiale complementare şi de susţinere pentru familia monoparentală şi acordarea de trusouri pentru copii nou-născuţi;
 • Întocmeşte lunar referateprivind aprobarea listei persoanelor beneficiare de gratuităţi             pe transportul local în comun si o supune aprobării Consiliului Local pentru adoptarea unei H.C.L.
 • Primeşte cereri noi, ţine evidenţa şi întocmeşte lunar tabelele cu beneficiarii de gratuităţi         pe transportul  local în comun.
 • Menţine contactul permanent cu S.C. Meditur S.A. prin adrese lunare în vederea tipăririi  abonamentelor pentru următoarele categorii de beneficiari: Legea nr. 341/2004 privind eroii revoluţiei, Decret Lege nr. 118/1990 privind foştii deţinuţi politici, Legea nr. 189/2000 privind refugiaţii, deportaţii şi strămutaţii,Legea nr. 167/2002 privind veteranii de război şi văduvele acestora .
 • Stabileşte şi menţine contactul cu D.G.A.S.P.C. Sibiu, conform convenţiei de parteneriat încheiate, în privinţa eliberării de legitimaţii de călătorie pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav precum şi asistenţii personali ai acestora – conform Legii nr. 448/2006 modificată şi completată.
 • Efectuează anchete sociale periodic la domiciliul beneficiarilor de gratuităţi pe transportul local în comun .
 • Oferă relaţii, informaţii, consultanţa şi îndrumare referitoare la acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, etc.;
 • Preia cererile însoţite de documentaţia necesară pentru obţinerea ajutorului de încălzire a locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, ajutorului de încălzire a locuinţei în sistem centralizat sau cu gaze naturale;
 • Întocmeşte referatele şi proiectele de dispoziţii pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, ajutorului de încălzire a locuinţei în sistem centralizat sau cu gaze naturale;
 
c) Compartiment – Locuinţe Sociale
În baza Legii nr. 114/1996 Legea locuinţei, H.G 1275/2000  si a Legii 215/2002 –Legea administraţiei publice locale:
–          Stabilirea numărului de locuinţe sociale necesare pentru a fi construite în urma identificării nevoilor de acordare a acestora persoanelor care îndeplinesc cerinţele şi criteriile de acordare în baza cereri lor depuse în acest sens
–          Întocmeşte situaţii statistice, informări, rapoarte prin care se stabilesc situaţii de fapt a necesităţii de acordare acestor locuinţe sociale la nivelul mun. Mediaş şi sat aparţinător Ighişul Nou şi promovarea lor factorilor decidenţi de la nivelul administraţiei în vederea identificării surselor de finanţare a acestor lucrări la nivel guvernamental sau din surse externe
–          Propune Consiliului Local achiziţionarea prin cumpărare, de locuinţe sociale( cămine nefamilişti);
–          În primul trimestru al fiecărui an va înainta Consiliului Local al Municipiului Mediaş spre aprobare, listele de priorităţi cu solicitanţii de locuinţe;
–          Rezolvă din punct de vedere locativ, situaţia persoanelor şi familiilor rămase fără adăpost, prin acordarea unui spaţiu locativ social de necesitate rezolvând astfel temporar situaţia de urgenţă;
–          Participă la audienţele organizate de Direcţiei de Asistenţă Socială;
–          Întocmeşte şi transmite răspunsuri petiţiilor, în termen legal, cetăţenilor care se adresează acestui birou;
–          Va convoca comisia socială ori de câte ori se identifică cazuri deosebite generate de situaţii de criză extremă din punct de vedere locativ;
–           Va căuta şi propune soluţii, amplasamente, imobile pentru amenajarea de locuinţe pentru romi;
–          Va întocmi anchete sociale pentru toate cazurile de solicitări de locuinţă socială, de necesitate sau ANL;
–          întocmeşte cererea tip pentru stabilirea punctajul, solicitanţilor de locuinţe sociale;
–          calculează cuantumul chiriei pentru locuinţa socială conform legii ;
–          întocmirea, expedierea, îndosarierea răspunsurilor;
–          asigura programul cu publicul
–          întocmirea proceselor – verbale de atribuire de locuinţe;
–          depistarea în teren a locuinţelor sociale libere, ocupate abuziv sau fără acte legale, împreună cu reprezentanţii Poliţiei Municipiului Mediaş şi a Politiei Comunitare;
–          prelucrarea criteriilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local şi acordarea de punctaje;
–          analizarea şi soluţionarea contestaţiilor depuse la D.A.S. Mediaş;
–          propuneri de rezolvare a cazurilor sociale deosebite, aflate în evidenţă de mai mult timp;
aplicarea unor studii de caz, analiza şi propuneri de lărgire a fondului locativ de locuinţe sociale.
 
d) Compartiment – Locuinţe  necesitate ( asistate )
Locuinţele de necesitate(asistate) (conform art.2, lit. f, din L.114/1996 actualizată în 2004 privind locuinţele) sunt acele locuinţe destinate cazării temporare a persoanelor şi familiilor ale căror locuinţe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau locuinţele care sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, sau lucrări de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari, locuinţe evacuate în urma unor revendicări.
      Beneficiarii acestor locuinţe sunt persoanele repartizate de către Comisia Socială printr-o Hotărâre a Consiliului Local Mediaş.
Asistenţii sociali din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială  Mediaş vor întocmi ancheta socială pentru persoanele care vor beneficia de locuinţe asistate şi vor monitoriza reinserţia socială a familiilor beneficiare.
1. Beneficiarii de locuinţe care dispun de venituri (salarii, şomaj, pensii, ajutoare speciale pentru persoane cu handicap, sau alte venituri) şi sunt în posibilitatea de a-şi achita lunar cheltuielile de întreţinere şi chiria, vor da o declaraţie legalizată de un notar public prin care se obligă să-şi achite chiria, cheltuielile de întreţinere (electricitate, apă, canal, salubrizare, etc.) în termenul stabilit prin contract.
2.Beneficiarii de locuinţe de necesitate (asistate) care nu deţin venituri suficiente vor consimţi printr-o declaraţie autentificată ca toate veniturile proprii să fie utilizate pentru achitarea unei părţi din cheltuielilor de întreţinere, cantină socială, etc. iar diferenţa se va plăti de la bugetul local, în baza unei anchete sociale.
3.Beneficiarii locuinţelor de necesitate (asistate) au obligaţia să se încadreze în cotele de consum care sunt stabilite de printr-o hotărâre a Consiliului Local Mediaş, cote ce vor acoperi minimul necesar pentru fiecare categorie de beneficiari. Nerespectarea acestei obligaţii conduce la sistarea furnizării energiei electrice / gazului / apei, etc.
4. Compartimentul locuinţe asistate va solicita Direcţiei Fiscală Locală Mediaş periodic un raport în care se va evidenţia plata/neplata chiriilor.
5.Accesul persoanelor străine în incinta imobilului este permis între orele 7,00– 23,00.
6.La intrarea în blocul de locuinţe asistate persoanele străine vor fi legitimatede către agentul de pază.
7.  Accesul beneficiarilor în incintă se face pe bază de legitimaţie eliberată şi vizată de Compartimentul locuinţe asistate.
8. Agentul de pază  asigură păstrarea ordinii şi liniştii publice permanent şi va informa în termen de 24 ore administratorul D.A.S. printr-un proces verbal cu privire la orice abatere de la regulament.
9.D.A.S.va încheia un contract cu fiecare beneficiar de locuinţă de necesitate (asistată) şi va consilia fiecare beneficiar cu privire la regulamentul de organizare a acestor locuinţe, drepturile şi obligaţiile ce le revin, monitorizând îndeplinirea acestora.
10.D.A.S.va întocmi un proces verbal de predare primire ( pentru toate bunurile din dotare) cu fiecare titular de contract, proces verbal care va fi parte integrantă din formele legale întocmite.
11.Beneficiarii se angajează să respecte condiţiile de locuit în ceea ce priveşte orarul de acces, personalul angajat şi ceilalţi locatari, să colaboreze cu personalul angajat şi să pună la dispoziţia acestuia toate informaţiile necesare şi actele disponibile.
12.Locatarii vor păstra liniştea, ordinea şi curăţenia în locuinţă şi în spaţiile comune.
13.Nu este permisă găzduirea altor persoane (decât cele menţionate contract) în locuinţă sau subînchirierea locuinţei.
14.Este interzisă distrugerea bunurilor din inventarul blocului cât şi scoaterea acestora din locuinţă/imobil.
15. În cazul neachitării contravalorii chiriei (3 luni consecutiv) şi a cheltuielilor de întreţinere (lunar), persoanele în cauză vor fi evacuate fără preaviz printr-o decizie a directorului executiv D.A.S. Mediaş.
16.   Nerespectarea prezentului regulament atrage după sine evacuarea imediată printr-o decizie emisă de directorul executiv D.A.S. Mediaş.
.
 
e) Compartiment – Adăpost de Noapte, Asistenţă de reinserţie pentru persoanele fără adăpost;
(1)Beneficiarii acestui serviciu sunt persoanele fără adăpost, fără sprijin familial, în general fără surse de venituri şi aflate în stare precară de sănătate fizică sau psihică;   
a. Identificarea persoanelor fără adăpostse efectuează de către personalul de specialitate din cadrul D.A.S. împreună cu organele competente (Poliţia, Poliţia Comunitară, Jandarmeria etc.) şi persoane din comunitate, iar acestea vor fi conduse la adăpost – pe baza acordului lor liber de voinţă -;
b.  Evaluarea socială, a persoanelor fără adăpost se face în camera de primire de către personalul specializat între orele 19-22;
c.  Găzduirea în Adăpostul  de Noapte a persoanelor prevăzute la alin. (1) este asigurată în limita locurilor disponibile.
e. Persoana defavorizată va fi găzduită între orele 19 – 7,  maxim 60 de zile cumulate pe an, iar după caz cu posibilitatea de prelungire în funcţie de locurile disponibile.
f. Nevoile beneficiarilor se evaluează prin studiu de caz, consiliere şi ancheta socială.
(2) Servicii oferite:
a. Persoanelor fără adăpost li se asigură  igienă corporală în regim de urgenţă, un loc în spaţiu amenajat  pentru dormit, haine şi lenjerie pentru uzul personal pe perioada staţionării în incinta adăpostului,  consiliere socială în funcţie de fiecare caz, sprijin în vederea reintegrării  în societate.
b. Asistenţii sociali vor asigura servicii de reinserţie socială a beneficiarilor, orientează şi consiliază în vederea obţinerii documentelor de identitate atunci când este cazul.
Serviciile sociale specializate sunt oferite integral gratuite    
B. Compartiment contabilitate-resurse umane administrativ;
 
a) În aplicarea prevederilor Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarului public, Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor Legii 215/2001 privind administraţia publică locală şi ale prevederilor H.G. nr. 90/2003, ale prevederilor H.G. nr. 281/1993 privind salarizarea personalului din instituţiile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, ale prevederilor Legii nr. 53/2003,  Codul Muncii şi ale prevederilor H.G. nr. 161/2006 pentru întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, ale prevederilor O.G. nr. 60/1996 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Legii protecţiei muncii nr. 319/2006:
–          Propune Primarului/Directorului executiv proiectul de statut al personalului, structura organizatorică, numărul de personal al D.A.S., atribuţiile de serviciu şi fişa postului precum şi salarizarea acestuia ;
–          În baza organigramei aprobate, întocmeşte statul de funcţii respectând criteriile de gradare şi nomenclatoarele de funcţii;
–          Urmăreşte aplicarea prevederilor legale privind încadrarea, promovarea şi salarizarea personalului D.A.S.;
–          Execută prevederile Hotărârilor Consiliului Local ale Municipiului Mediaş;
–          Ţine evidenţa carnetelor de muncă şi a registrului general de evidenţă a salariaţilor, le păstrează  şi le completează cu modificările survenite;
–          Asigură şi răspunde de aplicarea prevederilor legale privind sistemul de salarizare şi specializare prin includerea personalului în programe de perfecţionare;
–          Răspunde de organizarea examenelor şi a concursurilor pentru încadrare muncă şi promovare în funcţii, privind D.A.S. şi de verificare a îndeplinirii de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute de lege pentru aceasta;
–          Asigură secretariatul comisiilor de concurs, respectiv al comisiilor de soluţionare a contestaţilor;
–          Efectuează lucrările legate de încadrarea, transferul, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu respectiv a contractului individual de muncă pentru personalul din cadrul D.A.S.;
–          Întocmeşte dosarele necesare în vederea pensionării angajaţilor proprii şi asistenţilor personali;
–          Organizează în luna decembrie, pentru anul următor, programarea concediilor de odihnă pentru personalul contractual şi a funcţionarilor publici al D.A.S.;
–          Efectuează cercetarea prealabilă stabilirii sancţiunilor disciplinare;
–          Întocmeşte, conduce şi răspunde de evidenţa dosarelor personalului angajat în cadrul D.A.S.;
–          Ţine evidenţa fişelor posturilor din cadrul D.A.S. întocmite cu respectarea prevederilor legale;
–          Urmăreşte şi ţine evidenţa fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor care se întocmeşte de către director;
–          Urmăreşte respectarea programului de muncă, ţinând evidenţa prezenţei prin condici de prezenţă;
–          Întocmeşte lista de plată a premiilor acordate în cursul anului, la propunerea şi cu directorului executiv şi aprobarea ordonatorului principal de credite;
–          Întocmeşte raportările lunare şi trimestriale privind efectivul de personal, timpul de lucru, precum şi alte situaţii şi raportări legate de activitatea de personal şi salarizare;
–          Organizează pregătirea personalului propriu pentru apărarea împotriva incendiilor, prin instructaj periodic, conducând la zi fişele individuale de instructaj ale personalului.
–          Organizează activitatea de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă; asigură accesul salariaţilor la serviciul medical de medicina muncii;
–          Organizează instruirea angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
b) În aplicarea prevederilor O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionarea a petiţiilor:
–          asigură soluţionarea în termen legal a petiţiilor primite direct de la cetăţeni sau de la autorităţi ale administraţiei publice de stat centrale, locale şi alte organe.
c) În aplicarea prevederilor O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare:
–          eliberează adeverinţe.
d) Contabilitate – coordonează, controlează şi răspunde de activitatea pe linie financiar contabilă, după cum urmează:
–          control financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea şi economicitatea operaţiunilor patrimoniale;
–          răspunde de efectuarea calculelor de fundamentare a indicatorilor economico-financiari şi întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe an şi defalcat pe trimestre
–          asigură analiza lunară a încadrării în creditele bugetare prevăzute în BCV şi ia măsuri de întocmire a referatului de modificare a trimestrialităţii atunci când nu se asigură încadrarea în creditele bugetare prevăzute în BCV şi defalcate pe trimestre
–          asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaţiile societăţii faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi alte obligaţii faţă de terţi
–          asigură şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a calculelor privind drepturile salariale ale personalului
–          asigură desfăşurarea ritmică a operaţiunilor de decontare cu furnizorii, ia măsuri pentru respectarea O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice modificată şi completată cu O.U.G. 94/2007;
–          asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe şi mijloacele circulante
–          asigură respectarea cu stricteţe  a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului şi a măsurilor legale pentru reîntregirea acestuia în cazul în care a fost păgubit, în care sens înregistrează şi ţine evidenţa debitelor întocmind balanţa analitică.  Întocmeşte balanţa creditorilor din salarii neridicate, ajutoare sociale, ajutoare pentru încălzire, alocaţii nou născuţi. Informează lunar directorul despre recuperarea debitelor şi plata salariilor neridicate;
–          organizează inventarierea periodică, a tuturor valorilor patrimoniale, urmăreşte definitivarea potrivit legii a rezultatelor inventarierii.
–          răspunde de întocmirea corectă a balanţei de verificare pentru conturile sintetice şi analitice şi urmăreşte concordanţa dintre acestea.
–          operează la zi actele de bancă, actele de casă, bonurile de consum, notele de intrare – recepţie şi alte documente contabile.
–          are obligaţia de a sesiza în scris conducerea despre toate neregulile pe linie financiar contabilă;
–          angajează prin semnătură instituţia în toate operaţiunile patrimoniale având obligaţia de a refuza viza acelor operaţiuni considerate ilegale;
–          efectuează operaţiile de încasări şi plăţi în numerar conform planurilor lunare şi a documentaţiilor vizate de controlul financiar preventiv. În cazul plăţii salariilor, ajutorului social, alocaţiei nou născuţi, păstrează sumele în casierie trei zile lucrătoare de la ridicarea numerarului, exclusiv ziua ridicării, inclusiv ziua restituirii, dacă este cazul, la bancă.
–          depune în bancă sumele neridicate reprezentând drepturi salariale, ajutor  social, alocaţii nou născuţi, ajutoare încălzire, sprijin familial,
–          efectuează operaţiunile de încasare a numerarului pe bază de chitanţă emisă în două exemplare ( unul pentru cel care face plata către casierie şi unul pentru casier pentru a face confruntarea cu registrul de casă).
–          verifică documentele prin care se dispune plata, autenticitatea semnăturilor, existenţa anexelor;
–          urmăreşte şi asigură efectuarea plăţii către alte persoane decât cea prevăzută în statul de plată, numai pe bază de procură autentificată de notar;
–          întocmeşte lista nominală a persoanelor care nu au încasat salariul sau alte drepturi băneşti şi menţionează pe statul de plată sumele efectiv plătite şi cele neachitate;
–          întocmeşte registrul  de casă în două exemplare, predând un ex. sub semnătură compartimentului financiar contabil, în aceeaşi zi sau în ziua următoare;
–          centralizează referatele care cuprind necesarul de rechizite, obiecte de inventar, mijloace fixe de la toate birourile şi împreună cu contabilul şef al serviciului stabileşte valoarea astfel încât să se încadreze în creditul bugetar aprobat în acest scop şi totodată să se respecte OUG nr. 34/2006 privind achiziţiile publice modificată şi completată cu OUG 94/2007, OUG nr.34/2006, HG nr. 53/1999 privind aprobarea clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor – CPSA;
–          întocmeşte nota de comandă care se semnează de către şeful de serviciu, contabilul şef, aplicându-se şi viza de control financiar preventiv;
–          eliberează către toate serviciile pe bază de bond de consum, materiale aprovizionate. Bonurile de consum se aprobă de către contabilul şef al serviciului.
–          Operează în calculator aprovizionările şi consumurile de materiale şi obiecte de inventar;
–          are obligaţia să întocmească corect toate documentele cu care lucrează respectând toate actele normative în vigoare şi să păstreze în bune condiţii documentele în vederea arhivării lor;
–          are obligaţia să asigure confidenţialitatea asupra informaţiilor şi a datelor pe care le deţine ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;
–          întocmeşte „fişa de calcul” pentru stabilirea cuantumului ajutorului social. Fişa de calcul va fi semnată de către şeful de birou – SPSS, care va aplica şi ştampila privind regularitatea, realitatea şi legalitatea datelor. Totodată pe fişa de calcul se aplică ştampila de control financiar preventiv cu semnătura contabilului şef.
–          întocmeşte „fişa de calcul” pentru încălzirea cu lemne pentru beneficiarii de ajutor social.
–          operează în bazele de date lunar, toate modificările intervenite în dosarele beneficiarilor de ajutor social;
–          înregistrează în programul de salarizare toate datele necesare privind angajaţii proprii ai serviciului care intră în activitate
–          operează modificările intervenite în executarea contractelor de muncă în cazul angajaţilor proprii (modificare, încetare)
–          întocmeşte lunar statele de avans (după caz) şi lichidare pentru plata salariului cuvenit angajaţilor proprii
–          întocmeşte fişele fiscale şi răspunde de depunerea lor la organul fiscal la termenele prevăzute de lege
–          operează deducerile suplimentare acordate angajaţilor proprii
–          întocmeşte statele de acordare a primelor şi al 13-lea salariu pentru angajaţii proprii
–          eliberează adeverinţe pentru salariaţii proprii
–          întocmeşte lunar situaţia recapitulativă privind plata salariilor in 2 exemplare, însoţita de ordinele de plata pentru viramente
–          are obligaţia să întocmească corect toate documentele cu care lucrează respectând actele normative în vigoare şi să păstreze în bune condiţii documentele în vederea arhivării lor
–          răspunde de corecta gestionare a bazelor de date privind salarizarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav. Ori de câte ori se impune, se actualizează bazele de date (modificări, suspendări, încetarea contractelor de muncă)
–          calculează corect drepturile salariale referitoare la indemnizaţiile pentru incapacitatea temporara de muncă, indemnizaţia de maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, ajutorul de deces respectând prevederile Legii 19/2000 cu modificările şi completările ulterioare.
–          verifică statele de plată privind calculul corect al asigurărilor sociale de stat, deducerilor de bază şi suplimentare, calculul corect al impozitului şi reţinerilor din salarii, respectându-se actele normative în vigoare;
–          întocmeşte şi depune lunar declaraţiile de salarii pentru CAS, CASS, şomaj, impozit,respectându-se actele legale în vigoare; Dacă este cazul se vor depune declaraţii rectificative (în cazul imputaţiilor).
–          întocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor de indemnizaţii ale persoanelor cu handicap grav care optează pentru plata unei indemnizaţii în conformitate cu Ordinul 794/2002 si 380/2002;
–          asigură gestionarea bazelor de date privind indemnizaţiile acordate persoanelor cu handicap grav, în baza Legii nr. 448/2006; Actualizează bazele de date de câte ori se impune;
–          are obligaţia să depună la instituţia bancară situaţia borderourilor, însoţită de o copie a ordinului de plată cu care se vizează suma atât pentru salariile asistenţilor personali cât şi pentru persoanele beneficiare de indemnizaţii;
–          întocmeşte situaţia reţinerilor din salarii pentru a putea verifica viramentele;
–          calculează corect şi ţine evidenţa concediilor de odihnă având în vedere efectuarea acestora până la sfârşitul anului;
–          ţine evidenţa situaţiei pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în vederea eliberării corecte a adeverinţelor;
–          urmăreşte înscrierile efectuate în fişele fiscale, efectuează regularizarea sumelor şi depune fişele fiscale la temenele prevăzute de lege;
–          ţine evidenţa deducerilor suplimentare acordate asistenţilor personali;
–          eliberează adeverinţe privind asistenţii personali ori de câte ori sunt solicitări;
–          Are obligaţia să întocmească corect toate documentele cu care lucrează respectând actele normative în vigoare şi să păstreze în bune condiţii documentele în vederea arhivării lor.
        Actele normative în baza cărora funcţionează Compartimentului Contabilitate resurse Umane Administrativ sunt următoarele: Legea nr. 19/2000, Legea nr. 76/2002, Legea nr. 571/2003, Ordin nr. 161/2004, Legea nr. 53/2003, Legea nr.95/2006, Legea 543/1995, HG nr. 518/1995, Legea nr. 22/1969, Ordin nr. 1753/2004, Legea nr. 82/1991, Decretul 209/1976, Legea nr. 45/2003, Legea 448/2006, OUG nr. 46/2004, OUG nr. 123/2003 actualizată, Ordin 290/2003, Legea nr. 15/1994 republicată şi actualizată, HG 2139/2004, Legea nr. 416/2001, Legea nr.273/2006 actualizată.
 
 
 
 
C. Compartiment creşe;
Creşele funcţionează conform Legii nr. 263 din 19. 07.2007, privind înfiinţarea , organizarea şi funcţionarea creşelor şi a Legii nr. 272 din 07.07.2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2007.
                Creşele sunt instituţii publice specializate în servicii cu caracter social, medical, educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni şi 4 ani.
                În îndeplinirea scopului lor, creşele realizează, în principal, următoarele activităţi:
– asigură servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni şi 4 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate,
– asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor , potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni şi 4 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate,
– asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluări copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală după caz, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate,
– asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate,
– colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ cu părinţii / reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate,
– asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii / reprezentanţii legali ai copilului, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate,
– contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi şi sesizează instituţiile abilitate în acest sens, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate,
Înscrierea copiilor la creşă este realizată în temeiul unei solicitări scrise din partea părinţiilor/reprezentanţilor legali ai copiilor, în ordinea datei de depunere a cererilor şi în conformitate cu numărul de locuri aprobate.
 
D. Complex de servicii sociale pentru persoane adulte socio-dependente;
 
a) Unitatea de Asistenţă Medico – Socială;
 
(1) Unitatea de Asistenţă Medico – Socială este o instituţie publică specializată, de tip rezidenţial, cu personalitate juridică, aflată în subordinea D.A.S. conform H.C.L. nr. 225/2008 şi îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre de consiliu local.
(2) Conducerea U.A.M.S. Mediaş este asigurată de către un şef de unitate. În realizarea atribuţiilor sale, şeful de unitate este sprijinit de un Consiliu Consultativ compus din 7 membrii după cum urmează:
a)  2 reprezentanţi ai autorităţilor sau persoanelor juridice care au înfiinţat ori, după caz, care finanţează instituţia
b)  2 reprezentanţi ai beneficiarilor
c) 1 reprezentant al Consiliului local pe a cărui rază administrativ teritorială funcţionează instituţia
d) 2 reprezentanţi aleşi de către şi din cadrul organizaţiilor neguvernamentale din domeniul serviciilor sociale şi din unitatea administrativ teritorială pe a cărei rază funcţionează instituţia.
(3) Serviciile medicale şi de îngrijire asigurate de Unitatea de Asistenţă Medico – Socială sunt prevăzute în anexa care face parte din Instrucţiunile de aplicare a normelor privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de asistenţă medico – sociale aprobate prin HG. Nr. 412/2003 la acestea fiind adăugate serviciile recomandate la externarea din unităţile sanitare cu paturi propuse în biletele de ieşire, scrisori medicale, planuri de recuperare sau de către medicii de familie propuse în planul de tratament specific bolii respective.
(4) Serviciile sociale de care pot beneficia persoanele internate în unităţile de Asistenţă Medico – Socială sunt următoarele:
– identificare şi evaluare
– informare în domeniu
– consiliere
– sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză
– reintegrare  familie
– reintegrare comunitate
– servicii de bază pentru activităţile zilnice
– servicii de suport pentru activităţile instrumentale de zi cu zi
– servicii de îngrijire social-medică de natură medicală
– servicii de îngrijire paleativă
– servicii de recuperare şi reabilitare
– suport şi acompaniament
– găzduire pe perioadă determinată
– promovare relaţii sociale (socializare)
– servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive (prepararea şi distribuirea hranei)
– alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate
Serviciile sociale prevăzute la alin.4 sunt asigurate de personalul specializat al D.A.S..
(5) Încadrarea cu personal medical şi auxiliar al unităţilor de asistenţă medico – socială va fi efectuată în conformitate cu următorul normativ:
A. Personal medico – sanitar
 1. Un medic la 25 de paturi;
 2. Un cadru sanitar mediu la 15  paturi / tură;
B. Personal auxiliar:
 – o infirmieră la 12 paturi / tură;
C. Personal TESA (inclusiv personal de conducere)
– 10% din nr. total de posturi prevăzut în statul de funcţii
D. Muncitori şi alt personal de deservire:
– 10 % din nr. total de posturi prevăzut în statul de funcţii
(6)În unităţile de asistenţă medico – socială care nu au medic propriu angajat, serviciile medicale necesare pot fi asigurate prin contractarea cu furnizorii publici sau privaţi.
(7)Controlul activităţii Unităţilor de Asistenţă Medico – Socială şi al calităţii serviciilor medicale acordate este exercitat de personalul abilitat al D.S.P. Judeţene şi Inspecţia socială din punct de vedere social.
 
b) Compartiment – Îngrijire la domiciliu
 
(1).Sprijin şi suport în realizarea activităţilor de bază zilnice ale persoanei îngrijite la domiciliu:
a)         acordă ajutor total sau parţial la realizarea igienei corporale în funcţie de nevoie;
b)         acordă ajutor total sau parţial la îmbrăcat/dezbrăcat;
c)         acordă ajutor total sau parţial la realizarea igienei eliminărilor ;       
d)         acordă ajutor total sau parţial/asistă la servirea şi hrănirea beneficiarului;
e)         acordă ajutor la mobilizarea / deplasarea beneficiarului în interiorul locuinţei sau în exteriorul acesteia utilizând, în funcţie de nevoie, dispozitive speciale pentru deplasare;
(2).Sprijin şi suport în realizarea activităţilor instrumentale, persoanei îngrijite la domiciliu:
 1. acordă ajutor total sau parţial la prepararea hranei ;
 2. asigură condiţiile igienico-sanitare oferind sprijin total sau parţial la realizarea activităţilor gospodăreşti (curăţenie în locuinţă, spălat haine, spălat vase, etc.) sporindu-se astfel confortul beneficiarului;
 3. efectuează cumpărături , plata facturilor la utilităţi în funcţie de necesitate;
 4. acordă ajutor la gestionarea resurselor alocate, dacă beneficiarul solicită acest lucru sau în funcţie de nevoie;
 5. supraveghează starea de sănătate a beneficiarului, îl însoţeşte la cabinetul medical, anunţă serviciul medical de urgenţă, în funcţie de necesitate;
 6. respectă şi aplică prescripţiile medicale, administrând medicamente numai pe cale orală;
 7. Însoţeşte beneficiarul şi asigură transportul acestuia cu mijloace de transport (autobuz, troleibuz, taxi, etc.) la deplasarea în afara locuinţei, pe raza municipiului Mediaş;
(3) Alte atribuţii:
–          completează fişa de îngrijire a persoanei asistate;
–          participă la întâlnirile de lucru derulate cu îngrijitorii la domiciliu şi/sau cu angajaţii  D.A.S.;
–          asigură păstrarea confidenţialităţii datelor persoanelor pe care le deservesc
–          îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, în conformitate cu reglementările profesionale şi cerinţele postului;
–          respectă normele de protecţie a muncii şi prevenire a incendiilor;
–          respectă programul de lucru stabilit;
–          sarcinile de serviciu sunt obligatorii;
Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de coordonatorul echipei şi/sau şeful ierarhic superior;
Răspunde de cunoaşterea prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de îngrijire la domiciliu.
 
c) Compartiment asistenţă medicală în unităţile de învăţământ
 
(1)  Compartimentul asistenţă medicală în unităţile de învăţământ este un compartiment nou înfiinţat în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, conform H.C.L. nr. 225/2009, prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale;
(2) Asistenţa medicală şi stomatologică a preşcolarilor şi elevilor  se asigură în cabinetele medicale şi stomatologice din grădiniţele şi şcolile din municipiul Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou cu respectarea legislaţiei ce reglementează activitatea de asistenţă medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;
(3) Prin cabinetele medicale şi stomatologice din grădiniţele şi şcolile din municipiul Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou se asigură asistenţa medicală şi stomatologică preventivă şi curativă conform prevederilor Ordinului 653/2001 cu modificările şi completările ulterioare;
(4) Atribuţiile cadrelor medicale, medici, medici stomatologi şi asistenţi medicali din cadrul compartimentului asistenţă medicală în unităţile de învăţământ sunt stabilite conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 la Ordinul 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;
ATRIBUŢIILE medicilor din cabinetele medicale din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior privind asistenţa medicală preventivă
A. Atribuţii referitoare la prestaţii medicale individuale
 1. Examinează toţi preşcolarii din grădiniţe, elevii care urmează să fie supuşi examenului medical de bilanţ al stării de sănătate [clasele I, a IV-a, a IX-a*) şi a XII-a, ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici], precum şi studenţii din anul al II-lea de studii pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică şi neuropsihică şi pentru depistarea precoce a unor eventuale afecţiuni.
 2. Dispensarizează elevii din toate clasele şi studenţii din toţi anii universitari cu probleme de sănătate, aflaţi în evidenţa specială, în scop recuperator.
 3. Selecţionează din punct de vedere medical elevii cu probleme de sănătate, în vederea orientării lor şcolar-profesionale la terminarea şcolii generale de 9 ani şi a liceului.
 4. Examinează, eliberând avize în acest scop, elevii şi studenţii care urmează să participe la competiţii sportive.
 5. Examinează elevii şi studenţii care vor pleca în vacanţe în diverse tipuri de tabere (de odihnă, sportive etc.), semnând şi parafând fişele medicale de tabără.
 6. Examinează elevii şi studenţii din evidenţa specială, care urmează să plece la cure balneare.
 7. Examinează elevii şi studenţii care vor fi supuşi imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicaţii medicale temporare şi supraveghează efectuarea vaccinărilor şi apariţia reacţiilor adverse postimunizare (RAPI).
 8. Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigaţii de laborator, în vederea depistării afecţiunilor infectocontagioase la subiecţi şi contacţi.
 9. Supraveghează tratamentele chimioterapice şi imunosupresoare ale elevilor şi studenţilor care au indicaţie pentru acestea.
 10. Eliberează pentru elevii şi studenţii cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii parţiale de efort fizic şi de anumite condiţii de muncă în cadrul instruirii practice în atelierele şcolare.
 11. Eliberează scutiri medicale de prezenţă la cursurile şcolare şi universitare teoretice şi practice pentru elevii şi studenţii bolnavi.
 12. Eliberează scutiri medicale, parţiale sau totale, de la orele de educaţie fizică şcolară, în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
 13. Vizează documentele medicale eliberate de alte unităţi sanitare pentru motivarea absenţelor de la cursurile şcolare şi universitare.
 14. Eliberează adeverinţe medicale la terminarea şcolii generale, profesionale şi de ucenici, precum şi a liceului sau a facultăţii.
 15. Efectuează triajul epidemiologic după vacanţa şcolară sau ori de câte ori este nevoie, depistează activ prin examinări periodice anginele streptococice şi urmăreşte tratamentul cazurilor depistate.
 16. Controlează prin sondaj igiena individuală a preşcolarilor şi şcolarilor.
 17. Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădiniţe, cantine şcolare şi studenţeşti, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecţii alimentare.
 18. Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenţă, materiale sanitare şi cu instrumentar medical.
 
 
B. Atribuţii referitoare la prestaţii medicale la nivelul colectivităţilor
 1. Iniţiază supravegherea epidemiologică a preşcolarilor din grădiniţe, a elevilor şi a studenţilor, scop în care îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) depistează, izolează şi declară orice boală infectocontagioasă;
  b) sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi participă la efectuarea de acţiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecţi sau contacţi din focarele de boli transmisibile;
  c) aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicaţia medicilor epidemiologi;
  d) iniţiază acţiuni de prelucrare antiparazitară (pediculoză, scabie) şi antiinfecţioasă (dezinfecţie-dezinsecţie) în focarele din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior (hepatită virală, tuberculoză, infecţii streptococice, boli diareice acute etc.);
  e) iniţiază acţiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic.
 2. Controlează zilnic respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ, cazare şi alimentaţie din unităţile de învăţământ arondate.
 3. Vizează întocmirea meniurilor din grădiniţe, cantine şcolare şi studenţeşti şi efectuează anchete alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii raţionale.
 4. Iniţiază, desfăşoară şi controlează diversele activităţi de educaţie pentru sănătate (instruirea grupelor sanitare, lecţii de educaţie pentru sănătate la elevi, lectorate cu părinţii, prelegeri în consiliile profesorale, instruiri ale personalului didactic şi administrativ).
 5. Iniţiază cursuri de educaţie sexuală şi de planning familial, precum şi cursuri de nutriţie şi stil de viaţă.
 6. Urmăreşte modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic şi la orele de educaţie fizică).
 7. Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei, de către personalul didactic şi administrativ-gospodăresc din unităţile arondate.
 8. Participă la acţiunile profilactice organizate şi desfăşurate de alte foruri medicale în şcoli şi unităţi de învăţământ superior (testări PPD 2u. pentru TBC etc.).
 9. Completează împreună cu cadrele medii din subordine dările de seamă statistice (SAN) lunare şi anuale privind morbiditatea înregistrată şi activitatea cabinetelor medicale din grădiniţele, şcolile şi unităţile de învăţământ superior arondate.
 10. Participă la comisiile medicale de examinare a candidaţilor la concursurile de admitere în licee, şcoli profesionale, postliceale şi în unităţi de învăţământ superior.
 11. Participă la anchetele stării de sănătate iniţiate în unităţile de copii şi tineri arondate.
 12. Prezintă în consiliile profesorale ale şcolilor şi unităţilor de învăţământ superior arondate o analiză anuală a stării de sănătate a elevilor/studenţilor.
 13. Constată abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice, informând reprezentanţii inspecţiei sanitare de stat din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de lege.
ATRIBUŢIILE medicilor din cabinetele medicale din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior privind asistenţa medicală curativă
 1. Acordă la nevoie primul ajutor preşcolarilor, elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ arondate medicilor respectivi.
 2. Examinează, tratează şi supraveghează medical elevii bolnavi, izolaţi în infirmeriile şcolare, precum şi studenţii bolnavi.
 3. Acordă consultaţii medicale la solicitarea elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ arondate, trimiţându-i, după caz, pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate.
 4. Prescrie medicamente eliberate fără contribuţie personală, pentru maximum 3 zile, elevilor şi studenţilor care prezintă afecţiuni acute care nu necesită internare în spital.
 5. La recomandarea expresă a medicului specialist prescrie medicamente eliberate fără contribuţie personală pentru elevii şi studenţii care prezintă afecţiuni cronice.
ATRIBUŢIILE medicilor stomatologi din cabinetele stomatologice din şcoli şi unităţi de învăţământ superior privind asistenţa stomatologică preventivă şi curativă
 1. Aplică măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare şi a afecţiunilor orodentare.
 2. Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al preşcolarilor, elevilor şi studenţilor şi trimit la specialist cazurile care depăşesc competenţa cabinetului stomatologic şcolar.
 3. Depistează activ şi dispensarizează afecţiunile orodentare.
 4. Urmăresc dezvoltarea armonioasă a aparatului dento-maxilar prin conservarea şi refacerea morfologiei dentare.
 5. Urmăresc refacerea morfologiei funcţionale a dinţilor temporari şi permanenţi.
 6. Asigură profilaxia funcţională de condiţionare a obiceiurilor vicioase.
 7. Examinează parodonţiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice.
 8. Examinează, stabilesc diagnosticul şi efectuează tratamentul cariilor dentare.
 9. Efectuează intervenţii de mică chirurgie stomatologică (extracţii de dinţi, incizii de abcese dentare).
 10. Împreună cu specialiştii stomatologi-parodontologi dispensarizează elevii şi studenţii care prezintă anomalii dento-maxilare şi parodontopatii şi efectuează tratamentele indicate de aceştia.
 11. Acordă primul ajutor în caz de urgenţă în colectivităţile arondate.
 12. Efectuează educaţia preşcolarilor, elevilor şi studenţilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare şi a anomaliilor dento-maxilare.
 13. Aplică şi controlează respectarea măsurilor de igienă şi antiepidemice.
 14. Controlează sterilizarea corectă a aparaturii şi instrumentarului medical.
 15. Colaborează cu medicul şcolar de medicină generală, cu medicul cabinetului medical studenţesc şi cu medicul de familie sau de alte specialităţi pentru prevenirea afecţiunilor orodentare prin care se pot manifesta unele afecţiuni cronice.
 16. Depistează precoce leziunile precanceroase şi formele de debut ale bolii canceroase la nivelul cavităţii bucale şi îndrumă pacientul către serviciul de specialitate.
 17. Eliberează scutiri medicale pentru absenţe de la cursuri din motive stomatologice, în condiţiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
 18. Asigură aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare şi tot ceea ce este necesar pentru o bună funcţionare a cabinetului.
 19. Raportează anual direcţiei de sănătate publică teritoriale starea de sănătate orodentară a copiilor şi tinerilor din colectivităţile arondate.
 20. Întocmeşte la sfârşitul fiecărui ciclu de învăţământ bilanţul de sănătate orodentară care va însoţi copiii şi tinerii în ciclul următor.
 
ATRIBUŢIILE cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale din grădiniţe privind asistenţa medicală preventivă şi curativă
 1. Participă alături de medicul colectivităţii la examinarea copiilor în cadrul examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate.
 2. Efectuează de două ori pe an (la începutul şi la sfârşitul anului de învăţământ) controlul periodic al copiilor (somatometrie, somatoscopie, aprecierea acuităţii vizuale şi auditive) şi interpretează datele privind dezvoltarea fizică a tuturor preşcolarilor din grădiniţe, înscriindu-le în fişele medicale ale acestora.
 3. Urmăresc ca educatoarele să aprecieze dezvoltarea neuropsihomotorie şi a limbajului preşcolarilor (conform metodologiei cuprinse în anexa nr. 8 la ordin), consemnând în fişele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.
 4. Completează documentele medicale ale copiilor care urmează să fie înscrişi în clasa I.
 5. Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) şi activă (jocuri) a copiilor şi condiţiile în care se realizează acestea.
 6. Îndrumă personalul educativ în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mişcare) a organismului copiilor.
 7. Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor în timpul spălării acestora şi la servirea mesei.
 8. Participă la întocmirea meniurilor săptămânale şi efectuează periodic anchete privind alimentaţia copiilor.
 9. Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar, constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie şi a mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar şi starea de sănătate a acestuia, cu interdicţia de a presta activităţi în bucătărie pentru persoanele care prezintă febră, diaree, infecţii ale pielii, tuse cu expectoraţie, amigdalite pultacee, aducând la cunoştinţă conducerii grădiniţei aceste constatări.
 10. Asistă la scoaterea alimentelor din magazie şi controlează calitatea organoleptică a acestora, semnând foaia de alimentaţie privind calitatea alimentelor.
 11. Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la preşcolari.
 12. Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologic) al copiilor la primirea în colectivitate.
 13. Izolează copiii suspecţi de boli transmisibile şi anunţă urgent medicul colectivităţii.
 14. Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice faţă de contacţi şi efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecţii etc.
 15. Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urină) laboratoarelor de bacteriologie şi ridică buletinele de analiză în situaţii de apariţie a unor focare de boli transmisibile în colectivitate.
 16. Aplică, în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii şi Familiei, tratamentul profilactic al preşcolarilor, sub supravegherea medicului colectivităţii.
 17. Supraveghează starea de sănătate şi de igienă individuală a copiilor, iar în situaţii de urgenţă anunţă, după caz, medicul colectivităţii, serviciul de ambulanţă sau/şi familiile preşcolarilor.
 18. Ţin evidenţa examinărilor medicale periodice pe care personalul angajat din colectivitate are obligaţia să le efectueze în conformitate cu normele Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
 19. Întocmesc zilnic evidenţa copiilor absenţi din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiţionată de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie pentru absenţe ce depăşesc 3 zile.
 20. Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădiniţă (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, spălătorie-călcătorie, grupuri sanitare, curte etc.), aducând operativ la cunoştinţă conducerii colectivităţii deficienţele constatate.
 21. Execută activităţi de statistică sanitară prin completarea dărilor de seamă statistice (SAN), calcularea indicilor de dezvoltare fizică şi de morbiditate (incidenţă, prevalenţă etc.).
 22. Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivităţii, activităţi de educaţie pentru sănătate cu părinţii, copiii şi cu personalul adult (educativ, TESA) din grădiniţă.
 23. Gestionează în condiţiile legii şi pe baza normelor Ministerului Sănătăţii şi Familiei instrumentarul, materialele sanitare şi medicamentele de la aparatul de urgenţă şi răspund de utilizarea lor corectă.
 24. Completează, sub supravegherea medicului colectivităţii, condica de medicamente şi de materiale sanitare pentru aparatul de urgenţă.
 25. Însoţesc copiii din grădiniţă, în cazul deplasării acestora într-o tabără de vacanţă, pe toată durata acesteia.
 26. Acordă preşcolarilor primul ajutor în caz de urgenţă şi supraveghează transportul acestora la unităţile sanitare.
 27. Efectuează tratamente curente preşcolarilor, la indicaţia medicului.
 28. Supraveghează preşcolarii izolaţi în infirmerie şi efectuează tratamentul indicat acestora de către medic.
 29. Asigură asistenţa medicală de urgenţă în taberele de odihnă pentru preşcolari, scop în care pot fi detaşate în aceste unităţi.
ATRIBUŢIILE cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale şcolare
I. Activităţi medicale privind asistenţa medicală preventivă
1. Efectuează în fiecare an examinarea medicală periodică a elevilor, semnalând medicului aspectele deosebite constatate.
1.1. Efectuează, potrivit anexei nr. 8b) la ordin, examenul dezvoltării fizice: somatometrie (înălţime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecvenţă cardiacă, forţă musculară manuală, capacitate vitală pulmonară). Datele de somatometrie se interpretează pe baza standardelor naţionale, cu consemnarea rezultatelor în fişe.
1.2. Depistează tulburările de vedere (optometrie).
1.3. Depistează tulburările de auz (audiometrie tonală).
2. Participă la examinările medicale de bilanţ al stării de sănătate, efectuate de medicul şcolii la elevii din clasele I, a IV-a, a IX-a*), din ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici, precum şi de medicul cabinetului medical studenţesc la studenţii din anul II de studii.
3. Participă la dispensarizarea elevilor şi a studenţilor-problemă aflaţi în evidenţa specială, asigurând prezentarea acestora la controalele planificate de medicii din cabinetele unităţilor de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate, şi aplică tratamentele prescrise de aceştia împreună cu medicii de familie. Consemnează în fişele medicale ale elevilor şi studenţilor rezultatele examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate şi rezultatele controalelor elevilor şi studenţilor dispensarizaţi, sub supravegherea medicului şcolii sau al unităţii de învăţământ superior, precum şi motivările absenţelor din cauză medicală ale elevilor şi studenţilor, scutirile medicale de la orele de educaţie fizică şcolară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică şcolară.
4. Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare şi anuale privind activitatea cabinetului medical şcolar sau studenţesc, calculând indicatorii de prevalenţă, incidenţă şi structură a morbidităţii; completează partea medicală a fişelor de tabără de odihnă ale elevilor şi studenţilor, precum şi adeverinţele medicale la elevii care termină clasa a IX-a**), a XII-a şi ultimul an al şcolilor de ucenici şi profesionale şi pentru studenţii care termină cursurile instituţiilor de învăţământ superior.
5. Participă alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate, şcoli profesionale şi de ucenici sau, după caz, la vizita medicală a candidaţilor care se înscriu în instituţii de învăţământ superior.
6. Acordă consultaţii privind planificarea familială, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală şi participă la anchetele stării de sănătate din colectivităţile de copii şi tineri arondate.
7.Activităţi cu caracter antiepidemic:
a) Efectuează catagrafia elevilor/studenţilor supuşi (re)vaccinărilor.
b) Efectuează sub supravegherea medicului imunizările profilactice planificate, în conformitate cu Programul naţional de imunizări.
c) Înregistrează în fişa de consultaţie şi în registrul de vaccinări imunizările efectuate.
7.1. Efectuează triajul epidemiologic la toţi elevii după fiecare vacanţă, precum şi alte triaje, atunci când este cazul.
7.2. Execută acţiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în şcoli sau unităţi de învăţământ superior, întocmind şi fişe de focar (gamaglobulinizare a contacţilor de hepatită virală acută, prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, prelucrarea sanitară a elevilor cu pediculoză şi scabie, prelevarea de tampoane de pe echipamentul de protecţie al personalului blocului alimentar şi de pe instrumentele de lucru ale acestuia).
7.3. Efectuează catagrafierea tuturor elevilor şi studenţilor supuşi depistării biologice prin intradermoreacţia la PPD 2u., participând la efectuarea acesteia, precum şi revaccinarea BCG împreună cu personalul dispensarului TBC teritorial.
8. Controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru remedierea situaţiilor deficitare constatate.
9. Controlează zilnic respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ (săli de clasă, laboratoare, ateliere şcolare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditaţii, grupuri sanitare, spălătorii) şi de alimentaţie (bucătării şi anexele acestora, săli de mese), consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute şi aducându-le la cunoştinţă conducerilor unităţilor şcolare sau de învăţământ superior.
10. Participă împreună cu medicul la întocmirea meniurilor şi la efectuarea anchetei alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii raţionale în cantinele şcolare şi studenţeşti, controlând zilnic proprietăţile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie şi modul de funcţionare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.
11. Ţin evidenţa examenelor medicale periodice pe care personalul adult din unitatea de învăţământ arondată este obligat să le efectueze în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
12. Efectuează, sub îndrumarea medicului, acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul elevilor, al studenţilor, al familiilor elevilor şi al cadrelor didactice.
12.1. Instruiesc grupele sanitare şi însoţesc la concursuri, în toate fazele superioare, echipa selecţionată.
12.2. Ţin lecţii sau prelegeri privind educaţia pentru sănătate elevilor şi studenţilor, pe clase sau pe ani universitari şi, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstraţii practice.
12.3. Participă la lectoratele cu părinţii elevilor pe teme de educaţie pentru sănătate.
12.4. Desfăşoară acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lecţii şi demonstraţii de prim ajutor.
12.5. Participă la consiliile profesorale în care se discută şi se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învăţământ arondată.
12.6. Instruieşte personalul administrativ şi de îngrijire din spaţiile de învăţământ, cazare şi de alimentaţie asupra sarcinilor ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spaţiile respective.
II. Activităţi medicale privind asistenţa medicală curativă
 1. Asigură elevilor şi studenţilor acordarea primului ajutor în caz de urgenţă şi supraveghează transportul acestora la unităţile sanitare.
 2. Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgenţe medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.
 3. Efectuează tratamente elevilor şi studenţilor, la indicaţia medicului.
 4. Supraveghează elevii izolaţi în infirmerie şi le efectuează acestora tratamentul indicat de medic.
 5. Asigură asistenţa medicală de urgenţă în taberele pentru elevi şi studenţi, scop în care pot fi detaşate în aceste unităţi.
III. Activităţi de perfecţionare a pregătirii profesionale
 1. Participă la instruirile pe probleme de medicină şi igienă şcolară, precum şi pe probleme sanitaro-antiepidemice, organizate de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
 2. Participă în perioada vacanţelor şcolare şi studenţeşti la cursuri sau instruiri profesionale.
IV. Activitatea în perioada vacanţelor şcolare şi studenţeşti
 1. Definitivează interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fişele medicale şcolare, completează adeverinţele medicale pentru elevii care termină clasele a IX-a**), a XII-a şi ultimul an al şcolii profesionale şi de ucenici şi consemnează în fişele medicale ale elevilor şi studenţilor vaccinările efectuate.
 2. Participă la comisiile medicale de înscriere în şcoli profesionale, postliceale şi în licee de specialitate.
*) Sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare, potrivit legii.
**) Sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare, potrivit legii
ATRIBUŢIILE
cadrelor medii sanitare din cabinetele stomatologice din şcoli şi unităţi de învăţământ superior privind asistenţa stomatologică preventivă şi curativă
 1. Desfăşoară activitate de medicină preventivă şi curativă împreună cu medicul stomatolog şi sub îndrumarea acestuia (examene medicale în conformitate cu prevederile anexei nr. 8 la ordin, activitate de educaţie pentru sănătate, controlul aplicării şi respectării normelor de igienă orodentară, cu accent pe prevenirea cariei dentare).
 2. Asigură primul ajutor în caz de urgenţă preşcolarilor, elevilor şi studenţilor şi supraveghează transportul acestora la unităţile sanitare.
 3. Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgenţe medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.
 4. Efectuează şi răspund de sterilizarea instrumentarului.
 5. Aplică orice alte măsuri de igienă şi antiepidemice în cadrul cabinetului stomatologic, stabilite de medicul stomatolog.
 6. Desfăşoară şi alte activităţi conexe:
  a) completarea, sub supravegherea medicului, a rapoartelor statistice;
  b) gestionarea, în condiţiile legii şi în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii şi Familiei, a instrumentarului, materialelor sanitare şi medicamentelor din cabinetul stomatologic.
(5) Normarea personalului medico – sanitar în cabinele medicale din grădiniţele şi unităţile şcolare se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului 653/2001 cu modificările şi completările ulterioare;
(6) Finanţarea cheltuielilor de personal pentru categoriile profesionale din asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată în unităţile de învăţământ se suportă de la bugetul local, din sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în baza cererii de finanţare lunară, înaintată Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu.
 
F. BIROU SMURD
Biroul SMURD din cadrul D.A.S. Mediaş reprezintă componenta instituţională a administraţiei publice locale Mediaş în cadrul serviciului SMURD  constituit în parteneriat cu Autoritatea de Sănătate Publică prin Spitalul Judeţean Sibiu (UPU), cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă, I.S.U. Sibiu, prin Detaşamentul de pompieri Mediaş şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, Legea nr. 286/2006 şi Legea nr. 95/2006 privind reforma în sănătate, capitolele referitoare la medicina de urgenţă.
Acest serviciu funcţionează în vederea apărării şi salvării de vieţi omeneşti atunci când acestea sunt expuse unui pericol iminent determinat de diferiţi factori care apar în timpul unor evenimente care se produc la nivelul sectorului de competenţă.
Contribuţia D.A.S. Mediaş constă în angajarea şi şcolarizarea unui număr de cinci pompieri salvatori care îşi desfăşoară activitatea în echipaje mixte raportându-se la Regulamentul de ordine interioară al Detaşamentului de pompieri Mediaş.
Salarizarea acestor pompieri salvatori se face de la bugetul local prin bugetul D.A.S. Mediaş.
D.A.S. Mediaş a desemnat un funcţionar public care coordonează activitatea biroului S.M.U.R.D. şi menţinerea relaţiilor cu instituţiile partenere.
Pompierii salvatori angajaţi de D.A.S. Mediaş, se subordonează din punct de vedere administrativ, sefului ierarhic din cadrul D.A.S., directorului executiv D.A.S. Din punct de vedere operativ comandantului subunităţii de pompieri iar din punct de vedere medical dispecerului Serviciului Judeţean de Ambulanţă Sibiu.
In baza cursului de pregătire, pompierii salvatori din cadrul S.M.U.R.D. Mediaş au dobândit următoarele competenţe specifice:
–          evaluarea primară şi secundară a pacientului.
–          Măsurarea şi raportarea valorilor funcţiilor vitale( respiraţie, puls,T.A., pulsoximetrie) şi Glasgow Coma Score, către Dispeceratul de urgenţă.
–          Asigurarea şi menţinerea liberă a căilor respiratorii superioare prin manevrele de bază pe calea orofaringiană în cazul pacienţilor inconştienţi.
–          Eliberarea căilor respiratorii prin manevra Heimilch precum şi prin utilizarea aparaturii specifice din dotare(aspirator de mucozităţi, electric sau manual).
–          Poziţionarea victimei într-o poziţie de siguranţă folosind decubitul potrivit ei .
–          Poziţionarea victimei în poziţie potrivită, respectând regulile primului ajutor.
–          Imobilizarea coloanei cervicale manual şi prin utilizarea mijloacelor specifice(guler cervical).
–          Manipularea şi transferul acesteia, utilizând mijloacele specifice din dotare, Imobilizarea victimei utilizând mijloacele din dotare.
–          Imobilizarea membrelor superioare şi inferioare cu suspiciune de fractură utilizând  mijloacele din dotare (atele sau saltea vacuum).
–          Controlul hemoragiei prin aplicarea presiunii directe sau bandajului compresiv.
–          Utilizarea garoului rămâne rezervată situaţiilor extreme, situaţii în care se va cere aprobarea medicului coordonator de la dispecerat, cu excepţia situaţiilor unde comunicarea cu dispeceratul este imposibilă.
–          Primul ajutor în cazul plăgilor.
–          Primul ajutor în cazul leziunilor oculare de natură chimică ( spălarea ochilor ).
–          Descarcerarea şi extragerea victimelor din autoturismele accidentate sau din spaţiile ostile, utilizând mijloacele  specifice din dotare .
–          Descarcerarea şi extragerea victimelor fără imobilizare în cazul în care victima se află în pericol imediat sau în cazul în care victima şi personalul salvator se află în pericol imediat ( incendiu, pericol de explozie, gaze, substanţe toxice, etc.  )
–          Efectuarea manevrelor de resuscitare de bază.
–          Utilizarea defibrilatorului semiautomat extern aflat în dotare conform protocolului de resuscitare al Consiliului European de Resuscitare.
–          Administrarea de oxigen la diferite concentraţii şi debite pacienţilor prin mască sau sondă nazală.
–          Chemarea unui ajutor medical tehnic avansat, prin dispecerat, inclusiv alertarea elicopterului de intervenţie atunci când este cazul.
–          Transportul victimei către spitalul cel mai apropiat sau către spitalul indicat de dispecerat.
–          Completarea fişei de intervenţie precizând simptomatologia pacientului şi manevrele efectuate în acordarea primului ajutor.
La înfiinţarea serviciului şi la elaborarea protocolului au participat reprezentanţi ai tuturor partenerilor care nu au ridicat obiecţiuni cu privire la conţinutul acestuia şi au realizat responsabilitatea pe care o are fiecare parte în funcţionarea în condiţii şi standarde maxime a acestui serviciu atât de necesar comunităţii.
Menţinerea mijloacelor de intervenţie în stare continuă de funcţionare şi crearea premizelor pentru asigurarea climatului corespunzător pentru echipajele unităţii mobile vor creşte eficienţa în intervenţie reducând timpul de intervenţie, crescând considerabil şansa de reuşită a intervenţiilor. 
 
E. Asistentul personal
Este persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza programului individual de recuperare, readaptare şi reintegrare socială a persoanei cu handicap, elaborat de comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi şi respectiv de comisiile pentru protecţia copilului.
 
a)       să participe, o data la 2 ani, la instruirea organizată de D.A.S.;
b) de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
c) să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de munca, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
d) să trateze cu respect, bună – credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
e) să comunice D.A.S., în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenita în starea fizica, psihica sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natura să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege. 
Alte atribuţii D.A.S.
 
 1. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;
 2. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului sau cu agenţi economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;
 3. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea acordării diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului în funcţie de nevoile comunităţii locale;
 4. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin conform legii;
 5. asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 6. propune Consiliului Local Mediaş înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului;
 7. prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Local Mediaş, rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;
 8. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
 9. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
 10. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor în nevoie inclusiv îngrijirea la domiciliu;
 11. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestora;
 12. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de actele normative sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local Mediaş.
 Atribuţiile principale ale D.A.S. se realizează cu ajutorul tuturor salariaţilor prin contactul permanent şi nemijlocit al acestora cu beneficiarii serviciilor oferite : familiile aflate în situaţiile de risc, copii , cu persoanele vârstnice, cu handicap şi orice persoană aflată în nevoie, acordându-se o atenţie deosebită colaborărilor şi conlucrărilor în cadrul parteneriatelor de tip public/ public sau public/privat, statornicite cu organismele private autorizate sau acreditate în domeniu.
CAPITOLUL IV– CONDUCEREA
 
Art.9  – Conducerea D.A.S. se asigură de un director executiv şi un director executiv adjunct;
Art.10– Directorul executiv  se află în subordinea directă a Primarului municipiului Mediaş, asigură conducerea executivă a D.A.S. şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. În exercitarea atribuţiilor directorul executiv emite decizii.
                Directorul executiv reprezintă D.A.S. în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie şi are următoarele atribuţii principale:
a) exercită atribuţiile ce revin D.A.S. în calitate de persoană juridică;
b) exercită funcţia de ordonator de credite secundar;
c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al D.A.S. şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune aprobării Consiliului Local Mediaş;
d) elaborează şi supune aprobării Consiliului Local Mediaş proiectul strategiei anuale pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială la nivel local
e) elaborează proiectele regulamentelor de organizare şi funcţionare ale D.A.S., modificările şi completările necesare şi le propune spre aprobare Consiliului Local .
f) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Local Mediaş organigrama şi statul de funcţii;
g) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială , stadiul implementării strategiilor prevăzute la litera d şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi pe care le prezintă spre avizare Consiliului Local Mediaş;
h) aprobă statul de personal al D.A.S. ; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul D.A.S., potrivit legii;
i) controlează activitatea personalului din cadrul D.A.S. şi aplică sancţiuni disciplinare acestui personal;
k) întocmeşte fişa postului pentru directorul adjunct şi a personalului şefilor de servicii;
l) exercită orice alte atribuţii rezultate în sarcina sa din acte normative  sau din prezentul regulament şi din dispoziţia primarului.
Art.11 – În absenţa directorului executiv, atribuţiile acestuia se exercită de drept de către directorul adjunct;
Art.12 – Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului executiv al D.A.S., se face la propunerea Primarului prin hotărâre a Consiliului Local Mediaş .
CAPITOLUL V – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
 
Art. 13 – D.A.S. este finanţată din venituri alocate de la bugetul de stat , bugetul local şi venituri proprii.
Art. 14 – Bugetul de venituri şi cheltuieli al D.A.S. este elaborat şi propus spre avizare de către directorul executiv în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Primarului în calitate de ordonator principal de credite, după care este supus aprobării Consiliului Local.
 
CAPITOLUL VI – PATRIMONIUL
 
Art. 15 – Patrimoniul D.A.S. este format imobilele date în administrare prin  hotărâri ale Consiliului Local ,  care au făcut parte din domeniul public/privat al municipalităţii şi pe care le gestionează în condiţiile legii.
                Patrimoniul D.A.S. poate fi mărit prin achiziţii, donaţii, cu acordul părţilor, cu bunuri din partea unor instituţii ale administraţiei publice locale, ale unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate.
                Bunurile mobile şi imobile, aflate în administrarea D.A.S., se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege, în vederea protejării acestora.
Art. 16 – Pentru o bună funcţionare D.A.S. este dotată cu:
–          mijloace de transport auto supuse normativelor şi consumurilor legal reglementate;
–          mijloace tehnice pentru multiplicare şi imprimare;
–          echipamente tehnice audio-video;
–          calculatoare şi alte instrumente pentru prelucrarea şi centralizarea informatică a datelor;
Art. 17 – D.A.S. îşi constituie o bază de date, de informare şi documentare, printr-o bibliotecă proprie electronică sau formată din documente, cărţi şi publicaţii de specialitate.
CAPITOLUL VII – SANCŢIUNI DISCIPLINARE ŞI RĂSPUNDEREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI ALE CELORLALTE CATEGORII DE ANGAJAŢI
 
Art. 18 – Încălcarea cu vinovăţiei a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.
Art. 19 – Aplicarea sancţiunilor disciplinare funcţionarilor publici se face în baza statutului funcţionarilor publici de către directorul executiv, după cum urmează:
–          mustrare scrisă la propunerea şefului de serviciu;
–          celelalte sancţiuni, la propunerea comisiei de disciplină, constituită la nivelul instituţiei.
Art. 20 – (1) Aplicarea sancţiunilor disciplinare pentru personalul contractual şi funcţionarii publici se face respectând actele normative în vigoare şi a prezentului regulament.
Art. 21 – Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 571/2004, privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.
 
CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE
 
Art. 22 – Serviciile sociale din subordinea D.A.S. vor aduce la îndeplinire orice alte sarcini dispuse de Primar şi director în legătură cu activitatea acestora şi care nu sunt în prezent cuprinse în prezentul regulament.
                Sarcinile, atribuţiile şi competenţele din prezentul regulament pot fi completate şi modificate cu aprobarea Consiliului Local, ca urmare a modificării structurii organizatorice în baza noilor prevederi legale în domeniul asistenţei sociale.
                Fişa postului va cuprinde în mod detaliat şi concret atribuţiile şi responsabilităţile postului, reieşite din legislaţie şi din prezentul regulament.
                Fişele postului se aprobă de către directorul D.A.S. şi se actualizează ori de câte ori este nevoie în funcţie de dispoziţiile legale intervenite ulterior.
                Personalul direcţiei este obligat să cunoască sarcinile şi responsabilităţile ce revin compartimentului în care este încadrat şi să le îndeplinească întocmai.
                Nerespectarea dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare atrage după sine răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau după caz, penală.
                Directorul D.A.S. va aduce la cunoştinţa salariaţilor din subordine prevederile prezentului regulament.
                Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a fost aprobat prin HCL nr.194/2004 şi modificat prin HCL nr.106/2007, HCL nr.307/2007, HCL nr.382/2008, HCL nr.264/2009
Prezentul regulament intră în vigoare de la data ultimei modificări şi completări în baza HCL nr.
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a fost întocmit în 3 exemplare din care: 1 ex. Primar, 1 ex. Consiliu Local, 1 ex. D.A.S.
Art. 7.  – D.A.S. are rolul de a asigura la nivel local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, exercitândurmătoarele atribuţii principale, conform Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială:
a) elaborează şi implementează strategiile şi planurile de acţiune la nivel local, în concordanţă cu strategiile şi planurile naţionale şi judeţene de acţiune în domeniu, precum şi cu programul propriu de dezvoltare comunitară;
b) iniţiază şi aplică măsuri de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială şi asigură soluţionarea urgenţelor sociale;
c) coordonează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale în concordanţă cu nevoia socială identificată asigurând o acoperire echitabilă a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul municipiului Mediaş şi acordă sprijin financiar şi tehnic pentru susţinerea acestora;
d) propune înfiinţarea şi administrează serviciile sociale specializate, direct sau în parteneriat, ori prin contractare cu alte autorităţi şi instituţii publice şi private, forme de asociere a societăţii civile, inclusiv cu instituţii de cult recunoscute de lege, implicate în derularea programelor de asistenţă socială;
e) monitorizează şi evaluează serviciile sociale înfiinţate şi administrate;
f) elaborează şi implementează proiecte de finanţare naţională şi internaţională în domeniu;
g) acordă asistenţă de specialitate necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială;
h) elaborează şi propune Consiliului Local Mediaş, proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale şi a altor măsuri de asistenţă socială, în conformitate cu planul de acţiune propriu.
Art. 8 – D.A.S. are următoarele atribuţii specifice:
A. Serviciul de prestaţii şi servicii sociale .
a) Compartiment servicii sociale
 
Protecţie socială : Atribuţii şi competenţe:
 • Asigură realizarea activităţilor de asistenţa socială, în conformitate cu responsabilităţile ce   îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare;
 • Dezvoltă planuri de servicii sociale comunitare la nivelul municipiului Mediaş prin   implicarea tuturor instituţiilor şi factorilor care lucrează sau pot influenţa asistenţa şi  protecţia socială;
 • Urmăreşte punerea în aplicare a planului comunitar de asistenţă socială în sectoarele în care aplicarea acestuia este legată de activitatea serviciului;
 • Verifică în teren situaţiile care ţin de competenţa lui;
 • Ţine evidenţa anchetelor sociale;
 • Întocmeşte şi emite răspunsuri, în termenul legal de 30 de zile, la petiţiile adresate D.A.S.
 • Ia măsuri pentru soluţionarea, în cadrul competenţelor sale, a oricăror solicitări sau sesizări referitoare la cazuri sociale aflate în stare de risc social;
 • Asigură prin comunicări scrise şi invitaţii o legătură permanentă cu toţi beneficiarii sau solicitanţii de servicii în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale;
 • Urmăreşte în permanenţă identificarea unor categorii sau grupuri ţintă de persoane aflate în stare de risc social , în vederea iniţierii şi dezvoltării de noi programe de asistenţă şi protecţie socială;
 • Reprezintă autoritatea publică locală, atunci când este delegat în programele naţionale şi internaţionale, în vederea îmbunătăţirii asistenţei şi protecţiei sociale în municipiul Mediaş;
 • Întocmeşte statistici, informări, rapoarte, situaţii referitoare la domeniul de activitate, ce sunt solicitate în conformitate cu prevederile legale, de către autorităţile legale, parteneri locali, din ţară sau parteneri străini, precum şi alte instituţii, fundaţii sau organizaţii;
 • Verifică în teren şi pe bază de documente, toate solicitările privind întocmirea anchetelor sociale;
 • Efectuează formalităţile necesare înhumării persoanelor neidentificate decedate pe raza municipiului Mediaş si sat aparţinător Ighişul Nou;
 • Oferă asistenţă şi consiliere persoanelor care solicită ajutor social în vederea obţinerii drepturilor prevăzute  de Legea nr. 416/ 2001;
 • Asigură prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea şi combaterea situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare în vederea incluziunii sociale;
 • Asigură relaţionarea cu diversele servicii publice sau alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale;
 • Asigură buna desfăşurare a programului cu publicul, ce se desfăşoară în conformitate cu programul stabilit de conducătorul Direcţiei de Asistentă Socială;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi revin, potrivit prezentului regulament, legii şi obiectului de activitate al serviciului;
  În domeniul protecţiei persoanelor adulte:
 • completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială,
 • depune diligenţele pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;
 • verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul, modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială/medico-socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;
 • asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate;
 • depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.
În domeniul protecţiei drepturilor copilului:
În baza Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului:
 • monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială a municipiului Mediaş şi sat Ighişul Nou, respectarea şi realizarea drepturilor lor, asigură centralizarea şi sintetizarea acestor date şi informaţii;
 • identifică copiii aflaţi în dificultate, elaborează documentaţia pentru stabilirea măsurilor speciale de protecţie a acestora şi susţine în faţa organelor competente măsurile de protecţie propuse;
 • realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;
 • acţionează pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea naşterii acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului;
 • asigură consiliere şi informare familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituţiilor speciale etc.;
 • asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, precum şi a comportamentului delincvent;
 • colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale/judeţene în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătăţirea acestei activităţi;
 • realizează parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societăţii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţie a copilului;
 • asigură relaţionarea cu diverse servicii specializate;
 • sprijină accesul în instituţiile de asistenţă socială destinate copilului sau mamei şi copilului şi evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora;
 • asigură realizarea activităţilor în domeniul asistenţei sociale, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare.
 • Aplică legea în orice situaţie în care are  competenţă în domeniul asistenţei sociale.
 În domeniul protecţiei persoanelor cu handicap
–       întocmeşte anchete sociale pentru copii şi adulţi în vederea obţinerii unui certificat de încadrare în grad de handicap;
–          efectuează anchetele sociale pentru persoanele încadrate într-un grad de handicap şi pentru asistenţii personali ai acestora;
–          întocmeşte documentaţia necesară angajării asistenţilor personali/însoţitorilor ai persoanelor cu handicap grav;
–          urmăreşte ducerea la îndeplinire a programului pentru recuperarea bolnavului, stabilit de medicul specialist;
–          ţine evidenţa rapoartelor de activitate întocmite semestrial de către asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
–          colaborează cu Asociaţiile şi Organizaţiile care au ca obiectiv susţinerea pentru persoanele cu handicap.
–          asigură asistenţă si îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap;
–          sprijină activitatea unităţilor protejate pentru persoanele cu handicap;
–          să promoveze şi să implementeze conceptul Acces pentru toţi, pentru a împiedica  crearea  de noi bariere şi apariţia unor noi surse de discriminare.
b)Compartiment prestaţii sociale
 
 • Asigură aplicarea legislaţiei cu privire la acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/ 2001;
 • Confruntă actele existente în dosare cu informaţiile din baza de date informatizată;
 • Operează pe calculator datele primare din dosarele de ajutor social, în vederea întocmirii şi editării fişelor de calculare a ajutorului social;
 • Verifică în teren şi propune forma în care se acordă ajutorul social;
 • Ţinerea evidenţei privind efectuarea celor 72 ore de muncă în folosul comunităţii, a beneficiarului de ajutor social;
 • Comunică în scris dispoziţia primarului privind acordarea, modificarea, suspendarea, încetarea plăţii ajutorului social sau dispoziţia primarului privind respingerea dreptului la ajutor social, după caz;
 • Urmăreşte modul de comunicare a dispoziţiei primarului privind acordarea, modificarea, suspendarea, încetarea plăţii ajutorului social sau a dispoziţiei primarului privind respingerea dreptului la ajutor social, după caz;
 •  Întocmeşte situaţia lunară a sumelor cuvenite dar neridicate de către beneficiarii de ajutor social şi procedează în consecinţă conform legilor în vigoare;
 • În vederea eliberării statului de plată a ajutorului social efectuează următoarele:
 •  editează lista centralizată de verificare;
 •  confruntă lista centralizată de verificare cu fiecare fişă de recalculare;
 •  întocmeşte, editează şi tipăreşte statul de plată;
 • Întocmeşte lunar raportul statistic privind acordarea ajutorului social;
 • Asigură păstrarea în bune condiţii, în arhiva curentă a Biroului Ajutor Social, a dosarelor solicitanţilor de ajutor social;
 • Emite răspunsuri în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru care s-au adresat cu cereri în vederea clarificării unor situaţii privind ajutorul social;
 • Eliberează adeverinţe privind drepturile de ajutor social;
 • Reactualizarea bazei de date informatice în conformitate cu prevederile legale publicate ulterior;
 • Verifică în teren solicitările de ajutoare de urgentă;
 • Întocmeşte anchete sociale pentru solicitanţii de ajutoare materiale ( îmbrăcăminte, alimente);
 • Verifică documentele necesare dosarului solicitanţilor de hrană prin Cantina de ajutor social;
 • Introduce şi urmăreşte pe calculator dosarele solicitanţilor de masă gratuită;
 • Întocmeşte lista beneficiarilor de masă prin Cantina de ajutor social;
 • Acţionează în vederea delimitării unor zone din municipiul Mediaş pentru antrenarea beneficiarilor de hrană gratuită prin Cantina de ajutor social, la efectuarea unor munci neretribuite, de îngrijire a spaţiilor verzi şi a domeniului public;
 • Preia cererile însoţite de documentaţia necesară pentru obţinerea alocaţiei pentru copiii nou – născuţi, alocaţiei familiale complementare şi de susţinere pentru familia monoparentală precum şi acordarea de trusouri pentru copii nou-născuţi, ;
 • Efectuează anchetele sociale pentru acordarea alocaţiei familiale complementare şi de susţinere pentru familia monoparentală;
 • Întocmeşte referatele şi proiectele de dispoziţii pentru acordarea alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, alocaţiei familiale complementare şi de susţinere pentru familia monoparentală şi acordarea de trusouri pentru copii nou-născuţi;
 • Întocmeşte lunar referateprivind aprobarea listei persoanelor beneficiare de gratuităţi             pe transportul local în comun si o supune aprobării Consiliului Local pentru adoptarea unei H.C.L.
 • Primeşte cereri noi, ţine evidenţa şi întocmeşte lunar tabelele cu beneficiarii de gratuităţi         pe transportul  local în comun.
 • Menţine contactul permanent cu S.C. Meditur S.A. prin adrese lunare în vederea tipăririi  abonamentelor pentru următoarele categorii de beneficiari: Legea nr. 341/2004 privind eroii revoluţiei, Decret Lege nr. 118/1990 privind foştii deţinuţi politici, Legea nr. 189/2000 privind refugiaţii, deportaţii şi strămutaţii,Legea nr. 167/2002 privind veteranii de război şi văduvele acestora .
 • Stabileşte şi menţine contactul cu D.G.A.S.P.C. Sibiu, conform convenţiei de parteneriat încheiate, în privinţa eliberării de legitimaţii de călătorie pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav precum şi asistenţii personali ai acestora – conform Legii nr. 448/2006 modificată şi completată.
 • Efectuează anchete sociale periodic la domiciliul beneficiarilor de gratuităţi pe transportul local în comun .
 • Oferă relaţii, informaţii, consultanţa şi îndrumare referitoare la acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, etc.;
 • Preia cererile însoţite de documentaţia necesară pentru obţinerea ajutorului de încălzire a locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, ajutorului de încălzire a locuinţei în sistem centralizat sau cu gaze naturale;
 • Întocmeşte referatele şi proiectele de dispoziţii pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, ajutorului de încălzire a locuinţei în sistem centralizat sau cu gaze naturale;
 
c) Compartiment – Locuinţe Sociale
În baza Legii nr. 114/1996 Legea locuinţei, H.G 1275/2000  si a Legii 215/2002 –Legea administraţiei publice locale:
–          Stabilirea numărului de locuinţe sociale necesare pentru a fi construite în urma identificării nevoilor de acordare a acestora persoanelor care îndeplinesc cerinţele şi criteriile de acordare în baza cereri lor depuse în acest sens
–          Întocmeşte situaţii statistice, informări, rapoarte prin care se stabilesc situaţii de fapt a necesităţii de acordare acestor locuinţe sociale la nivelul mun. Mediaş şi sat aparţinător Ighişul Nou şi promovarea lor factorilor decidenţi de la nivelul administraţiei în vederea identificării surselor de finanţare a acestor lucrări la nivel guvernamental sau din surse externe
–          Propune Consiliului Local achiziţionarea prin cumpărare, de locuinţe sociale( cămine nefamilişti);
–          În primul trimestru al fiecărui an va înainta Consiliului Local al Municipiului Mediaş spre aprobare, listele de priorităţi cu solicitanţii de locuinţe;
–          Rezolvă din punct de vedere locativ, situaţia persoanelor şi familiilor rămase fără adăpost, prin acordarea unui spaţiu locativ social de necesitate rezolvând astfel temporar situaţia de urgenţă;
–          Participă la audienţele organizate de Direcţiei de Asistenţă Socială;
–          Întocmeşte şi transmite răspunsuri petiţiilor, în termen legal, cetăţenilor care se adresează acestui birou;
–          Va convoca comisia socială ori de câte ori se identifică cazuri deosebite generate de situaţii de criză extremă din punct de vedere locativ;
–           Va căuta şi propune soluţii, amplasamente, imobile pentru amenajarea de locuinţe pentru romi;
–          Va întocmi anchete sociale pentru toate cazurile de solicitări de locuinţă socială, de necesitate sau ANL;
–          întocmeşte cererea tip pentru stabilirea punctajul, solicitanţilor de locuinţe sociale;
–          calculează cuantumul chiriei pentru locuinţa socială conform legii ;
–          întocmirea, expedierea, îndosarierea răspunsurilor;
–          asigura programul cu publicul
–          întocmirea proceselor – verbale de atribuire de locuinţe;
–          depistarea în teren a locuinţelor sociale libere, ocupate abuziv sau fără acte legale, împreună cu reprezentanţii Poliţiei Municipiului Mediaş şi a Politiei Comunitare;
–          prelucrarea criteriilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local şi acordarea de punctaje;
–          analizarea şi soluţionarea contestaţiilor depuse la D.A.S. Mediaş;
–          propuneri de rezolvare a cazurilor sociale deosebite, aflate în evidenţă de mai mult timp;
aplicarea unor studii de caz, analiza şi propuneri de lărgire a fondului locativ de locuinţe sociale.
 
d) Compartiment – Locuinţe  necesitate ( asistate )
Locuinţele de necesitate(asistate) (conform art.2, lit. f, din L.114/1996 actualizată în 2004 privind locuinţele) sunt acele locuinţe destinate cazării temporare a persoanelor şi familiilor ale căror locuinţe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau locuinţele care sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, sau lucrări de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari, locuinţe evacuate în urma unor revendicări.
      Beneficiarii acestor locuinţe sunt persoanele repartizate de către Comisia Socială printr-o Hotărâre a Consiliului Local Mediaş.
Asistenţii sociali din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială  Mediaş vor întocmi ancheta socială pentru persoanele care vor beneficia de locuinţe asistate şi vor monitoriza reinserţia socială a familiilor beneficiare.
1. Beneficiarii de locuinţe care dispun de venituri (salarii, şomaj, pensii, ajutoare speciale pentru persoane cu handicap, sau alte venituri) şi sunt în posibilitatea de a-şi achita lunar cheltuielile de întreţinere şi chiria, vor da o declaraţie legalizată de un notar public prin care se obligă să-şi achite chiria, cheltuielile de întreţinere (electricitate, apă, canal, salubrizare, etc.) în termenul stabilit prin contract.
2.Beneficiarii de locuinţe de necesitate (asistate) care nu deţin venituri suficiente vor consimţi printr-o declaraţie autentificată ca toate veniturile proprii să fie utilizate pentru achitarea unei părţi din cheltuielilor de întreţinere, cantină socială, etc. iar diferenţa se va plăti de la bugetul local, în baza unei anchete sociale.
3.Beneficiarii locuinţelor de necesitate (asistate) au obligaţia să se încadreze în cotele de consum care sunt stabilite de printr-o hotărâre a Consiliului Local Mediaş, cote ce vor acoperi minimul necesar pentru fiecare categorie de beneficiari. Nerespectarea acestei obligaţii conduce la sistarea furnizării energiei electrice / gazului / apei, etc.
4. Compartimentul locuinţe asistate va solicita Direcţiei Fiscală Locală Mediaş periodic un raport în care se va evidenţia plata/neplata chiriilor.
5.Accesul persoanelor străine în incinta imobilului este permis între orele 7,00– 23,00.
6.La intrarea în blocul de locuinţe asistate persoanele străine vor fi legitimatede către agentul de pază.
7.  Accesul beneficiarilor în incintă se face pe bază de legitimaţie eliberată şi vizată de Compartimentul locuinţe asistate.
8. Agentul de pază  asigură păstrarea ordinii şi liniştii publice permanent şi va informa în termen de 24 ore administratorul D.A.S. printr-un proces verbal cu privire la orice abatere de la regulament.
9.D.A.S.va încheia un contract cu fiecare beneficiar de locuinţă de necesitate (asistată) şi va consilia fiecare beneficiar cu privire la regulamentul de organizare a acestor locuinţe, drepturile şi obligaţiile ce le revin, monitorizând îndeplinirea acestora.
10.D.A.S.va întocmi un proces verbal de predare primire ( pentru toate bunurile din dotare) cu fiecare titular de contract, proces verbal care va fi parte integrantă din formele legale întocmite.
11.Beneficiarii se angajează să respecte condiţiile de locuit în ceea ce priveşte orarul de acces, personalul angajat şi ceilalţi locatari, să colaboreze cu personalul angajat şi să pună la dispoziţia acestuia toate informaţiile necesare şi actele disponibile.
12.Locatarii vor păstra liniştea, ordinea şi curăţenia în locuinţă şi în spaţiile comune.
13.Nu este permisă găzduirea altor persoane (decât cele menţionate contract) în locuinţă sau subînchirierea locuinţei.
14.Este interzisă distrugerea bunurilor din inventarul blocului cât şi scoaterea acestora din locuinţă/imobil.
15. În cazul neachitării contravalorii chiriei (3 luni consecutiv) şi a cheltuielilor de întreţinere (lunar), persoanele în cauză vor fi evacuate fără preaviz printr-o decizie a directorului executiv D.A.S. Mediaş.
16.   Nerespectarea prezentului regulament atrage după sine evacuarea imediată printr-o decizie emisă de directorul executiv D.A.S. Mediaş.
.
 
e) Compartiment – Adăpost de Noapte, Asistenţă de reinserţie pentru persoanele fără adăpost;
(1)Beneficiarii acestui serviciu sunt persoanele fără adăpost, fără sprijin familial, în general fără surse de venituri şi aflate în stare precară de sănătate fizică sau psihică;   
a. Identificarea persoanelor fără adăpostse efectuează de către personalul de specialitate din cadrul D.A.S. împreună cu organele competente (Poliţia, Poliţia Comunitară, Jandarmeria etc.) şi persoane din comunitate, iar acestea vor fi conduse la adăpost – pe baza acordului lor liber de voinţă -;
b.  Evaluarea socială, a persoanelor fără adăpost se face în camera de primire de către personalul specializat între orele 19-22;
c.  Găzduirea în Adăpostul  de Noapte a persoanelor prevăzute la alin. (1) este asigurată în limita locurilor disponibile.
e. Persoana defavorizată va fi găzduită între orele 19 – 7,  maxim 60 de zile cumulate pe an, iar după caz cu posibilitatea de prelungire în funcţie de locurile disponibile.
f. Nevoile beneficiarilor se evaluează prin studiu de caz, consiliere şi ancheta socială.
(2) Servicii oferite:
a. Persoanelor fără adăpost li se asigură  igienă corporală în regim de urgenţă, un loc în spaţiu amenajat  pentru dormit, haine şi lenjerie pentru uzul personal pe perioada staţionării în incinta adăpostului,  consiliere socială în funcţie de fiecare caz, sprijin în vederea reintegrării  în societate.
b. Asistenţii sociali vor asigura servicii de reinserţie socială a beneficiarilor, orientează şi consiliază în vederea obţinerii documentelor de identitate atunci când este cazul.
Serviciile sociale specializate sunt oferite integral gratuite    
B. Compartiment contabilitate-resurse umane administrativ;
 
a) În aplicarea prevederilor Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarului public, Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor Legii 215/2001 privind administraţia publică locală şi ale prevederilor H.G. nr. 90/2003, ale prevederilor H.G. nr. 281/1993 privind salarizarea personalului din instituţiile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, ale prevederilor Legii nr. 53/2003,  Codul Muncii şi ale prevederilor H.G. nr. 161/2006 pentru întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, ale prevederilor O.G. nr. 60/1996 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Legii protecţiei muncii nr. 319/2006:
–          Propune Primarului/Directorului executiv proiectul de statut al personalului, structura organizatorică, numărul de personal al D.A.S., atribuţiile de serviciu şi fişa postului precum şi salarizarea acestuia ;
–          În baza organigramei aprobate, întocmeşte statul de funcţii respectând criteriile de gradare şi nomenclatoarele de funcţii;
–          Urmăreşte aplicarea prevederilor legale privind încadrarea, promovarea şi salarizarea personalului D.A.S.;
–          Execută prevederile Hotărârilor Consiliului Local ale Municipiului Mediaş;
–          Ţine evidenţa carnetelor de muncă şi a registrului general de evidenţă a salariaţilor, le păstrează  şi le completează cu modificările survenite;
–          Asigură şi răspunde de aplicarea prevederilor legale privind sistemul de salarizare şi specializare prin includerea personalului în programe de perfecţionare;
–          Răspunde de organizarea examenelor şi a concursurilor pentru încadrare muncă şi promovare în funcţii, privind D.A.S. şi de verificare a îndeplinirii de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute de lege pentru aceasta;
–          Asigură secretariatul comisiilor de concurs, respectiv al comisiilor de soluţionare a contestaţilor;
–          Efectuează lucrările legate de încadrarea, transferul, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu respectiv a contractului individual de muncă pentru personalul din cadrul D.A.S.;
–          Întocmeşte dosarele necesare în vederea pensionării angajaţilor proprii şi asistenţilor personali;
–          Organizează în luna decembrie, pentru anul următor, programarea concediilor de odihnă pentru personalul contractual şi a funcţionarilor publici al D.A.S.;
–          Efectuează cercetarea prealabilă stabilirii sancţiunilor disciplinare;
–          Întocmeşte, conduce şi răspunde de evidenţa dosarelor personalului angajat în cadrul D.A.S.;
–          Ţine evidenţa fişelor posturilor din cadrul D.A.S. întocmite cu respectarea prevederilor legale;
–          Urmăreşte şi ţine evidenţa fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor care se întocmeşte de către director;
–          Urmăreşte respectarea programului de muncă, ţinând evidenţa prezenţei prin condici de prezenţă;
–          Întocmeşte lista de plată a premiilor acordate în cursul anului, la propunerea şi cu directorului executiv şi aprobarea ordonatorului principal de credite;
–          Întocmeşte raportările lunare şi trimestriale privind efectivul de personal, timpul de lucru, precum şi alte situaţii şi raportări legate de activitatea de personal şi salarizare;
–          Organizează pregătirea personalului propriu pentru apărarea împotriva incendiilor, prin instructaj periodic, conducând la zi fişele individuale de instructaj ale personalului.
–          Organizează activitatea de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă; asigură accesul salariaţilor la serviciul medical de medicina muncii;
–          Organizează instruirea angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
b) În aplicarea prevederilor O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionarea a petiţiilor:
–          asigură soluţionarea în termen legal a petiţiilor primite direct de la cetăţeni sau de la autorităţi ale administraţiei publice de stat centrale, locale şi alte organe.
c) În aplicarea prevederilor O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare:
–          eliberează adeverinţe.
d) Contabilitate – coordonează, controlează şi răspunde de activitatea pe linie financiar contabilă, după cum urmează:
–          control financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea şi economicitatea operaţiunilor patrimoniale;
–          răspunde de efectuarea calculelor de fundamentare a indicatorilor economico-financiari şi întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe an şi defalcat pe trimestre
–          asigură analiza lunară a încadrării în creditele bugetare prevăzute în BCV şi ia măsuri de întocmire a referatului de modificare a trimestrialităţii atunci când nu se asigură încadrarea în creditele bugetare prevăzute în BCV şi defalcate pe trimestre
–          asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaţiile societăţii faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi alte obligaţii faţă de terţi
–          asigură şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a calculelor privind drepturile salariale ale personalului
–          asigură desfăşurarea ritmică a operaţiunilor de decontare cu furnizorii, ia măsuri pentru respectarea O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice modificată şi completată cu O.U.G. 94/2007;
–     planurilor lunare şi a documentaţiilor vizate de controlul financiar preventiv. În cazul plăţii salariilor, ajutorului social, alocaţiei nou născuţi, păstrează sumele în casierie trei zile lucrătoare de la ridicarea numerarului, exclusiv ziua ridicării, inclusiv ziua restituirii, dacă este cazul, la bancă.
–          depune în bancă sumele neridicate reprezentând drepturi salariale, ajutor  social, alocaţii nou născuţi, ajutoare încălzire, sprijin familial,
–          efectuează operaţiunile de încasare a numerarului pe bază de chitanţă emisă în două exemplare ( unul pentru cel care face plata către casierie şi unul pentru casier pentru a face confruntarea cu registrul de casă).
–          verifică documentele prin care se dispune plata, autenticitatea semnăturilor, existenţa anexelor;
–          urmăreşte şi asigură efectuarea plăţii către alte persoane decât cea prevăzută în statul de plată, numai pe bază de procură autentificată de notar;
–          întocmeşte lista nominală a persoanelor care nu au încasat salariul sau alte drepturi băneşti şi menţionează pe statul de plată sumele efectiv plătite şi cele neachitate;
–          întocmeşte registrul  de casă în două exemplare, predând un ex. sub semnătură compartimentului financiar contabil, în aceeaşi zi sau în ziua următoare;
–          centralizează referatele care cuprind necesarul de rechizite, obiecte de inventar, mijloace fixe de la toate birourile şi împreună cu contabilul şef al serviciului stabileşte valoarea astfel încât să se încadreze în creditul bugetar aprobat în acest scop şi totodată să se respecte OUG nr. 34/2006 privind achiziţiile publice modificată şi completată cu OUG 94/2007, OUG nr.34/2006, HG nr. 53/1999 privind aprobarea clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor – CPSA;
–          întocmeşte nota de comandă care se semnează de către şeful de serviciu, contabilul şef, aplicându-se şi viza de control financiar preventiv;
–          eliberează către toate serviciile pe bază de bond de consum, materiale aprovizionate. Bonurile de consum se aprobă de către contabilul şef al serviciului.
–          Operează în calculator aprovizionările şi consumurile de materiale şi obiecte de inventar;
–          are obligaţia să întocmească corect toate documentele cu care lucrează respectând toate actele normative în vigoare şi să păstreze în bune condiţii documentele în vederea arhivării lor;
–          are obligaţia să asigure confidenţialitatea asupra informaţiilor şi a datelor pe care le deţine ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;
–          întocmeşte „fişa de calcul” pentru stabilirea cuantumului ajutorului social. Fişa de calcul va fi semnată de către şeful de birou – SPSS, care va aplica şi ştampila privind regularitatea, realitatea şi legalitatea datelor. Totodată pe fişa de calcul se aplică ştampila de control financiar preventiv cu semnătura contabilului şef.
–          întocmeşte „fişa de calcul” pentru încălzirea cu lemne pentru beneficiarii de ajutor social.
–          operează în bazele de date lunar, toate modificările intervenite în dosarele beneficiarilor de ajutor social;
–          înregistrează în programul de salarizare toate datele necesare privind angajaţii proprii ai serviciului care intră în activitate
–          operează modificările intervenite în executarea contractelor de muncă în cazul angajaţilor proprii (modificare, încetare)
–          întocmeşte lunar statele de avans (după caz) şi lichidare pentru plata salariului cuvenit angajaţilor proprii
–          întocmeşte fişele fiscale şi răspunde de depunerea lor la organul fiscal la termenele prevăzute de lege
–          operează deducerile suplimentare acordate angajaţilor proprii
–          întocmeşte statele de acordare a primelor şi al 13-lea salariu pentru angajaţii proprii
–          eliberează adeverinţe pentru salariaţii proprii
–          întocmeşte lunar situaţia recapitulativă privind plata salariilor in 2 exemplare, însoţita de ordinele de plata pentru viramente
–          are obligaţia să întocmească corect toate documentele cu care lucrează respectând actele normative în vigoare şi să păstreze în bune condiţii documentele în vederea arhivării lor
–          răspunde de corecta gestionare a bazelor de date privind salarizarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav. Ori de câte ori se impune, se actualizează bazele de date (modificări, suspendări, încetarea contractelor de muncă)
–          calculează corect drepturile salariale referitoare la indemnizaţiile pentru incapacitatea temporara de muncă, indemnizaţia de maternitate, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, ajutorul de deces respectând prevederile Legii 19/2000 cu modificările şi completările ulterioare.
–          verifică statele de plată privind calculul corect al asigurărilor sociale de stat, deducerilor de bază şi suplimentare, calculul corect al impozitului şi reţinerilor din salarii, respectându-se actele normative în vigoare;
–          întocmeşte şi depune lunar declaraţiile de salarii pentru CAS, CASS, şomaj, impozit,respectându-se actele legale în vigoare; Dacă este cazul se vor depune declaraţii rectificative (în cazul imputaţiilor).
–          întocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor de indemnizaţii ale persoanelor cu handicap grav care optează pentru plata unei indemnizaţii în conformitate cu Ordinul 794/2002 si 380/2002;
–          asigură gestionarea bazelor de date privind indemnizaţiile acordate persoanelor cu handicap grav, în baza Legii nr. 448/2006; Actualizează bazele de date de câte ori se impune;
–          are obligaţia să depună la instituţia bancară situaţia borderourilor, însoţită de o copie a ordinului de plată cu care se vizează suma atât pentru salariile asistenţilor personali cât şi pentru persoanele beneficiare de indemnizaţii;
–          întocmeşte situaţia reţinerilor din salarii pentru a putea verifica viramentele;
–          calculează corect şi ţine evidenţa concediilor de odihnă având în vedere efectuarea acestora până la sfârşitul anului;
–          ţine evidenţa situaţiei pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în vederea eliberării corecte a adeverinţelor;
–          urmăreşte înscrierile efectuate în fişele fiscale, efectuează regularizarea sumelor şi depune fişele fiscale la temenele prevăzute de lege;
–          ţine evidenţa deducerilor suplimentare acordate asistenţilor personali;
–          eliberează adeverinţe privind asistenţii personali ori de câte ori sunt solicitări;
–          Are obligaţia să întocmească corect toate documentele cu care lucrează respectând actele normative în vigoare şi să păstreze în bune condiţii documentele în vederea arhivării lor.
        Actele normative în baza cărora funcţionează Compartimentului Contabilitate resurse Umane Administrativ sunt următoarele: Legea nr. 19/2000, Legea nr. 76/2002, Legea nr. 571/2003, Ordin nr. 161/2004, Legea nr. 53/2003, Legea nr.95/2006, Legea 543/1995, HG nr. 518/1995, Legea nr. 22/1969, Ordin nr. 1753/2004, Legea nr. 82/1991, Decretul 209/1976, Legea nr. 45/2003, Legea 448/2006, OUG nr. 46/2004, OUG nr. 123/2003 actualizată, Ordin 290/2003, Legea nr. 15/1994 republicată şi actualizată, HG 2139/2004, Legea nr. 416/2001, Legea nr.273/2006 actualizată.
 
 
 
 
C. Compartiment creşe;
Creşele funcţionează conform Legii nr. 263 din 19. 07.2007, privind înfiinţarea , organizarea şi funcţionarea creşelor şi a Legii nr. 272 din 07.07.2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2007.
                Creşele sunt instituţii publice specializate în servicii cu caracter social, medical, educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni şi 4 ani.
                În îndeplinirea scopului lor, creşele realizează, în principal, următoarele activităţi:
– asigură servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni şi 4 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate,
– asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor , potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni şi 4 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate,
– asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluări copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală după caz, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate,
– asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate,
– colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ cu părinţii / reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate,
– asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii / reprezentanţii legali ai copilului, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate,
– contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi şi sesizează instituţiile abilitate în acest sens, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate,
Înscrierea copiilor la creşă este realizată în temeiul unei solicitări scrise din partea părinţiilor/reprezentanţilor legali ai copiilor, în ordinea datei de depunere a cererilor şi în conformitate cu numărul de locuri aprobate.
 
D. Compartiment Autoritate tutelară
 
Protecţia minorilor
– întocmeşte anchete sociale necesare în procesele de divorţ unde există minori şi comunică instanţei de judecată propunerea privind încredinţarea minorilor unuia dintre părinţi, re-încredinţarea minorului unui părinte, stabilirea domiciliului copilului la unul din părinţi sau stabilirea programului de vizite pentru copii minori
– efectuează pe teren  control şi întocmeşte ancheta socială cu privire la modul de întreţinere creştere şi educare, a condiţiilor de viaţă a copilului încredinţat în urma divorţului (la sesizarea celuilalt părinte)
– La cererea Judecătoriei, Birourilor Notarilor Publici, a persoanelor interesate sau din oficiu, Biroul de Autoritate tutelara încuviinţează în numele minorului acceptarea unei succesiuni, încuviinţează vânzări, cumpărări, donaţii, ţinând cont de interesul acestora si numind o persoana curator pentru a-i reprezenta, respectiv asista pe minori;
– întocmeşte anchete sociale necesare în procesele de stabilire a paternităţii;
– asistă minorii în cursul procedurii speciale de anchetare a acestora la cele mai importante acte procedurale, conf. Art.475, art. 476 cod procedura penală la solicitarea Instanţelor de Judecată sau a Parchetului
– efectuează anchete sociale în vederea încuviinţării căsătoriei (dispensa de vârstă) pentru minorele care au împlinit vârsta de 16 ani şi întocmeşte dosare în acest sens, ce sunt înaintate spre aprobare DGASPC Sibiu
– delegaţii compartimentului vor exercita control efectiv şi continuu asupra modului în care tutorele sau curatorul îşi îndeplineşte îndatoririle sale cu privire la minori şi bunurile acestuia, vor verifica socotelile privitoare la veniturile minorului şi la cheltuielile făcute cu întreţinerea acestuia şi administrarea bunurilor sale şi, dacă sunt regulat întocmite şi corespund realităţii, va da descărcare tutorelui;
– delegaţii compartimentului vor verifica dările de seama despre modul cum tutorele s-a îngrijit de persoana pusă sub tutelă, precum şi despre administrarea bunurilor acestuia, dări de seama prezentate de tutore autorităţii tutelare în termen de treizeci de zile de la sfârşitul anului calendaristic.
–  întocmirea documentaţiei necesare emiterii dispoziţiilor de nume şi prenume în cazul minorilor părăsiţi în spital sau găsiţi pe teritoriul municipiului Mediaş şi sat aparţinător Ighişul Nou.
Protecţia persoanelor bolnave şi a persoanelor vârstnice
– întocmeşte referate privind instituirea curatelei pe seama bolnavilor psihici în vederea reprezentării acestora în procesul de punere sub interdicţie
– întocmeşte referate privind instituirea curatelei pe seama bolnavilor psihici nepuşi sub interdicţie în vederea reprezentării acestora în faţa instanţelor judecătoreşti, în diferite procese, altele decât cele de punere sub interdicţie, în fata notarilor publici
– verifică de câte ori este necesar (la sesizare) modul în care curatorul a administrat pensia bolnavilor psihici nepuşi sub interdicţie
–  verifică pe teren şi întocmeşte anchete sociale privind internarea ne voluntară a bolnavilor psihici periculoşi, conform legii 487/2002
– verifică pe teren situaţia bolnavilor puşi sub interdicţie (la care sentinţa judecătorească a rămas definitiva) şi întocmeşte ancheta sociala privind situaţia bolnavilor psihici pentru care urmează să se instituie tutela
– întocmeşte referat privind instituirea tutelei pe seama bolnavilor psihici în vederea emiterii dispoziţiei
– asistă la cererea persoanei vârstnice sau din oficiu, după caz, la încheierea unui act juridic de înstrăinare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i aparţin, în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale;
– verifică pe teren şi efectuează anchete sociale cu privire la executarea sau neexecutarea corespunzătoare a obligaţiilor de întreţinere şi îngrijire a persoanei vârstnice, obligaţii asumate prin încheierea unui contract de întreţinere în temeiul art. 30-34 din legea 17/2000
– în cazul neexecutării obligaţiei de întreţinere, va efectua anchetă socială completă a cazului în termen de 10 zile de la sesizare şi, în situaţia în care va constata că cele sesizate sunt reale, va propune masurile necesare de executare legală a dispoziţiilor înscrise în actul juridic încheiat.
Alte atribuţii
– întocmeşte anchete sociale pentru familiile persoanelor aflate în detenţie, în vederea întreruperii executării pedepsei, din  motivele prevăzute de lege, la cererea organelor judiciare (conf. Art453-457 din Codul de Procedură Penală);
– întocmeşte documentaţii pentru eliberarea unor împuterniciri pentru minori şi persoane fără discernământ
– în exercitarea atribuţiilor specifice colaborează cu alte instituţii locale şi judeţene din reţeaua de instituţii de asistenţă socială;
– asigură arhivarea documentelor şi predarea lor la arhivă;
– desfăşoară programul cu publicul, în cadrul audienţelor, acordând servicii sociale de informare şi consiliere socială;
– exercită şi alte atribuţii stabilite prin acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului.
 
E. Complex de servicii sociale pentru persoane adulte socio-dependente;
 
a) Unitatea de Asistenţă Medico – Socială;
 
(1) Unitatea de Asistenţă Medico – Socială este o instituţie publică specializată, de tip rezidenţial, cu personalitate juridică, aflată în subordinea D.A.S. conform H.C.L. nr. 225/2008 şi îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre de consiliu local.
(2) Conducerea U.A.M.S. Mediaş este asigurată de către un şef de unitate. În realizarea atribuţiilor sale, şeful de unitate este sprijinit de un Consiliu Consultativ compus din 7 membrii după cum urmează:
a)  2 reprezentanţi ai autorităţilor sau persoanelor juridice care au înfiinţat ori, după caz, care finanţează instituţia
b)  2 reprezentanţi ai beneficiarilor
c) 1 reprezentant al Consiliului local pe a cărui rază administrativ teritorială funcţionează instituţia
d) 2 reprezentanţi aleşi de către şi din cadrul organizaţiilor neguvernamentale din domeniul serviciilor sociale şi din unitatea administrativ teritorială pe a cărei rază funcţionează instituţia.
(3) Serviciile medicale şi de îngrijire asigurate de Unitatea de Asistenţă Medico – Socială sunt prevăzute în anexa care face parte din Instrucţiunile de aplicare a normelor privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de asistenţă medico – sociale aprobate prin HG. Nr. 412/2003 la acestea fiind adăugate serviciile recomandate la externarea din unităţile sanitare cu paturi propuse în biletele de ieşire, scrisori medicale, planuri de recuperare sau de către medicii de familie propuse în planul de tratament specific bolii respective.
(4) Serviciile sociale de care pot beneficia persoanele internate în unităţile de Asistenţă Medico – Socială sunt următoarele:
– identificare şi evaluare
– informare în domeniu
– consiliere
– sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză
– reintegrare  familie
– reintegrare comunitate
– servicii de bază pentru activităţile zilnice
– servicii de suport pentru activităţile instrumentale de zi cu zi
– servicii de îngrijire social-medică de natură medicală
– servicii de îngrijire paleativă
– servicii de recuperare şi reabilitare
– suport şi acompaniament
– găzduire pe perioadă determinată
– promovare relaţii sociale (socializare)
– servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive (prepararea şi distribuirea hranei)
– alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate
Serviciile sociale prevăzute la alin.4 sunt asigurate de personalul specializat al D.A.S..
(5) Încadrarea cu personal medical şi auxiliar al unităţilor de asistenţă medico – socială va fi efectuată în conformitate cu următorul normativ:
A. Personal medico – sanitar
 1. Un medic la 25 de paturi;
 2. Un cadru sanitar mediu la 15  paturi / tură;
B. Personal auxiliar:
 – o infirmieră la 12 paturi / tură;
C. Personal TESA (inclusiv personal de conducere)
– 10% din nr. total de posturi prevăzut în statul de funcţii
D. Muncitori şi alt personal de deservire:
– 10 % din nr. total de posturi prevăzut în statul de funcţii
(6)În unităţile de asistenţă medico – socială care nu au medic propriu angajat, serviciile medicale necesare pot fi asigurate prin contractarea cu furnizorii publici sau privaţi.
(7)Controlul activităţii Unităţilor de Asistenţă Medico – Socială şi al calităţii serviciilor medicale acordate este exercitat de personalul abilitat al D.S.P. Judeţene şi Inspecţia socială din punct de vedere social.
 
b) Compartiment – Îngrijire la domiciliu
 
(1).Sprijin şi suport în realizarea activităţilor de bază zilnice ale persoanei îngrijite la domiciliu:
a)         acordă ajutor total sau parţial la realizarea igienei corporale în funcţie de nevoie;
b)         acordă ajutor total sau parţial la îmbrăcat/dezbrăcat;
c)         acordă ajutor total sau parţial la realizarea igienei eliminărilor ;       
d)         acordă ajutor total sau parţial/asistă la servirea şi hrănirea beneficiarului;
e)         acordă ajutor la mobilizarea / deplasarea beneficiarului în interiorul locuinţei sau în exteriorul acesteia utilizând, în funcţie de nevoie, dispozitive speciale pentru deplasare;
(2).Sprijin şi suport în realizarea activităţilor instrumentale, persoanei îngrijite la domiciliu:
 1. acordă ajutor total sau parţial la prepararea hranei ;
 2. asigură condiţiile igienico-sanitare oferind sprijin total sau parţial la realizarea activităţilor gospodăreşti (curăţenie în locuinţă, spălat haine, spălat vase, etc.) sporindu-se astfel confortul beneficiarului;
 3. efectuează cumpărături , plata facturilor la utilităţi în funcţie de necesitate;
 4. acordă ajutor la gestionarea resurselor alocate, dacă beneficiarul solicită acest lucru sau în funcţie de nevoie;
 5. supraveghează starea de sănătate a beneficiarului, îl însoţeşte la cabinetul medical, anunţă serviciul medical de urgenţă, în funcţie de necesitate;
 6. respectă şi aplică prescripţiile medicale, administrând medicamente numai pe cale orală;
 7. Însoţeşte beneficiarul şi asigură transportul acestuia cu mijloace de transport (autobuz, troleibuz, taxi, etc.) la deplasarea în afara locuinţei, pe raza municipiului Mediaş;
(3) Alte atribuţii:
–          completează fişa de îngrijire a persoanei asistate;
–          participă la întâlnirile de lucru derulate cu îngrijitorii la domiciliu şi/sau cu angajaţii  D.A.S.;
–          asigură păstrarea confidenţialităţii datelor persoanelor pe care le deservesc
–          îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, în conformitate cu reglementările profesionale şi cerinţele postului;
–          respectă normele de protecţie a muncii şi prevenire a incendiilor;
–          respectă programul de lucru stabilit;
–          sarcinile de serviciu sunt obligatorii;
Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de coordonatorul echipei şi/sau şeful ierarhic superior;
Răspunde de cunoaşterea prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de îngrijire la domiciliu.
 
c) Compartiment asistenţă medicală în unităţile de învăţământ
 
(1)  Compartimentul asistenţă medicală în unităţile de învăţământ este un compartiment nou înfiinţat în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, conform H.C.L. nr. 225/2009, prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale;
(2) Asistenţa medicală şi stomatologică a preşcolarilor şi elevilor  se asigură în cabinetele medicale şi stomatologice din grădiniţele şi şcolile din municipiul Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou cu respectarea legislaţiei ce reglementează activitatea de asistenţă medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;
(3) Prin cabinetele medicale şi stomatologice din grădiniţele şi şcolile din municipiul Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou se asigură asistenţa medicală şi stomatologică preventivă şi curativă conform prevederilor Ordinului 653/2001 cu modificările şi completările ulterioare;
(4) Atribuţiile cadrelor medicale, medici, medici stomatologi şi asistenţi medicali din cadrul compartimentului asistenţă medicală în unităţile de învăţământ sunt stabilite conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 la Ordinul 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;
ATRIBUŢIILE medicilor din cabinetele medicale din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior privind asistenţa medicală preventivă
A. Atribuţii referitoare la prestaţii medicale individuale
 1. Examinează toţi preşcolarii din grădiniţe, elevii care urmează să fie supuşi examenului medical de bilanţ al stării de sănătate [clasele I, a IV-a, a IX-a*) şi a XII-a, ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici], precum şi studenţii din anul al II-lea de studii pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică şi neuropsihică şi pentru depistarea precoce a unor eventuale afecţiuni.
 2. Dispensarizează elevii din toate clasele şi studenţii din toţi anii universitari cu probleme de sănătate, aflaţi în evidenţa specială, în scop recuperator.
 3. Selecţionează din punct de vedere medical elevii cu probleme de sănătate, în vederea orientării lor şcolar-profesionale la terminarea şcolii generale de 9 ani şi a liceului.
 4. Examinează, eliberând avize în acest scop, elevii şi studenţii care urmează să participe la competiţii sportive.
 5. Examinează elevii şi studenţii care vor pleca în vacanţe în diverse tipuri de tabere (de odihnă, sportive etc.), semnând şi parafând fişele medicale de tabără.
 6. Examinează elevii şi studenţii din evidenţa specială, care urmează să plece la cure balneare.
 7. Examinează elevii şi studenţii care vor fi supuşi imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicaţii medicale temporare şi supraveghează efectuarea vaccinărilor şi apariţia reacţiilor adverse postimunizare (RAPI).
 8. Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigaţii de laborator, în vederea depistării afecţiunilor infectocontagioase la subiecţi şi contacţi.
 9. Supraveghează tratamentele chimioterapice şi imunosupresoare ale elevilor şi studenţilor care au indicaţie pentru acestea.
 10. Eliberează pentru elevii şi studenţii cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii parţiale de efort fizic şi de anumite condiţii de muncă în cadrul instruirii practice în atelierele şcolare.
 11. Eliberează scutiri medicale de prezenţă la cursurile şcolare şi universitare teoretice şi practice pentru elevii şi studenţii bolnavi.
 12. Eliberează scutiri medicale, parţiale sau totale, de la orele de educaţie fizică şcolară, în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
 13. Vizează documentele medicale eliberate de alte unităţi sanitare pentru motivarea absenţelor de la cursurile şcolare şi universitare.
 14. Eliberează adeverinţe medicale la terminarea şcolii generale, profesionale şi de ucenici, precum şi a liceului sau a facultăţii.
 15. Efectuează triajul epidemiologic după vacanţa şcolară sau ori de câte ori este nevoie, depistează activ prin examinări periodice anginele streptococice şi urmăreşte tratamentul cazurilor depistate.
 16. Controlează prin sondaj igiena individuală a preşcolarilor şi şcolarilor.
 17. Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădiniţe, cantine şcolare şi studenţeşti, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecţii alimentare.
 18. Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenţă, materiale sanitare şi cu instrumentar medical.
 
 
B. Atribuţii referitoare la prestaţii medicale la nivelul colectivităţilor
 1. Iniţiază supravegherea epidemiologică a preşcolarilor din grădiniţe, a elevilor şi a studenţilor, scop în care îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) depistează, izolează şi declară orice boală infectocontagioasă;
  b) sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi participă la efectuarea de acţiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecţi sau contacţi din focarele de boli transmisibile;
  c) aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicaţia medicilor epidemiologi;
  d) iniţiază acţiuni de prelucrare antiparazitară (pediculoză, scabie) şi antiinfecţioasă (dezinfecţie-dezinsecţie) în focarele din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior (hepatită virală, tuberculoză, infecţii streptococice, boli diareice acute etc.);
  e) iniţiază acţiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic.
 2. Controlează zilnic respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ, cazare şi alimentaţie din unităţile de învăţământ arondate.
 3. Vizează întocmirea meniurilor din grădiniţe, cantine şcolare şi studenţeşti şi efectuează anchete alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii raţionale.
 4. Iniţiază, desfăşoară şi controlează diversele activităţi de educaţie pentru sănătate (instruirea grupelor sanitare, lecţii de educaţie pentru sănătate la elevi, lectorate cu părinţii, prelegeri în consiliile profesorale, instruiri ale personalului didactic şi administrativ).
 5. Iniţiază cursuri de educaţie sexuală şi de planning familial, precum şi cursuri de nutriţie şi stil de viaţă.
 6. Urmăreşte modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic şi la orele de educaţie fizică).
 7. Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei, de către personalul didactic şi administrativ-gospodăresc din unităţile arondate.
 8. Participă la acţiunile profilactice organizate şi desfăşurate de alte foruri medicale în şcoli şi unităţi de învăţământ superior (testări PPD 2u. pentru TBC etc.).
 9. Completează împreună cu cadrele medii din subordine dările de seamă statistice (SAN) lunare şi anuale privind morbiditatea înregistrată şi activitatea cabinetelor medicale din grădiniţele, şcolile şi unităţile de învăţământ superior arondate.
 10. Participă la comisiile medicale de examinare a candidaţilor la concursurile de admitere în licee, şcoli profesionale, postliceale şi în unităţi de învăţământ superior.
 11. Participă la anchetele stării de sănătate iniţiate în unităţile de copii şi tineri arondate.
 12. Prezintă în consiliile profesorale ale şcolilor şi unităţilor de învăţământ superior arondate o analiză anuală a stării de sănătate a elevilor/studenţilor.
 13. Constată abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice, informând reprezentanţii inspecţiei sanitare de stat din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de lege.
ATRIBUŢIILE medicilor din cabinetele medicale din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior privind asistenţa medicală curativă
 1. Acordă la nevoie primul ajutor preşcolarilor, elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ arondate medicilor respectivi.
 2. Examinează, tratează şi supraveghează medical elevii bolnavi, izolaţi în infirmeriile şcolare, precum şi studenţii bolnavi.
 3. Acordă consultaţii medicale la solicitarea elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ arondate, trimiţându-i, după caz, pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate.
 4. Prescrie medicamente eliberate fără contribuţie personală, pentru maximum 3 zile, elevilor şi studenţilor care prezintă afecţiuni acute care nu necesită internare în spital.
 5. La recomandarea expresă a medicului specialist prescrie medicamente eliberate fără contribuţie personală pentru elevii şi studenţii care prezintă afecţiuni cronice.
ATRIBUŢIILE medicilor stomatologi din cabinetele stomatologice din şcoli şi unităţi de învăţământ superior privind asistenţa stomatologică preventivă şi curativă
 1. Aplică măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare şi a afecţiunilor orodentare.
 2. Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al preşcolarilor, elevilor şi studenţilor şi trimit la specialist cazurile care depăşesc competenţa cabinetului stomatologic şcolar.
 3. Depistează activ şi dispensarizează afecţiunile orodentare.
 4. Urmăresc dezvoltarea armonioasă a aparatului dento-maxilar prin conservarea şi refacerea morfologiei dentare.
 5. Urmăresc refacerea morfologiei funcţionale a dinţilor temporari şi permanenţi.
 6. Asigură profilaxia funcţională de condiţionare a obiceiurilor vicioase.
 7. Examinează parodonţiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice.
 8. Examinează, stabilesc diagnosticul şi efectuează tratamentul cariilor dentare.
 9. Efectuează intervenţii de mică chirurgie stomatologică (extracţii de dinţi, incizii de abcese dentare).
 10. Împreună cu specialiştii stomatologi-parodontologi dispensarizează elevii şi studenţii care prezintă anomalii dento-maxilare şi parodontopatii şi efectuează tratamentele indicate de aceştia.
 11. Acordă primul ajutor în caz de urgenţă în colectivităţile arondate.
 12. Efectuează educaţia preşcolarilor, elevilor şi studenţilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare şi a anomaliilor dento-maxilare.
 13. Aplică şi controlează respectarea măsurilor de igienă şi antiepidemice.
 14. Controlează sterilizarea corectă a aparaturii şi instrumentarului medical.
 15. Colaborează cu medicul şcolar de medicină generală, cu medicul cabinetului medical studenţesc şi cu medicul de familie sau de alte specialităţi pentru prevenirea afecţiunilor orodentare prin care se pot manifesta unele afecţiuni cronice.
 16. Depistează precoce leziunile precanceroase şi formele de debut ale bolii canceroase la nivelul cavităţii bucale şi îndrumă pacientul către serviciul de specialitate.
 17. Eliberează scutiri medicale pentru absenţe de la cursuri din motive stomatologice, în condiţiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
 18. Asigură aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare şi tot ceea ce este necesar pentru o bună funcţionare a cabinetului.
 19. Raportează anual direcţiei de sănătate publică teritoriale starea de sănătate orodentară a copiilor şi tinerilor din colectivităţile arondate.
 20. Întocmeşte la sfârşitul fiecărui ciclu de învăţământ bilanţul de sănătate orodentară care va însoţi copiii şi tinerii în ciclul următor.
 
ATRIBUŢIILE cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale din grădiniţe privind asistenţa medicală preventivă şi curativă
 1. Participă alături de medicul colectivităţii la examinarea copiilor în cadrul examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate.
 2. Efectuează de două ori pe an (la începutul şi la sfârşitul anului de învăţământ) controlul periodic al copiilor (somatometrie, somatoscopie, aprecierea acuităţii vizuale şi auditive) şi interpretează datele privind dezvoltarea fizică a tuturor preşcolarilor din grădiniţe, înscriindu-le în fişele medicale ale acestora.
 3. Urmăresc ca educatoarele să aprecieze dezvoltarea neuropsihomotorie şi a limbajului preşcolarilor (conform metodologiei cuprinse în anexa nr. 8 la ordin), consemnând în fişele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.
 4. Completează documentele medicale ale copiilor care urmează să fie înscrişi în clasa I.
 5. Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) şi activă (jocuri) a copiilor şi condiţiile în care se realizează acestea.
 6. Îndrumă personalul educativ în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mişcare) a organismului copiilor.
 7. Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor în timpul spălării acestora şi la servirea mesei.
 8. Participă la întocmirea meniurilor săptămânale şi efectuează periodic anchete privind alimentaţia copiilor.
 9. Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar, constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie şi a mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar şi starea de sănătate a acestuia, cu interdicţia de a presta activităţi în bucătărie pentru persoanele care prezintă febră, diaree, infecţii ale pielii, tuse cu expectoraţie, amigdalite pultacee, aducând la cunoştinţă conducerii grădiniţei aceste constatări.
 10. Asistă la scoaterea alimentelor din magazie şi controlează calitatea organoleptică a acestora, semnând foaia de alimentaţie privind calitatea alimentelor.
 11. Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la preşcolari.
 12. Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologic) al copiilor la primirea în colectivitate.
 13. Izolează copiii suspecţi de boli transmisibile şi anunţă urgent medicul colectivităţii.
 14. Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice faţă de contacţi şi efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecţii etc.
 15. Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urină) laboratoarelor de bacteriologie şi ridică buletinele de analiză în situaţii de apariţie a unor focare de boli transmisibile în colectivitate.
 16. Aplică, în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii şi Familiei, tratamentul profilactic al preşcolarilor, sub supravegherea medicului colectivităţii.
 17. Supraveghează starea de sănătate şi de igienă individuală a copiilor, iar în situaţii de urgenţă anunţă, după caz, medicul colectivităţii, serviciul de ambulanţă sau/şi familiile preşcolarilor.
 18. Ţin evidenţa examinărilor medicale periodice pe care personalul angajat din colectivitate are obligaţia să le efectueze în conformitate cu normele Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
 19. Întocmesc zilnic evidenţa copiilor absenţi din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiţionată de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie pentru absenţe ce depăşesc 3 zile.
 20. Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădiniţă (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, spălătorie-călcătorie, grupuri sanitare, curte etc.), aducând operativ la cunoştinţă conducerii colectivităţii deficienţele constatate.
 21. Execută activităţi de statistică sanitară prin completarea dărilor de seamă statistice (SAN), calcularea indicilor de dezvoltare fizică şi de morbiditate (incidenţă, prevalenţă etc.).
 22. Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivităţii, activităţi de educaţie pentru sănătate cu părinţii, copiii şi cu personalul adult (educativ, TESA) din grădiniţă.
 23. Gestionează în condiţiile legii şi pe baza normelor Ministerului Sănătăţii şi Familiei instrumentarul, materialele sanitare şi medicamentele de la aparatul de urgenţă şi răspund de utilizarea lor corectă.
 24. Completează, sub supravegherea medicului colectivităţii, condica de medicamente şi de materiale sanitare pentru aparatul de urgenţă.
 25. Însoţesc copiii din grădiniţă, în cazul deplasării acestora într-o tabără de vacanţă, pe toată durata acesteia.
 26. Acordă preşcolarilor primul ajutor în caz de urgenţă şi supraveghează transportul acestora la unităţile sanitare.
 27. Efectuează tratamente curente preşcolarilor, la indicaţia medicului.
 28. Supraveghează preşcolarii izolaţi în infirmerie şi efectuează tratamentul indicat acestora de către medic.
 29. Asigură asistenţa medicală de urgenţă în taberele de odihnă pentru preşcolari, scop în care pot fi detaşate în aceste unităţi.
ATRIBUŢIILE cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale şcolare
I. Activităţi medicale privind asistenţa medicală preventivă
1. Efectuează în fiecare an examinarea medicală periodică a elevilor, semnalând medicului aspectele deosebite constatate.
1.1. Efectuează, potrivit anexei nr. 8b) la ordin, examenul dezvoltării fizice: somatometrie (înălţime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecvenţă cardiacă, forţă musculară manuală, capacitate vitală pulmonară). Datele de somatometrie se interpretează pe baza standardelor naţionale, cu consemnarea rezultatelor în fişe.
1.2. Depistează tulburările de vedere (optometrie).
1.3. Depistează tulburările de auz (audiometrie tonală).
2. Participă la examinările medicale de bilanţ al stării de sănătate, efectuate de medicul şcolii la elevii din clasele I, a IV-a, a IX-a*), din ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici, precum şi de medicul cabinetului medical studenţesc la studenţii din anul II de studii.
3. Participă la dispensarizarea elevilor şi a studenţilor-problemă aflaţi în evidenţa specială, asigurând prezentarea acestora la controalele planificate de medicii din cabinetele unităţilor de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate, şi aplică tratamentele prescrise de aceştia împreună cu medicii de familie. Consemnează în fişele medicale ale elevilor şi studenţilor rezultatele examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate şi rezultatele controalelor elevilor şi studenţilor dispensarizaţi, sub supravegherea medicului şcolii sau al unităţii de învăţământ superior, precum şi motivările absenţelor din cauză medicală ale elevilor şi studenţilor, scutirile medicale de la orele de educaţie fizică şcolară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică şcolară.
4. Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare şi anuale privind activitatea cabinetului medical şcolar sau studenţesc, calculând indicatorii de prevalenţă, incidenţă şi structură a morbidităţii; completează partea medicală a fişelor de tabără de odihnă ale elevilor şi studenţilor, precum şi adeverinţele medicale la elevii care termină clasa a IX-a**), a XII-a şi ultimul an al şcolilor de ucenici şi profesionale şi pentru studenţii care termină cursurile instituţiilor de învăţământ superior.
5. Participă alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate, şcoli profesionale şi de ucenici sau, după caz, la vizita medicală a candidaţilor care se înscriu în instituţii de învăţământ superior.
6. Acordă consultaţii privind planificarea familială, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală şi participă la anchetele stării de sănătate din colectivităţile de copii şi tineri arondate.
7.Activităţi cu caracter antiepidemic:
a) Efectuează catagrafia elevilor/studenţilor supuşi (re)vaccinărilor.
b) Efectuează sub supravegherea medicului imunizările profilactice planificate, în conformitate cu Programul naţional de imunizări.
c) Înregistrează în fişa de consultaţie şi în registrul de vaccinări imunizările efectuate.
7.1. Efectuează triajul epidemiologic la toţi elevii după fiecare vacanţă, precum şi alte triaje, atunci când este cazul.
7.2. Execută acţiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în şcoli sau unităţi de învăţământ superior, întocmind şi fişe de focar (gamaglobulinizare a contacţilor de hepatită virală acută, prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, prelucrarea sanitară a elevilor cu pediculoză şi scabie, prelevarea de tampoane de pe echipamentul de protecţie al personalului blocului alimentar şi de pe instrumentele de lucru ale acestuia).
7.3. Efectuează catagrafierea tuturor elevilor şi studenţilor supuşi depistării biologice prin intradermoreacţia la PPD 2u., participând la efectuarea acesteia, precum şi revaccinarea BCG împreună cu personalul dispensarului TBC teritorial.
8. Controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru remedierea situaţiilor deficitare constatate.
9. Controlează zilnic respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ (săli de clasă, laboratoare, ateliere şcolare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditaţii, grupuri sanitare, spălătorii) şi de alimentaţie (bucătării şi anexele acestora, săli de mese), consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute şi aducându-le la cunoştinţă conducerilor unităţilor şcolare sau de învăţământ superior.
10. Participă împreună cu medicul la întocmirea meniurilor şi la efectuarea anchetei alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii raţionale în cantinele şcolare şi studenţeşti, controlând zilnic proprietăţile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie şi modul de funcţionare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.
11. Ţin evidenţa examenelor medicale periodice pe care personalul adult din unitatea de învăţământ arondată este obligat să le efectueze în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
12. Efectuează, sub îndrumarea medicului, acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul elevilor, al studenţilor, al familiilor elevilor şi al cadrelor didactice.
12.1. Instruiesc grupele sanitare şi însoţesc la concursuri, în toate fazele superioare, echipa selecţionată.
12.2. Ţin lecţii sau prelegeri privind educaţia pentru sănătate elevilor şi studenţilor, pe clase sau pe ani universitari şi, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstraţii practice.
12.3. Participă la lectoratele cu părinţii elevilor pe teme de educaţie pentru sănătate.
12.4. Desfăşoară acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lecţii şi demonstraţii de prim ajutor.
12.5. Participă la consiliile profesorale în care se discută şi se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învăţământ arondată.
12.6. Instruieşte personalul administrativ şi de îngrijire din spaţiile de învăţământ, cazare şi de alimentaţie asupra sarcinilor ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spaţiile respective.
II. Activităţi medicale privind asistenţa medicală curativă
 1. Asigură elevilor şi studenţilor acordarea primului ajutor în caz de urgenţă şi supraveghează transportul acestora la unităţile sanitare.
 2. Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgenţe medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.
 3. Efectuează tratamente elevilor şi studenţilor, la indicaţia medicului.
 4. Supraveghează elevii izolaţi în infirmerie şi le efectuează acestora tratamentul indicat de medic.
 5. Asigură asistenţa medicală de urgenţă în taberele pentru elevi şi studenţi, scop în care pot fi detaşate în aceste unităţi.
III. Activităţi de perfecţionare a pregătirii profesionale
 1. Participă la instruirile pe probleme de medicină şi igienă şcolară, precum şi pe probleme sanitaro-antiepidemice, organizate de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
 2. Participă în perioada vacanţelor şcolare şi studenţeşti la cursuri sau instruiri profesionale.
IV. Activitatea în perioada vacanţelor şcolare şi studenţeşti
 1. Definitivează interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fişele medicale şcolare, completează adeverinţele medicale pentru elevii care termină clasele a IX-a**), a XII-a şi ultimul an al şcolii profesionale şi de ucenici şi consemnează în fişele medicale ale elevilor şi studenţilor vaccinările efectuate.
 2. Participă la comisiile medicale de înscriere în şcoli profesionale, postliceale şi în licee de specialitate.
*) Sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare, potrivit legii.
**) Sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare, potrivit legii
ATRIBUŢIILE
cadrelor medii sanitare din cabinetele stomatologice din şcoli şi unităţi de învăţământ superior privind asistenţa stomatologică preventivă şi curativă
 1. Desfăşoară activitate de medicină preventivă şi curativă împreună cu medicul stomatolog şi sub îndrumarea acestuia (examene medicale în conformitate cu prevederile anexei nr. 8 la ordin, activitate de educaţie pentru sănătate, controlul aplicării şi respectării normelor de igienă orodentară, cu accent pe prevenirea cariei dentare).
 2. Asigură primul ajutor în caz de urgenţă preşcolarilor, elevilor şi studenţilor şi supraveghează transportul acestora la unităţile sanitare.
 3. Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgenţe medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.
 4. Efectuează şi răspund de sterilizarea instrumentarului.
 5. Aplică orice alte măsuri de igienă şi antiepidemice în cadrul cabinetului stomatologic, stabilite de medicul stomatolog.
 6. Desfăşoară şi alte activităţi conexe:
  a) completarea, sub supravegherea medicului, a rapoartelor statistice;
  b) gestionarea, în condiţiile legii şi în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii şi Familiei, a instrumentarului, materialelor sanitare şi medicamentelor din cabinetul stomatologic.
(5) Normarea personalului medico – sanitar în cabinele medicale din grădiniţele şi unităţile şcolare se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului 653/2001 cu modificările şi completările ulterioare;
(6) Finanţarea cheltuielilor de personal pentru categoriile profesionale din asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată în unităţile de învăţământ se suportă de la bugetul local, din sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în baza cererii de finanţare lunară, înaintată Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu.
 
F. BIROU SMURD
Biroul SMURD din cadrul D.A.S. Mediaş reprezintă componenta instituţională a administraţiei publice locale Mediaş în cadrul serviciului SMURD  constituit în parteneriat cu Autoritatea de Sănătate Publică prin Spitalul Judeţean Sibiu (UPU), cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă, I.S.U. Sibiu, prin Detaşamentul de pompieri Mediaş şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, Legea nr. 286/2006 şi Legea nr. 95/2006 privind reforma în sănătate, capitolele referitoare la medicina de urgenţă.
Acest serviciu funcţionează în vederea apărării şi salvării de vieţi omeneşti atunci când acestea sunt expuse unui pericol iminent determinat de diferiţi factori care apar în timpul unor evenimente care se produc la nivelul sectorului de competenţă.
Contribuţia D.A.S. Mediaş constă în angajarea şi şcolarizarea unui număr de cinci pompieri salvatori care îşi desfăşoară activitatea în echipaje mixte raportându-se la Regulamentul de ordine interioară al Detaşamentului de pompieri Mediaş.
Salarizarea acestor pompieri salvatori se face de la bugetul local prin bugetul D.A.S. Mediaş.
D.A.S. Mediaş a desemnat un funcţionar public care coordonează activitatea biroului S.M.U.R.D. şi menţinerea relaţiilor cu instituţiile partenere.
Pompierii salvatori angajaţi de D.A.S. Mediaş, se subordonează din punct de vedere administrativ, sefului ierarhic din cadrul D.A.S., directorului executiv D.A.S. Din punct de vedere operativ comandantului subunităţii de pompieri iar din punct de vedere medical dispecerului Serviciului Judeţean de Ambulanţă Sibiu.
In baza cursului de pregătire, pompierii salvatori din cadrul S.M.U.R.D. Mediaş au dobândit următoarele competenţe specifice:
–          evaluarea primară şi secundară a pacientului.
–          Măsurarea şi raportarea valorilor funcţiilor vitale( respiraţie, puls,T.A., pulsoximetrie) şi Glasgow Coma Score, către Dispeceratul de urgenţă.
–          Asigurarea şi menţinerea liberă a căilor respiratorii superioare prin manevrele de bază pe calea orofaringiană în cazul pacienţilor inconştienţi.
–          Eliberarea căilor respiratorii prin manevra Heimilch precum şi prin utilizarea aparaturii specifice din dotare(aspirator de mucozităţi, electric sau manual).
–          Poziţionarea victimei într-o poziţie de siguranţă folosind decubitul potrivit ei .
–          Poziţionarea victimei în poziţie potrivită, respectând regulile primului ajutor.
–          Imobilizarea coloanei cervicale manual şi prin utilizarea mijloacelor specifice(guler cervical).
–          Manipularea şi transferul acesteia, utilizând mijloacele specifice din dotare, Imobilizarea victimei utilizând mijloacele din dotare.
–          Imobilizarea membrelor superioare şi inferioare cu suspiciune de fractură utilizând  mijloacele din dotare (atele sau saltea vacuum).
–          Controlul hemoragiei prin aplicarea presiunii directe sau bandajului compresiv.
–          Utilizarea garoului rămâne rezervată situaţiilor extreme, situaţii în care se va cere aprobarea medicului coordonator de la dispecerat, cu excepţia situaţiilor unde comunicarea cu dispeceratul este imposibilă.
–          Primul ajutor în cazul plăgilor.
–          Primul ajutor în cazul leziunilor oculare de natură chimică ( spălarea ochilor ).
–          Descarcerarea şi extragerea victimelor din autoturismele accidentate sau din spaţiile ostile, utilizând mijloacele  specifice din dotare .
–          Descarcerarea şi extragerea victimelor fără imobilizare în cazul în care victima se află în pericol imediat sau în cazul în care victima şi personalul salvator se află în pericol imediat ( incendiu, pericol de explozie, gaze, substanţe toxice, etc.  )
–          Efectuarea manevrelor de resuscitare de bază.
–          Utilizarea defibrilatorului semiautomat extern aflat în dotare conform protocolului de resuscitare al Consiliului European de Resuscitare.
–          Administrarea de oxigen la diferite concentraţii şi debite pacienţilor prin mască sau sondă nazală.
–          Chemarea unui ajutor medical tehnic avansat, prin dispecerat, inclusiv alertarea elicopterului de intervenţie atunci când este cazul.
–          Transportul victimei către spitalul cel mai apropiat sau către spitalul indicat de dispecerat.
–          Completarea fişei de intervenţie precizând simptomatologia pacientului şi manevrele efectuate în acordarea primului ajutor.
La înfiinţarea serviciului şi la elaborarea protocolului au participat reprezentanţi ai tuturor partenerilor care nu au ridicat obiecţiuni cu privire la conţinutul acestuia şi au realizat responsabilitatea pe care o are fiecare parte în funcţionarea în condiţii şi standarde maxime a acestui serviciu atât de necesar comunităţii.
Menţinerea mijloacelor de intervenţie în stare continuă de funcţionare şi crearea premizelor pentru asigurarea climatului corespunzător pentru echipajele unităţii mobile vor creşte eficienţa în intervenţie reducând timpul de intervenţie, crescând considerabil şansa de reuşită a intervenţiilor. 
 
G. Asistentul personal
Este persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza programului individual de recuperare, readaptare şi reintegrare socială a persoanei cu handicap, elaborat de comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi şi respectiv de comisiile pentru protecţia copilului.
 
a)       să participe, o data la 2 ani, la instruirea organizată de D.A.S.;
b) de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
c) să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de munca, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
d) să trateze cu respect, bună – credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
e) să comunice D.A.S., în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenita în starea fizica, psihica sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natura să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege. 
Alte atribuţii D.A.S.
 
 1. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;
 2. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului sau cu agenţi economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;
 3. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea acordării diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului în funcţie de nevoile comunităţii locale;
 4. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin conform legii;
 5. asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 6. propune Consiliului Local Mediaş înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului;
 7. prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Local Mediaş, rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;
 8. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
 9. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
 10. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor în nevoie inclusiv îngrijirea la domiciliu;
 11. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestora;
 12. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de actele normative sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local Mediaş.
 Atribuţiile principale ale D.A.S. se realizează cu ajutorul tuturor salariaţilor prin contactul permanent şi nemijlocit al acestora cu beneficiarii serviciilor oferite : familiile aflate în situaţiile de risc, copii , cu persoanele vârstnice, cu handicap şi orice persoană aflată în nevoie, acordându-se o atenţie deosebită colaborărilor şi conlucrărilor în cadrul parteneriatelor de tip public/ public sau public/privat, statornicite cu organismele private autorizate sau acreditate în domeniu.
CAPITOLUL IV– CONDUCEREA
 
Art.9  – Conducerea D.A.S. se asigură de un director executiv şi un director executiv adjunct;
Art.10– Directorul executiv  se află în subordinea directă a Primarului municipiului Mediaş, asigură conducerea executivă a D.A.S. şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. În exercitarea atribuţiilor directorul executiv emite decizii.
                Directorul executiv reprezintă D.A.S. în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie şi are următoarele atribuţii principale:
a) exercită atribuţiile ce revin D.A.S. în calitate de persoană juridică;
b) exercită funcţia de ordonator de credite secundar;
c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al D.A.S. şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune aprobării Consiliului Local Mediaş;
d) elaborează şi supune aprobării Consiliului Local Mediaş proiectul strategiei anuale pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială la nivel local
e) elaborează proiectele regulamentelor de organizare şi funcţionare ale D.A.S., modificările şi completările necesare şi le propune spre aprobare Consiliului Local .
f) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Local Mediaş organigrama şi statul de funcţii;
g) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială , stadiul implementării strategiilor prevăzute la litera d şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi pe care le prezintă spre avizare Consiliului Local Mediaş;
h) aprobă statul de personal al D.A.S. ; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul D.A.S., potrivit legii;
i) controlează activitatea personalului din cadrul D.A.S. şi aplică sancţiuni disciplinare acestui personal;
k) întocmeşte fişa postului pentru directorul adjunct şi a personalului şefilor de servicii;
l) exercită orice alte atribuţii rezultate în sarcina sa din acte normative  sau din prezentul regulament şi din dispoziţia primarului.
Art.11 – În absenţa directorului executiv, atribuţiile acestuia se exercită de drept de către directorul adjunct;
Art.12 – Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului executiv al D.A.S., se face la propunerea Primarului prin hotărâre a Consiliului Local Mediaş .
CAPITOLUL V – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
 
Art. 13 – D.A.S. este finanţată din venituri alocate de la bugetul de stat , bugetul local şi venituri proprii.
Art. 14 – Bugetul de venituri şi cheltuieli al D.A.S. este elaborat şi propus spre avizare de către directorul executiv în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Primarului în calitate de ordonator principal de credite, după care este supus aprobării Consiliului Local.
 
CAPITOLUL VI – PATRIMONIUL
 
Art. 15 – Patrimoniul D.A.S. este format imobilele date în administrare prin  hotărâri ale Consiliului Local ,  care au făcut parte din domeniul public/privat al municipalităţii şi pe care le gestionează în condiţiile legii.
                Patrimoniul D.A.S. poate fi mărit prin achiziţii, donaţii, cu acordul părţilor, cu bunuri din partea unor instituţii ale administraţiei publice locale, ale unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate.
                Bunurile mobile şi imobile, aflate în administrarea D.A.S., se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege, în vederea protejării acestora.
Art. 16 – Pentru o bună funcţionare D.A.S. este dotată cu:
–          mijloace de transport auto supuse normativelor şi consumurilor legal reglementate;
–          mijloace tehnice pentru multiplicare şi imprimare;
–          echipamente tehnice audio-video;
–          calculatoare şi alte instrumente pentru prelucrarea şi centralizarea informatică a datelor;
Art. 17 – D.A.S. îşi constituie o bază de date, de informare şi documentare, printr-o bibliotecă proprie electronică sau formată din documente, cărţi şi publicaţii de specialitate.
CAPITOLUL VII – SANCŢIUNI DISCIPLINARE ŞI RĂSPUNDEREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI ALE CELORLALTE CATEGORII DE ANGAJAŢI
 
Art. 18 – Încălcarea cu vinovăţiei a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.
Art. 19 – Aplicarea sancţiunilor disciplinare funcţionarilor publici se face în baza statutului funcţionarilor publici de către directorul executiv, după cum urmează:
–          mustrare scrisă la propunerea şefului de serviciu;
–          celelalte sancţiuni, la propunerea comisiei de disciplină, constituită la nivelul instituţiei.
Art. 20 – (1) Aplicarea sancţiunilor disciplinare pentru personalul contractual şi funcţionarii publici se face respectând actele normative în vigoare şi a prezentului regulament.
Art. 21 – Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 571/2004, privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.
 
CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE
 
Art. 22 – Serviciile sociale din subordinea D.A.S. vor aduce la îndeplinire orice alte sarcini dispuse de Primar şi director în legătură cu activitatea acestora şi care nu sunt în prezent cuprinse în prezentul regulament.
                Sarcinile, atribuţiile şi competenţele din prezentul regulament pot fi completate şi modificate cu aprobarea Consiliului Local, ca urmare a modificării structurii organizatorice în baza noilor prevederi legale în domeniul asistenţei sociale.
                Fişa postului va cuprinde în mod detaliat şi concret atribuţiile şi responsabilităţile postului, reieşite din legislaţie şi din prezentul regulament.
                Fişele postului se aprobă de către directorul D.A.S. şi se actualizează ori de câte ori este nevoie în funcţie de dispoziţiile legale intervenite ulterior.
                Personalul direcţiei este obligat să cunoască sarcinile şi responsabilităţile ce revin compartimentului în care este încadrat şi să le îndeplinească întocmai.
                Nerespectarea dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare atrage după sine răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau după caz, penală.
                Directorul D.A.S. va aduce la cunoştinţa salariaţilor din subordine prevederile prezentului regulament.
                Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a fost aprobat prin HCL nr.194/2004 şi modificat prin HCL nr.106/2007, HCL nr.307/2007, HCL nr.382/2008, HCL nr.264/2009
Prezentul regulament intră în vigoare de la data ultimei modificări şi completări în baza HCL nr.
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a fost întocmit în 3 exemplare din care: 1 ex. Primar, 1 ex. Consiliu Local, 1 ex. D.A.S.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Nor de etichete

%d blogeri au apreciat asta: